МАЛОМУЖ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель хімії, біології, основ здоров’я
комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І – ІІІ тупенів»
Кіровоградської районної ради

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

у статті йде мова про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології, ефективність застосування комп’ютерних мереж і мультимедійних засобів для підвищення ефективності уроку, підвищення інтересу учнів до навчання, формування в них ключових компетентностей.

Сучасний урок,якісний урок,якісна освіта – всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів:вони хвилюють випускників,їх обговорюють батьки,висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. На сучасному етапі розвитку освіти відбувається: перехід до нових інформаційних технологій;розгляд шляхів впровадження електронно – освітніх ресурсів;оновлення освітнього процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій; підвищення ефективності уроків хімії та біології шляхом активізації пізнавального інтересу учнів.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео. Мультимедія-системи мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної і цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі [4].

Хімія та  біологія– це ті навчальні предмети, при вивченні яких надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка і, особливо, застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективніше формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, хімічні явища та закони, вироблення в учнів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

   Види ІКТ, які можна використовувати на уроках природничо – математичного циклу [5]:

комп’ютерні підручники, комп’ютерні довідники та енциклопедії,програми штучного інтелекту,тестові програми,тренувальні програми,навчальні ігри,технології мультимедіа,електронна пошта та Інтернет.

Специфіка комп’ютерних технологій[6]: 

 1. Значний обсяг пам’яті сучасних комп’ютерів, що дозволяє зберігати великі обсяги навчальної інформації.
 2. Висока швидкодія комп’ютера. У середньому швидкість реакції на запитання або відповідь учня складає 1-2 секунди.
 3. Здатність аналізувати відповідь учня.
 4. Тільки комп’ютер здатний забезпечувати різноманітний за формою і змістом зв’язок з учнем.
 5. Наявність зворотного зв’язку, тобто можливість здійснення корекції саме учнем, який спирається на консультативну інформацію.

Способи використання інформаційно-комунікаційних технологій різноманітні: робота всією групою чи підгрупами, парами або індивідуально. Це може бути зумовлено не тільки наявністю чи відсутністю достатньої кількості апаратних засобів, але й дидактичними цілями [1] [2]. Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє розв’язати такі проблеми:

а) адаптивність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних особливостей учнів);

б) одночасна робота групи учнів за комп’ютером;

в) інтерактивність;

г) контроль індивідуальної роботи учнів в позаурочний час.

Навчання, з використанням комп’ютерних технологій  на уроках хімії та  біології, я здійснюю, в основному, у таких напрямах:

 • інформаційна підтримка предмета за допомогою стандартного програмного забезпечення («Біологія. Бібліотека електронних наочностей», «Шкільний курс біології. 6 -9 класи», «Біологія. 10-11 класи, «Віртуальна хімічна лабораторія»);
 • розробка уроків із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагає ілюструвати теоретичний матеріал;
 • проведення віртуальних лабораторних і практичних робіт («Віртуальна біологічна лабораторія»);
 • створення і демонстрування учнівських презентацій;
 • здійснення контролю вивченого матеріалу (тестування).

Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних етапах уроку:

І. Перевірка домашнього завдання (Тестування учнів з теми, створення учнями кросвордів, лабіринтів та розв’язування їх на уроці іншими учнями, презентація матеріалу, опрацьованого самостійно окремими учнями вдома);

ІІ. Вивчення та засвоєння  нового матеріалу (Перегляд нового матеріалу на електронному носії,  перегляд мультимедійних презентацій, підготовлених вчителем чи учнями );

ІІІ. Закріплення осування набутих знань (Первинне тестування з теми на електронному носії , презентація результатів діяльності (індивідуальної,  групової чи колективної ).

На мій погляд, маючи такі засоби навчання, можна проводити повноцінні уроки з хімії поза кабінетом хімії або в кабінетах без спеціального обладнання: витяжної шафи, демонстраційного стола, водопроводу тощо, що дає змогу розширити можливості під час проведення уроків хімії в інших навчальних кабінетах, забезпечуючи «мобільність».

Створення єдиної бази мультимедійних засобів: презентацій, набору електронних слайдів, навчальних програм полегшує роботу вчителя.

Одним із ефективних засобів реалізації Інтернет-технологій є створення дистанційних уроків учителем[4,c.15], які мають на меті покращити якість знань учнів, сприяти підготовці до олімпіад та конкурсів різних рівнів, а також здійснювати підготовку до ЗНО. Переваги використання нового типу програм і сервісів, технологій Web 2.0[5]:

-достатня розвиненість мережі Інтернет;

– незалежність працездатності додатку від типу операційної системи;

-єдиний користувальницький інтерфейс;

– спільний доступ до навчальних матеріалів і результатів роботи (переваги для організації колективних форм роботи);

– ефективність використання в навчальній, проектній та дослідницькій діяльності.

   LearningApps.org є додатком Web 2.0 для підтримки навчання та процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені у зміст навчання, а також їх можна змінювати або створювати в оперативному режимі.

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасні уроки хімії, біології  на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає учнів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності викладання нового матеріалу.

Отже, використання інформаційних технологій на уроках хімії та біології  значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності.

Бібліографія:

 1. Прищепа С.Г. Інтерактивні технології на уроках хімії // Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії. – Х.: Вид.

Група „Основа”, 2006.

 1. Юзбашева Г. С. Проектна технологія в навчанні хімії//Збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. Пед. науки. — Херсон, 2003. — Вип. 34
 2. Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології//Біологія і хімія в школі. – 2006. – №5 –С. 32-34.
 3. Кононенко Н. Мультимедіа на уроках хімії / Н. Кононенко // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 4. – С. 38–39.
 4. Родигіна І. В. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення історії хімії / І. В. Родигіна, К. М. Родигін // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 4. – С. 28–29.
 5. Тасенко О. В. Використання комп’ютерів у викладанні хімії та біології /

О. В. Тасенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 1. – С. 16–18.

Comments

 1. Доброго дня! Ви маєте рацію, на уроках природничо-матемачного циклу зручно використовувати ІКТ, оскільки дозволяє залучати учнів до активної пізнавальної діяльності. Успіхів Вам у нетрадиційному викладанні нового матеріалу!

Залишити відповідь