ЛУЧАНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Завідувач філії, вчитель географії
Іванівської загальноосвітньої філії
КЗ «Соколівське НВО
Соколівської сільської ради

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

На сучасному етапі  розвитку суспільства основою є формування   особистості, спроможної жити з інноваційним типом мислення, культури і поведінки.

Одним з найефективніших  засобів   формування компетентної особистості       є  використання на уроках  ІКТ. Інформатизація  навчально- виховного  процесу впливає на форми і методи навчання спричиняє істотні зміни у діяльності учнів.

Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє   переорієнтувати навчання з інформативної форми на формування конкурентно спроможної особистості.

Застосування   комп’ютерних технологій в географічній освіті базується на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

Основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії є наступні:

науковістьврахування рівня розвитку сучасної географічної науки;

демократизація змісту— забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості;

гуманізація— передбачення варіативності змісту комп’ютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня;

диференціаціята індивідуалізація— забезпечення вибору рівня складності навчання;

цілісність і системний виклад змісту— формування логічного мислення;

інтеграція— взаємозв’язок географічних курсів з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних зв’язків

 доступність— узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами;

.

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій є:

–        індивідуалізація навчального процесу;

–        високий ступінь наочності під час викладання географії;

–        пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

–        можливість моделювання природних процесів і явищ;

–        організація групової роботи;

–        забезпечення зворотного зв’язку  в процесі навчання;

–        контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально – виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації,  надає можливості для  реалізації  власних ідей та проектів,підвищує ефективність  та мотивацію навчання.

Вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань. Успішно використовуються,  насамперед, загальнодоступні засоби MS Office: текстовий редактор MSWord, програми MSPowerPoint.Під час створення динамічних картографічних об’єктів для  впровадження геоінформаційних систем  у навчання географії  використовується   програма MS MapPoint (ІІ)

Комп’ютери    доцільно  використовувати  тоді, коли вони забезпечують здобуття знань, які неможливо отримати за умови використання традиційного навчання..

У режимі навчання за допомогою мультимедійних програм виводиться на екран навчальна інформація,  пропонуються  питання на розуміння  поданої інформації. Якщо відповідь неправильна, пропонується підказка, як знайти правильну відповідь, або підтверджується  вірність відповіді і ставиться наступне завдання.

У режимі тренажера на екран виводяться лише тексти запитань, за умови  помилкової відповіді надається відповідний коментар; результати відповідей не запам’ятовуються, час на обмірковування завдань – необмежений.

У режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються, за  наявності помилки дається правильна відповідь і коментар. Після закінчення роботи виводиться список тем, у яких були зроблені помилки та які потрібно повторити, а також ставиться відповідний бал.

Таким чином, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій:

– він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій,

– партнером, інструментом, джерелом інформації,

– контролює дії учнів і  надає їм нові пізнавальні можливості.

Сучасні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Це:

–        “Туристичний атлас світу” (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація);

–        “Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів” (географічні карти, відеофрагменти);

–        “Атлас України” (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.;

–        “Енциклопедія Кирила і Мефодія” (відеофрагменти, цікавий інформаційний матеріал з географії);[2]

–    ” Географія України”(атлас для 8-9 класів);(див. мал.)

Працюючи-з-програмою, ,-вчитель-може-самостійно  створювати нові мультимедійні проекти, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відео фрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання.

Упровадження комп’ютерних техно­логій у навчальний процес сприяє під­вищенню пізнавального інтересу учнів. Інтерес достворення презентацій у школярів зу­мовлений необхідністю використання різних джерел інформації, зокрема Інтернету; самостійністю відбору і нако­пичення матеріалу; публічністю захисту, оцінкою роботи учня не тільки вчите­лем, а й однокласниками. Це підвищує відповідальність за виконану роботу та самооцінку школярів.

ІКТ активно використову­ються  і в  позаурочній роботі. Оскіль­ки така форма організації діяльності школярів передбачає виконання ними після уроків обов’язкових, пов’язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальними або груповими завдан­нями вчителя, оформлення звітів    здійснюється у формі комп’ютерних презентацій та відеофільмів.

