НЕСТЕРЕНКО СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА | МИСТЕЦТВО І МАЙСТЕРНІСТЬ СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГА

Учитель української мови та літератури
Маловисківська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів №3
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

МИСТЕЦТВО І МАЙСТЕРНІСТЬ СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГА

Анотація. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, учитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Уже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних. Адже використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Обєктом вивчення виступають інтерактивні технології.

Предметом дослідження є інтерактивні технології як  сучасна альтернатива для сучасного вчителя

        Метою дослідження є знаходження нових підходів у викладанні філологічних дисциплін.

Означена мета зумовила постановку наступних завдань:

 1. Розкрити сутність інтерактивних видів діяльності.
 2. Визначити напрями методичного оновлення уроків.
 3. Проаналізувати сутність самого вчителя як творчого кординатора навчального процесу.

Ключові слова: творчі компоненти, інформаційний обмін, координатор змін, нестандартні напрями, творчий режим, право вибору, мультимедійні технології, процес пошуку, психологізація у навчанні, самоаналіз.

 Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами у педагогічній практиці. Тому інноваційними технологіями та методами викладання української мови та літератури необхідно опанувати кожному вчителеві, на якому рівні майстерності він не перебував би. Поруч із звичними прийомами викладання учитель повинен застосовувати нові, творчі компоненти. Лише в цьому разі учні, під умілим керівництвом педагога, здобудуть необхідні знання, уміння та навички, технології навчання, які потім використають у житті [1].

Що таке технологія? Технологія – це наука про майстерність і мистецтво. Інтерактивність – взаємодія, інформаційний обмін. Отже, мистецтво і майстерність у взаємодії і є сутністю сучасного вчителя на уроці.

Тому важливим складником навчання є інтерактивні технології, під час використання яких учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами уроку. Вони спільно визначають мету, засоби діяльності, прогнозують результати навчання. Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, координатором змін, організатором дискусій. Вважаю, що саме інтерактивні технології створюють атмосферу співробітництва, сприяють взаємному навчанню, усебічному розвитку кожного зокрема.

У чому ж полягає розвивальна сутність інтерактивних видів діяльності? Чому так важливо навчання осяяти фантазією, грою, красою людських взаємин, самобутньою творчістю дитини? Чому інтерактивні уроки треба вважати важливим напрямом методичного оновлення?

Перспективність цього методичного підходу полягає передусім у тому, що він дає змогу нівелювати деякі слабкі аспекти предметної системи навчання, подолати розрізненість, фрагментарність у сприйманні, синтезуючи сильні аспекти предметного викладання, створює сприятливі умови для формування в дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно.

З’явилася потреба у діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно збагачених громадянах, тому основним завданням освітніх закладів є розвиток індивідуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання. Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів з метою отримання певного освітнього результату [2].

Програма засвоєння предмета потребує потужне залучення міжпредметних зв’язків, утілення ключових компонентів, урахування вікових особливостей учнів, їхнього психологічного сприйняття, особливостей сучасного навчального простору, надання права вибору і для вчителя, і для учня. І все це можливо досягти тільки змінами в методах подання нового, непізнаного.

Не уявляю навчання без експрес-уроків з Олександром Авраменком, відеорепетиторів, комп’ютерних ігор українською, перегляду кінофільмів та порівняння їх з прочитаними творами, використанням ілюстративного матеріалу та ознайомленням із здобутками сучасної літератури. Активніше слід використовувати можливості Інтернету, де представлено чимало сайтів, наповнених матеріалами з предмету.

Використання комп’ютера, уміння знаходити потрібну інформацію, застосовувати її – це потреба нашого часу, суспільства, в якому ми живемо. Школярам необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а і за допомогою використання ІТ, адже діти звикли сприймати оточуюче середовище весело, безпосередньо. Уплив на зорові і слухові аналізатори сприяють кращому запам’ятовуванню матеріалу [3]. Так можна зберегти час, якого так не вистачає словеснику. Думаю, що творчий учитель мене зрозуміє. Не ображайтеся, що використала саме такий прикметник. Бо наголошую: не всі хочуть змінюватися, бо до сих пір не мають уявлення про технічне застосування та комп’ютер.

Комп’ютер – це не тільки потужний інструмент, а й повною мірою третій партнер у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці інформації. Отже, переваги застосування нових мультимедійних технологій виявляються саме у вирішенні псиолого-педагогічних проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності процесу навчання. Реформування освіти потребує від молоді освіченості та читацької культури [4].

Про перевантаження технологіями теж потрібно пам’ятати. Головне – не повторюватися. Не заперечую, учитель потрібен в будь-якому випадку на уроці, але творчий, ініціативний, сучасний. Молодь, яка прийшла до школи сьогодні – це не те покоління, яке хоче змінюватися. Це ті учні, яких навчали по – старому.

І перевтілюватися вони не хочуть. А теперішні діти – це покоління Інтернету, з дитинства яких користування ІКТ природно. Тому їм нудно, там, де нема гри, перевтілення, яскравого забарвленого інформаційного поля.

