ЛИТВИНЕНКО ВІТАЛІНА МИКОЛАЇВНА | ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ЯК СУЧАСНА ТЕХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

вчитель англійської мови
Листопадівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ЯК СУЧАСНА ТЕХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті окреслено можливості використання проектної технології, зокрема Інтернет-проекту в процесі навчання англійської мови.

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами, можливостями. Місія Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. [1, с.14]. Школу робить школою вчитель. Вчити вчитися, вчити мислити, вчити знайти себе в житті, пізнати себе, самовизначитися, самореалізуватися та досягти успіху – ці аспекти є наріжними каменями сучасної освітньої траєкторії.  Знання, вміння і навички, якими підростаюче покоління оволодіває в період навчання в школі, є важливими інструментами у подальшому розвитку особистості. Саме компетентності є тими індикаторами, що дозоляють визначити готовність учня-випускника до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, передбачити спрямування процесу навчання на становлення і розвиток особистості здатної до самовдосконалення й саморозвитку, формування адаптаційної готовності до діяльності в умовах інтенсивного розвитку цивілізації й швидкого реагування на запити часу.

До Європейської довідкової системи ключових компетентностей віднесено вісім ключових компетентностей: спілкування рідною мовою, спілкування іноземною мовою, математична компетентність та базові компетентності у галузі науки та техніки, цифрова компетентність, вміння вчитися, міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадянська компетентності, підприємливість, культурна виразність. Комунікативна компетентність – знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими, навички роботи в групі, виконання різних соціальних ролей у колективі, ділового мовлення, вміння презентувати себе, вести дискусію. Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню іноземними мовами .

Завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови, вибрати такі методи, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість, створити умови для практичного опанування іноземної мови. Сучасні педагогічні технології, такі як: інтерактивні технології навчання, навчання у співпраці, проектна методика, використання новітніх інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів – допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання, а предметні знання і уміння стають не кінцевими цілями навчання, а лише основою в засвоєнні предметних і ключових компетентностей .

Інтернет створює умови для здобуття необхідної інформації з будь-якої точки земної кулі. За допомогою Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови можна вирішити низку дидактичних завдань: сформувати навики і уміння читання, аудіювання, удосконалювати уміння писемного та діалогічного мовлення, поповнювати словниковий запас учнів, формувати мотивацію до вивчення англійської мови. Останнім часом набули популярності інтернет-проекти, які спрямовані на підвищення рівня мовленнєвих навичок учнів та допомагають навчитися отримувати великий обсяг країнознавчої інформації. Це www-проекти та e-mail проекти. www-проекти спрямовані на розвиток умінь знаходити інформацію в Інтернеті та презентувати результати власного пошуку, а e-mail проекти підвищують рівень писемної комунікації. Використання проектної технології сприяє стимулювання інтересу учнів до вирішення певних проблем, а саме володіння належним рівнем знань та його реалізації через проектну діяльність, яка і передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, практичне застосування отриманих знань.

Під час використання проектної технології вирішується ряд різнорівневих завдань. Розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватись в інформаційному просторі, активно розвивати критичне мислення та комунікативні навички. Технологія створення проектів допомагає вирішити ряд дидактичних, виховних та розвиваючих цілей:

 • сприяти усвідомленню учнями необхідності отримання знань(володіння англійською мовою);
 • навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;
 • сприяти формуванню комунікативних навичок учня, а саме: в здатності працювати  в різновидових групах, виконуючи різнорівневі соціальні ролі ( лідера, виконавця, посередника,тощо);
 • розширити коло спілкування учнів, знайомство з іншими культурами, різними поглядами на одну проблему;
 • формувати в учнів уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, систематизувати, та висувати різні гіпотези, робити висновки [2, с.21].

