ПАНЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

учитель української мови і літератури
Маловисківська гімназія
Маловисківської міської ради

ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

У статті висвітлюється питання про сучасні технології та методики навчання, зокрема застосування Smart-технологій, у процесі викладання української мови та літератури.

Досконале знання державної мови, постійна турбота про піднесення її престижу й функціонування в усіх сферах суспільного життя − одне з головних завдань мовної освіти на сучасному етапі розвитку України. Учні на уроках рідної мови повинні навчитися володіти мовою як засобом спілкування, вміти висловлювати свою думку. Для того, щоб учень був активним учасником того, що відбувається на уроці, вчитель повинен використовувати найефективніші методи й прийоми, які б сприяли організації взаємозв’язку між учителем та учнем. Важливо привчати дітей вмінню самостійно поповнювати свої знання [1].

На думку І. С. Олійника, одного з авторів «Методики викладання української мови в середній школі», методи навчання – це об’єднана в одне ціле діяльність учителя й учнів, спрямована на засвоєння мовних знань, умінь і навичок, на організацію пізнавальної діяльності учнів [2].

Керуючись Концепцією нової української школи (далі – Концепція), навчальний заклад має підготувати випускника, який поєднає в собі: ціннісну всебічно розвинену особистість, патріота з активною позицією та конкурентоспроможного інноваційного фахівця.

Інформаційно-цифрова компетентність є однією з ключових у Концепції, тому учні навчальних закладів нині повинні бути наділені не лише предметними знаннями, а й вмінням їх використовувати у найсучаснішому середовищі, орієнтуватися в процесах, які виникають саме зараз, постійно удосконалюючи свої фахові здобутки.

Інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного процесу сприяють інтерактивні методи, які полегшують процес засвоєння програмового матеріалу; активізують навчальну діяльність учнів; формують навички аналізу навчальної інформації, творчого підходу до засвоєння навчального матеріалу; допомагають формулювати власну думку, правильно її висловлювати, додавати свою точку зору, аргументувати й дискутувати [4].

Ще Я. А. Коменський у праці «Велика дидактика» писав: «…Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…» [5].

Мультимедійні засоби якраз можуть виконувати ці функції: сприйматися кількома чуттями.  Дидактичні можливості таких засобів навчання, що використовуються на уроках української мови та літератури, можна стисло визначити так:

– посилення мотивації навчання;

– активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

– індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

– урізноманітнення форм подання інформації;

– урізноманітнення типів навчальних завдань;

– створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

– постійне застосування ігрових прийомів;

– забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

– можливість відтворення фрагмента навчальної діяльності [5].

Узагальнюючи вище сказане, хочемо звернути увагу на те, що сучасна освіта потребує використання інтерактивних методик у навчальному процесі.

Одна із таких методик – застосування SMART-технологій, які стали невід’ємною частиною сучасного життя суспільства [3].

У навчальних закладах України активно запроваджуються інтерактивні дошки SMART Board, що надають вчителям широкі можливості поєднувати під час заняття як традиційні, так і новітні освітні інформаційно-комунікаційні технології. З їх допомогою можливості комп’ютерів та Інтернету стають реальнішими, легкодоступнішими на уроці. Використовуючи прикладне програмне забезпечення SMART Notebook під час заняття, вчитель може перебудовувати процес викладання матеріалу або ж вносити корективи чи додаткові коментарі, ілюстрації тощо [3].

У процесі використання SMART Notebook в учнів у тій чи іншій мірі задіяна значна кількість аналізаторів (зоровий, слуховий, руховий, тактильний). Це програмне забезпечення можна використовувати на всіх етапах уроку. Під час актуалізації опорних знань:

ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ

  1. На етапі вивчення нового матеріалу учні разом з учителем можуть створити схему, яка доступно пояснить новий матеріал та легко відтвориться в пам’яті (мал. 5).

учні разом з учителем можуть створити схему

І хоч проблема використання інтерактивних технологій залишається відкритою, і на нашу думку, має багато нових цікавих ідей для втілення їх у навчальному процесі, але це допоможе випускникам навчальних закладів стати у майбутньому висококваліфікованими фахівцями, здатними конкурувати на ринку праці, приймати інноваторські рішення.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Грудакова Валерія, Дацюк Роман. Сучасні методи викладання соціально-гуманітарних дисциплін. [Електронний ресурс] режим доступу: https://goo.gl/GX4bsB
2. Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика викладання української мови в середній школі. [Електронний ресурс] режим доступу: https://goo.gl/qH9jYS
3. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник. – М.: Народна освіта, 1998. – 256 с.
4. Морзе Н. В. Програма інформатизації освіти 100% та завдання щодо підвищення кваліфікації вчителів на 2011–2012 рр. [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе. – Режим доступу: https://goo.gl/r2J15Q
5. Нова педагогіка. Лекція. Мультимедійні технології ознака сучасної вищої освіти. [Електронний ресурс] режим доступу: https://goo.gl/vH2SgV

Comments

  1. Оксано Миколаївно, дякую за цікавий матеріал. Застосування SMART-технологій дозволяє ефективно організовувати роботу учнів, сприяє удосконаленню практичних навичок і умінь, підвищує інтерес до навчання.

  2. Дуже цікава й актуальна стаття. Інтерактивні дошки SMART Board надають учителям можливість доповнювати традиційні методи і прийоми на уроці новітніми цікавинками, використовуючи освітні інформаційно-комунікаційні технології. Успіхів Вам!

  3. Оксано Миколаївно, дякую за цікавий матеріал! Адже, справді, SMART Notebook – це ідеальний інструмент для розробки і поширення освітніх матеріалів, що сприяє процесу спільного навчання.

Залишити відповідь