Сучасним ме­тодом роботи є виконання учнями на­вчальних проектів. Індивідуальне чи групове завдання   оформляється як проект, а його захист  проводиться  на останньому уроці певної теми.  Під час виконання таких про­ектів учитель відіграє роль консультан­та, а всі завдання з планування, прове­дення та оформлення роботи школярі виконують самостійно.

 
 

Такі форми роботи сприяють оволодін­ню школярами складними вміннями і навичками визначати зміст та мету ро­боти, організовувати власну самоосві­ту, використовувати нові підходи до ви­рішення питань, розвивати  пізна­вальну і розумову діяльність, самостій­ність та здатність до творчості. ті. Вважаю, що саме  самостійна  робота надає найбільше можли­востей для розширення та поглиблення знань учнів з   географії,  розви­ває нахили, здібності та розширює кру­гозір школярів.

Працюючи з Microsoft Excel, учні мають можливість створювати електронні таблиці з різноманітними цифровими даними, діаграмами стосовно основних географічних об’єктів, природних та економічних процесів та явищ, а також проводити певні розрахунки, наприклад,  при вивченні теми «Поверхневі води» – кут нахилу ріки і т.п..

 

Завдяки мультимедійній інформації учні вчаться пов’язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є  у цих програмах, на уроках  географії   здійснюємо “подорож” планетою в такі куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів.

Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими  неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя особистості.  І саме  мультимедійні засоби навчання позбавляють  цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

І все ж вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми,  залишається  за вчителем. Тільки  учитель, ураховуючи зміст інформаційного супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв’язування різноманітних пізнавальних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – с. 112.
 2. Корнєєв В. Комп’ютер і географія // Освіта. – 2003. – №12. – С.10-11.
 3. «Методика використання інформаційних технологій» ж. «Сільська школа України»» № 35 2001р. – С. 8-10.
 4. Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом на уроці? // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 2. – с. 25.
 5. Моргун О.М., Підласий А.І. Комп’ютерний підручник як новий дидактичний засіб // Педагогіка і психологія. – 1994. – N 1. – С.117-124.
 6. Н.А.Костенко «Розвиток творчого потенціалу учнів через упровадження інформаційних технологій» ж. «Інформатика в школі» № 1 2009 р. – С. 10-14.
 7. Педагогічний програмний засіб “ Географія материків і океанів, 7 клас». – Рівне: ПП «Контур плюс». – 2007.

Comments

 1. Дуже цікава стаття. Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально – виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, надає можливості для реалізації власних ідей та проектів,підвищує ефективність та мотивацію навчання. Успіхів Вам на педагогічній ниві

 2. Змістовна стаття. Вивчення географії є важливим, а інтернет- ресурси дійсно роблять цей предмет цікавим для учнів. Бажаю успіхів у роботі!

 3. Віталій Анатолійович, змістовна інформаціящодо конкретних питань при їх висвітленні в шкільному курсі та формуванні міжпредметних звязків та компетентностей. Дякую

 4. Сповіщення: tinderentrar.com
 5. Сповіщення: free interracial dating websites
 6. Сповіщення: free dating software
 7. Сповіщення: free mobile adult dating
 8. Сповіщення: best free dating software
 9. Сповіщення: free hot dating sites
 10. Сповіщення: free china dating site
 11. Сповіщення: free online ireland dating sites
 12. Сповіщення: best free adult dating sites
 13. Сповіщення: free afro american dating sites
 14. Сповіщення: free dominican dating sites
 15. Сповіщення: keto margarita
 16. Сповіщення: keto diet vegetables
 17. Сповіщення: keto stew
 18. Сповіщення: spanish gay dating site
 19. Сповіщення: her gay dating 2021 statistics
 20. Сповіщення: hiv positive gay dating sites
 21. Сповіщення: gay senior dating sites
 22. Сповіщення: gay partner using dating sites
 23. Сповіщення: la gay speed dating
 24. Сповіщення: gay christian men dating
 25. Сповіщення: black asian gay dating
 26. Сповіщення: writing expository essay
 27. Сповіщення: online essay writing services
 28. Сповіщення: writing argumentative essay
 29. Сповіщення: writing descriptive essays
 30. Сповіщення: write an essay introduction
 31. Сповіщення: writing a reflective essay

Залишити відповідь