ЛІСЕВИЧ ЛАРИСА ВАЛЕРІЇВНА | ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Учитель німецької мови
Грузьківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ

Знання іноземної мови  в умовах сьогодення не тільки показник освіченості людини, а й запорука успішного майбутнього для людини. Уроки іноземної мови, зокрема німецької, мають бути цікавими, оригінальними та насиченими різними формами роботи. Спираючись на свій прак­тичний досвід, я дійшла до висновку, що педагог має стати з перших кроків вивчення іноземної мови рівноправ­ним партнером, другом, помічником. Учні повинні не тільки сприймати і відчувати матеріал, а вміти з пер­ших уроків його відтворити та отримати задоволен­ня від своєї здатності розуміти, не боятися припуститися помилки та відчувати доброзичливість і справедливість, повинні ввічливо спілкуватись один з одним, критично мислити, навчитись правильно сприймати похвалу та критику, успіх та допомогу од­нокласників і вчителя. Тільки тоді діти самі виявлять бажання експериментувати на уроці без побоювань.

Мета оволо­діння іноземною мовою досягається шляхом формування здібності до міжкультурної комунікації. Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчанні є створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, наближених до реального життя. У центрі ува­ги комунікативного підходу перебуває діяльність самого учня. Учитель же залучає учнів до творчої співпраці.

Діти дуже допитливі. Те, що цікаво, діти краще запам’ятовують. Завдання вчителя — зробити урок якомо­га цікавішим і динамічнішим. За таких умов мотивація ди­тини зросте. Учні із задоволенням виконують артикуляційні вправи, вчать напам’ять скоромовки, віршики, лічилки.

Методика навчання іноземних мов робить наголос на важливості сприймання та ро­зуміння іноземної мови на слух. З метою активізації діяльності уч­нів під час навчання їх аудіювання використовую такі завдання:

  • слухатинезнайомий текст, занотувати незнайомі лексичні одиниці;
  • після прослуховування тексту на картці позначити відпо­відні слова і вирази, які зустрічалися в тексті;
  • визначити, чи відповідає подана у завданні інформація змісту прослуханого (falschoderrichtig);
  • підібрати до запитань правильні відповіді, наведені у завданні.

Одна з цілей оволодіння німецькою мовою – формування вмінь та навичок читання.  Учень по­винен навчитися розуміти основний зміст тексту, знайти в тексті необхідну чи цікаву інформа­цію. Завдання на формування допитливості, на розвиток здатності активно оцінювати вчинки, ха­рактер героїв тексту, на розвиток фантазії, уяви сприяють активній пізнавальній діяльності учнів:

– закінчити текст;

– прочитати  текст і зазначити, які факти були вам відомі раніше;

– знайти в тексті речення, які формулюють основну думку тексту;

– описати  зовнішність головного героя.

Для формування  комунікативної  компетенції  у письмовій формівикористовую вправи  для розвитку творчої активності учнів. Учні виконують письмові творчі  проектні роботи . Проект – це можливість учня виразити свої особисті ідеї у зручній для їх творчо продуманої форми: виготовлення колажів, афіш, газет, проведення виставок. В процесі проектної роботи відповідальність за навчання лягає на самого учня як індивіда і як члена проектної групи. Основне, що учень, а не вчитель визначає, яку інформацію буде мати проект, в якій формі пройде його презентація. Проектні роботи на такі теми: «Моє родове дерево», «Навколишнє середовище», «Літні канікули», «Моє хобі», «Вибір професії».Навчання іноземної мови неможливе на сучасному етапі без використання новітніх технологій, методик та програм. У своїй педагогічній діяльності я намагаюсь використо­вувати сучасні інтерактивні технології.

Одним з ефективних засобів підтримання інтересу до опанування німецької мови як засобу спілкування (говоріння)є використання різно­манітних ігрових форм діяльності учнів на уроці.

