НАСИПАЙКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Учитель української мови та літератури
Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У даній статті звернуто увагу до   проблеми ефективності засвоєння учнями програмного матеріалу  в сучасному інформаційно-освітньому просторі. Обґрунтовано використання розумових карт, які допомагають розвивати креативне і критичне мислення, пам’ять і увагу школярів на уроках української мови і літератури, зокрема метод інтелект-карт.

У сучасному світі з великим потоком інформації перед кожним учителем постає проблема засвоєння учнями навчального матеріалу.  І наше завдання, як вчителів, зберігаючи індивідуальність кожної дитини, навчити  думати іїкреативно, розвивати творче мислення. Застосування інтелект-карт в навчанні школярів може дати величезні позитивні результати, оскільки діти вчаться вибирати, структурувати і запам’ятовувати ключову інформацію, а також відтворювати її в подальшому. Розумові карти допомагають розвивати креативне і критичне мислення, пам’ять і увагу школярів, а також зробити процеси навчання цікавішими і результативнішими.

«Метод інтелект-карт»створенийамериканськимученим і бізнесменомТоніБьюзеном ( “mindmaps”).Буквально слово “mind” означає “розум”, а слово “maps” – “карти” ,”картирозуму”.Метастворення карт може бути  різна: запам’ятовування складного матеріалу, передача інформації, прояснення для себе якогосьпитання.

Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) — це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного запису.

Картипам’яті (англ. Mindmap) — спосібзображенняпроцесузагальногосистемногомислення за допомогою схем. Такожможерозглядатися як зручнатехніка альтернативного запису. Картипам’ятівикористовуються для створення, візуалізації, структуризації і класифікаціїідей, а також як засіб для навчання, організації, вирішеннязавдань, ухваленнярішень, при написанні статей.

Ментальнікарти – цезручнийінструмент для відображенняпроцесумислення і структуризаціїінформації у візуальнійформі. Таким чином :

 • МК можнавикористовувати, щоб “застенографувати” ті думки і ідеї, якіпроносяться в голові, коли вироздумуєте над яким-небудьзавданням.
 • МК дозволяють так оформитиінформацію, щомозок легко їїсприйме, боінформація записана на “мовімозку”.
 • МКвідображаютьприроднийспосібмисленнялюдськогомозку.

Чому я вважаюможливимвикористанняінтелект-карт на уроках українськоїмови і літератури?

Розумову карту можнаописати як асоціативну мережу, щоскладається з образів і слів. Аджесаме слово є головноюодиницеюмови.

Учень сам згадуєабознаходить слово, щоактивізуєпроцесипам’яті і мислення.

Представляючикожнепоняття у вигляді картинки, вінвикористовуєскладнийланцюгнавичок, характерних як для лівої, так і для правоїпівкулімозку. Використаннямалюнків і образівполегшуєрозуміння і запам’ятовування .

Таким чином, в створеннірозумових карт задіяніуява, творче та критичнемислення,  усівидипам’яті: зорова, слухова, механічна, що і  сприяє результативномузапам’ятовуванню.

Алгоритм складання інтелект – карти

 1. Прочитай уважно правило (текст).
 2. Знайди ключові слова, поняття.
 3. Запиши їх у середині аркушу.
 4. Уважно, вдумливо прочитай записане. Що ти уявляєш? Відчуваєш? Пригадуєш?
 5. Запиши поруч слова, які б відтворювали уяву або закодуй в малюнках.

Я використовуюінтелект-карти на своїх уроках для:

1) роботи з лексичнимматеріалом: нові слова – терміни, поняття;

2) роботи з граматичнимматеріалом  ;

3) роботи з текстовимматеріалом : складанняпланівпереказівтекстів , текстів поезій, що необхідно вивчити напамять у виглядірозумових карт ;

4) навчанняусногомонологічноговислову за допомогоювербальних опор:

розумова карта виступає в якості вербальної опори висловлювання.

5 )  ефективно використовувати карти при підготовці до іспиту, оскільки на запам’ятовування і повторення інформації витрачається менше часу, її відтворення стає більш осмисленим.

6) представленнярезультатівпроектноїдіяльності: можна відтворити  у виглядірозумовоїкарти весь процесстворення проекту, аботількирезультати проекту, новіідеї і т. інше, а потімпід час представлення проекту пояснюється все те, щозображено на карті;

7) під час вивчення  творчості  письменників , поетів можна складати карти , які можуть включати в себе їх основні твори, асоціації до них, рядки з віршів, крилаті вирази, біографію письменників.

Учні можуть, як саміскладатиінтелект-карту, так і за допомогоювчителя. Карту можна скласти як в ручну, так і за допомогою комп’ютерних програм, яких велика кількість: www.coggle.it, www.xmind.net , www.mindnode.com,  www.mindmeister.com

Бібліографія

 1. Іщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 20 с.
 2. Інформаційнітехнології в навчанні. – К.: Видавничагрупа ВНV, 2006. – 240 с.
 3. Мій конспект. Видавничагрупа«Основа». Харків, 2010.

Comments

Залишити відповідь