Цінність залучення учнів до проектної діяльності полягає ще й в тому, що наявним є орієнтування на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не просте вивчення теми, тому що навчальний проект  – це перш за все форма організації занять, що передбачає комплексний характер діяльності, спрямований на отримання освітньої продукції всіма її учасниками за певний часовий проміжок [3, с.134].

Залучення комп’ютерних технологій та Інтернет-ресурсів додає проекту динамізму, змінює його часові межі – та головне – навчає опрацьовувати та аналізувати великий обсяг інформації.

Як приклад практичного використання www-проекту, можна запропонувати підготувати проект “ It’s interesting to know… The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” (Це цікаво знати…Об’єднане королівство Великої Вританії та Північної Ірландії). Учням пропонується виступити у ролі працівників туристичної фірми , що розробляє тури для представників країн, які бажають ознайомитися з Великобританією. Оскільки конкуренція в туристичному бізнесі дуже серйозна, необхідно не лише розробити захоплюючі маршрути, але й презентувати їх, щоб спонукати туристів до знайомства з історією та сьогоденням Великобританії.

Після остаточного визначення теми проекту, учні об’єднуються у мікрогрупи (3-4 учні в кожній ), які виконують свої власні окремі завдання (розробляють свої маршрути). Пропонуються наступні теми маршрутів:

 • Великобританія. Минуле й сьогодення;
 • Лондон, легенди та реальність;
 • Видатні постаті Великобританії. Музей мадам Тюссо;
 • Букінгемський палац – резиденція Англійської королеви;
 • Англійські звичаї і традиції. (та інші).

Доцільно ще на підготовчому етапі співпрацювати з викладачем інформатики, використовуючи елементи бінарного заняття,  протягом якого слід звернути особливу увагу на використання пошукових систем в Інтернеті для пошуку англомовної інформації, яка стосується тематики проекту, надання стартових електронних адрес, які можуть стати у пригоді. Викладач інформатики допомагає учням в оформленні та презентації опрацьованої інформації (наприклад, у вигляді слайдів, роликів, технічному редагуванні, виконанні комп’ютерної графіки). Коли всі мікрогрупи завершили пошукову роботу в мережі Інтернет та готові до об’єднання складових частин проекту, переходимо до останнього етапу – підготовка спільної презентації. Результати проектування презентуються на заключному заняті за цією темою.

Під час роботи над проектом учні отримують країнознавчу інформацію англійською мовою, знайомляться з англомовними текстами, збагачують словниковий запас, вчаться працювати з великим обсягом інформації, навчаються співпрацювати у групах, виконувати завдання однією командою,   вирішувати  проблеми та працювати на досягнення спільного  позитивного результату, творчо самовиразитися, неординарно виконати поставлене завдання, отримати задоволення від спільно виконаної роботи, відчути почуття успіху. У процесі роботи учні усвідомлюють практичну значущість вивчення англійської мови , можуть на практиці перевірити свій рівень володіння мовою, а це, безперечно, є суттєвим стимулом, мотивуючим фактором подальшого поглиблення та вдосконалення своїх знань. Адже як сказав А. Франс: «Мистецтво навчання є мистецтвом пробуджувати в юних душах допитливість і потім задовольняти її».

                                                  Література

 1. Концепція Нової української школи.
 2. Інноваційні технології у вивченні англійської мови / упоряд.: Т. Михайленко. – К.: Шкільний світ, 2008.
 3. Чернецька Т.І.Сучасний урок: теорія і практика моделювання. – К., 2011

Comments

 1. На сьогоднішній день Інтернет-проекти є дуже актуальною формою роботи. Дуже цікаво та доцільно використовувати її, як учителям, так і учням: поповнюються не лише знання учнів, а й їхні навички працювати з інформацією, виділяти головне, презентувати свої досягнення.

 2. Дуже цікаво! Доцільно використовувати інтернет-проекти, які підвищують рівень знань учнів та допомагають навчитися отримувати великий обсяг країнознавчої інформації на уроках іноземної мови.

Залишити відповідь