Основна функція гри полягає в тому, що вона є засобом навчання, розвитку і вихован­ня. Я намагаюся застосувати змістовні ігри, які сприяють розвитку мислення, кмітливос­ті, уяви, добрих почуттів. Такі ігри формують прагнення дитини до розв’язання проблем за допомогою іноземної мови.На уроках я використовую такі види ігор: мовознавчі ігри, умовно-комунікативні, комунікативні ігри активізують увагу, пам’ять учнів, формують позитивне ставлен­ня до мови як засобу спілкування.Із задоволенням  діти  вирішують кросворди, загадки, грають в лото. Використовую у роботі і таку форму роботи як рухливий диктант. Уривок тексту знаходиться далеко від парти. Один учень біжить, читає, запам’ятовує, повертається назад до парти, а інший записує під диктовку те, що запам’ятав учень. Це все робиться на швидкість.

Ігри не тільки сприяють засвоєнню того чи іншого мовного, мовленнєвого чи словни­кового матеріалу, формуванню тих чи інших навичок, вони також сприяють спілкуванню і гарному мікроклімату на уроці, інтересу до вивчення мови.

Процес навчання німецької мови — це не автоматичне викладання навчального ма­теріалу. Він потребує напруженої розумової роботи учнів та їх активної участі у цьому процесі.Тільки тоді, коди учень буде сприймати вчи­теля як філологічно високоосвічену людину, яка «представляє» (презентує) школярам культуру народів країн, мову яких вони вивчають, можли­ве досягнення цієї мети. Головним завданням навчання іноземної мови в школі є прищеплення учням практичних вмінь у всіх основних видах мовної діяльності: говорінні, читанні, письмі, аудіюванні. Жоден з видів мовної діяльності не може розвиватися без сформованих мовних навичок: фонетичних, лексичних, граматичних. Фонетичні навички являються невід’ємними компонентами кожного виду мовної діяльності.

Фонетиці належить значна роль при оволодінні іноземною мовою, адже постановка вимови починається з постановки звуків. Недооцінка важливості пра­вильної постановки окремих звуків залежить від не усвідомлення тієї ролі, яку відіграє окремий звук у процесі розуміння мови. Однією з причин неправильної звуковимови у дітей може бути недостатня рухливість органів мовлення: язика, губ, щелеп, та м’якого піднебіння. Порушення рухливості цих органів тягне за собою нечітку, гугняву, шепеляву вимову різних звуків. Тому свою роботу на уроках німецької мови спрямовую на розвиток правильної вимови звуків, яка  сприяє масажу щитовидної залози, активізує роботу мозку, нормалізує функцію нирок та стан середньої частини грудної клітки,  масажує серце.   Під час кожного уроку ( на 15-20 хвилині) учні  виконують рухливі фіззарядки на німецькій мові. Це стимулює до розвитку пам’яті, уваги та  правильної вимови.

Отже, сучасна методика передбачає викорис­тання різноманітних технологій, форм роботи для того, щоб забезпечити учнів активною мовленнєвою практикою на уроці іноземної мови. Це спри­ятиме формуванню в учнів іншомовної компете­нції в різних вид мовної діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо.

Comments

  1. Шановна Лариса Валеріївно,, Ваша стаття заслуговує на увагу. Ціннийі сучасний матеріал, де Ви викорис­тання різноманітні технологіі, форми роботи для того, щоб забезпечити учнів активною мовленнєвою практикою.. Натхнення в роботі та успіхів Вам!

  2. Змістовна стаття про різні сучасні форми і методи викладання німецької мови. Дійсно, ігри не тільки сприяють засвоєнню того чи іншого мовного, мовленнєвого чи словни­кового матеріалу, формуванню тих чи інших навичок, вони також сприяють спілкуванню і гарному мікроклімату на уроці, розвитку інтересу до вивчення мови. Дякую за роботу!

  3. Дякую, шановні колеги! В процесі викладання намагаюсь якомога більше урізноманітнити форми роботи. Це зацікавлює дітей та спонукає діяти.

  4. Стаття є цікавою та змістовною! Я цілком погоджуюсь з тим, що різноманітні технології та форми роботи є невід’ємною частиною викладання іноземних мов на сучасному етапі. Дуже дякую за корисну інформацію!

Залишити відповідь