Радість від шукання і пізнання істини, яке необхідно плекати від дитинства, називається інтелектуальним почуттям. Тоді головним для вчителя стає залучення учня до процесу пошуку. Тому урок словесності перевтілюється на  діалог, полілог, імпровізацію. Тут не існує однозначності. Для реалізації себе  зараз і в майбутньому дитина мусить вибирати для себе той чи інший ідеал.                 А саме уроки словесності відкривають безмежний світ, в якому можна «працювати над собою» – розвивати самоаналіз. Отже, методика створює умови, в яких з’являється і потреба, і бажання ставити запитання і шукати відповіді.

Методика – це шлях, яким буде йти дитина. Одним із принципів методики є психологізація у навчанні, яка полягає у розумінні психіки дитини як структури, відмінної від психіки дорослої людини. Метод «перевернутих уроків» існував задовго теперішньої назви. Здавна низку завдань виконував сам учень, тобто  долав труднощі у вивчені нового матеріалу. І такі вундеркінди є, але це не ввесь клас у звичайній загальноосвітній школі. Це знову ті школярі, які допомагають учителю реалізувати поставлену мету на уроці.

Вважаю, нічого нового не сказано, лише підтверджено думку, що педагоги, які поставили собі мету навчити своїх учнів, завжди у пошуку цікавого, потрібного. Застосування мультимедійних технологій сприятиме формуванню інтелектуальних умінь, творчої діяльності учнів. За своєю сутністю урок може стати святом, у якому учні є його співавторами. Знаю, не так просто йти цим шляхом, багато чого доводиться долати вперше, самотужки, можливо, ламаючи усталені методичні стереотипи, власні схеми викладання. Однак вірю, що цей шлях цікавий і вже за кілька років зможемо побачити благодатні плоди своєї праці у новому поколінні…

Список використаних джерел

 1. Інтерактивні технології на уроках української літератури/ Укладання Раїси Орищин, Людмили Залюбовської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008.–72 с.
 2. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.
 3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.
 4. Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2004.

Comments

 1. Світлана Станіславівна, дана стаття є досить актуальною в умовах змін. Інтерактивні технології є важливим елементом у роботі сучасного вчителя.

 2. Згодна,що вчитель має змінюватися,удосконалювати свої знання та навички. А також з учителями треба працювати, змінювати їхнє розуміння навчання. Особливо Вам дякую за корисні поради в даній статті.

  1. Викликає повагу Людина, яка самостійно торує свій шлях, вибираючи самовдосконалення. Дякую за підтримку. Тож змінюємося.

 3. Дякую за статтю.Вкотре переконалась,що комп’ютер– не тільки потужне джерело інформації, а й дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності, інтелектуального та творчого потенціалу школярів, а отже – результативний засіб формування компетентного громадянина сучасного інформаційного суспільства.

 4. Питання, висвітлене у Вашій статті, вважаю досить актуальним. Дійсно, пошук нових підходів до викладання предмету через впровадження інтерактивних технологій є досить важливим, як і те, як поєднати традиційні методи навчання з новітніми. Вважаю себе вашим однодумцем у питанні “ламати усталені методичні стереотипи”, експериментувати, вчитися самому, щоб навчати інших. Підтримую думку, що майбутнє у навчанні і вихованні дітей належить новітнім технологіям.
  Не зовсім погоджуюся, що ” молодь, яка прийшла сьогодні до школи – це не те покоління, яке хоче змінюватись. Це ті учні, яких навчали по – старому. І перевтілюватись вони не хочуть.” Вважаю, що кожен, хто працює з дітьми ” покоління Інтернету”
  ( незалежно від віку, стажу) зобов’язаний вільно користуватися Інтернет – ресурсами, він просто не має вибору, щоб “не перевтілюватися”, не намагатися досягти певної планки у своїй роботі.
  Щиро вдячна за статтю. Цікава, змістовна, далекоглядна. Ви творча і креативна. Успіхів Вам у пропагуванні новаторських підходів до проблем освіти.

  1. Світлано,дякую за коментар. Якщо не помиляюся, то 50% учителів покоління не Інтернету. Бажання вдосконалюватися приймав кожен самостійно. Але, на жаль, до сих пір є колеги, які володіють ІКТ на досить примітивному рівні. І Ви це знаєте. Дякую за побажання і за час, який на сьогодні дуже цінний для ВАс.

 5. Підтримую думку вчителя про те, що важливим складником навчання є інтерактивні технології, які в поєднанні з творчим, ініціативним і сучасним вчителем, дають бажані результати.

 6. Досить актуальна тема сьогодення! Підтримую цілком і повністю, адже століття комп’ютерних технологій набирає оберти і вже, мабуть, немає жодної області людської діяльності, де вона не знайшла б своє застосування. Педагогічні технології не залишилися в стороні від загального процесу комп’ютеризації. Тому, я вважаю, що використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти.
  Сьогодні необхідно, щоб кожний вчитель з будь-якої шкільної дисципліні міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ, оскільки тепер вчителю представилася можливість зробити урок більш яскравим і захоплюючим.

Залишити відповідь