КУЗНЄЦОВА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА | ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Учитель основ здоров’я
Грузьківського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У більшості країн, передусім розвинених,  модернізація системи освіти відбувається  одночасно за двома напрямами. Перший умовно можна назвати інформатизацією, другий – гуманізацією освіти.

Особливо вагоме значення нині надається процесам інформатизації.      Держава багато робить для реалізації окресленого вище напряму,  хоча справа ця складна і недешева.  Проте поряд із численними вигодами – необмеженим доступом до інформації, інтенсифікацією процесу навчання, можливістю дистанційної освіти – робота з комп’ютером забирає час, відведений для живого спілкування вчителя з дітьми та дітей  між собою. Крім того, Інтернет не має цензури, і учні отримують доступ до будь-якої інформації, у тому числі і тієї, яка може зашкодити морально незрілій особистості.

Саме тому паралельно з інформатизацією в освіті запроваджуються педагогічні технології розвитку соціально-психологічних компетентностей (життєвих навичок) учнів. Їх мета – поліпшення соціальної адаптації дітей та підвищення їхньої стійкості в сучасному світі.

Це завдання є особливо актуальним для України, адже значна кількість  родин із дітьми, які мешкали на тимчасово окупованих територіях, стала внутрішніми переселенцями

В Україні освіта на засадах життєвих навичок запроваджується переважним чином через предмет «Основи здоров’я» .

«Основи здоров’я»  мають на меті навчання дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків тощо. Прикладом таких життєвих навичок є позитивна самооцінка, ефективне спілкування, співчуття, попередження та розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху, аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, активна громадська позиція тощо.
Формування основ здорового способу життя через освіту, створенняздоров’язбережногоосвітньогосередовища – один ізпріоритетнихнапрямівдержавноїполітики у галузіосвіти. У цьомуконтекстінайважливішимизавданнямисучасноговчителя є використанняздоров’язбережувальнихосвітніхтехнологій, поєднаннярухового і статичногонавантаження, створенняемоційносприятливоїатмосферинавчання, формування в учнівусвідомленняцінностіздоров’я та життя, навичокбезпечноїповедінки, культивуванняздоров’я.

Здоров’я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання дітей.

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами. Але найповнішецезавданняреалізується через предмет «Основиздоров’я».

Мета предмета «Основиздоров’я» – формуванняздоров’язбережувальноїкомпетентностіучнів на основіоволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичниминавичками здорового способу життя і безпечноїповедінки, формування в них ціннісногоставлення до життя і здоров’я, сприянняїхфізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

Головнимизавданнями предмета є:

формування в учнівзнань про здоров’я, здоровий спосібжиття, безпечнуповедінку, взаємозв’язокорганізмулюдини з природним, техногенним і соціальнимоточенням;

розвиток в учнівмотиваціїдбайливоставитися до власногоздоров’я, удосконалюватифізичну, соціальну, психічну і духовнуйогоскладові;

виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливоюжиттєвоюцінністю, свідомогопрагнення до ведення здорового способу життя;

розвитокуміньсамостійноприйматирішеннящодовласнихвчинків;

набуттяучнямивласногоздоров’язбережувальногодосвіду з урахуванням стану здоров’я;

використання у повсякденномужиттідосвідуздоров’язбережувальноїдіяльності для власногоздоров’я та здоров’яінших людей.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективноюза умов:

постійногомотивуванняучнів до здорового способу життя і безпечноїжиттєдіяльності;

застосуванняінтерактивнихметодівнавчання, щозабезпечуютьіндивідуалізаціюсприйняття, активну участь кожногоучня і груповувзаємодію;

урізноманітненнятипівуроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустрічтощо);

переважанняпрактичнихдій і вправляньучнів у засвоєннінавчальногоматеріалу;

забезпеченнязв’язкуміжтеоретичнимивідомостями й можливостямиїх практичного застосування;

За своїмпризначенням, змістом, методами навчаннянавчальний предмет «Основиздоров’я» суттєвовідрізняєтьсявідіншихпредметів:

– необхідністювпливати на свідомість і поведінкуучнів;

– спрямованістю на формування у дітейпозитивнихцінностей, знань, ставлень, умінь і навичок, якізменшуютьризиквиникненняповедінковихпроблем і підвищуютьособистіснийпотенціалучнів для їхньогогармонійногорозвитку та життєвогоуспіху;

– послідовністювпливів на шкільнуполітику і створеннясприятливогоздоров’язберігаючогоосвітньогосередовища для посиленнямотивації та ефективностінавчання.

Загальнийпідхід, яким повинен керуватисякожний педагог при реалізаціїпрограми у різнихкласах,  цевикладання предмета з урахуваннямвіковихможливостей та потреб школярів.

Особливу увагу необхідно надати позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

Для учнів 1-4 класів, на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку  я  проводжу  фізкультхвилинки  (рухавка, енергізатори тощо), що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

Прийоми та методироботи з дітьмизабезпечуюрізноманітнуактивнупрактичнудіяльність кожного учня. Ігровіформидіяльностідомінуючіпід час навчання у початковійшколі.
Також використовую на уроках «Основ здоров’я»  тренінгові заняття.
Тренінг — це форма груповоїроботи, яка забезпечуєактивну участь і творчувзаємодіюучасниківміж собою і з учителем.Тренінгивідрізняютьсявідзвичайних

уроків. Передусімтим, щоучнісидять неза партами, а в колі. Так вони не лишечують, а йбачать та кращерозуміютьоднеодного і вчителя.

На тренінгахніколинудьгувати. Робота у групах, рольовіігри, мозковіштурми,

обговоренняситуацій, виконанняпроектівроблятьтакізаняттяцікавими, захо-

пливими.На тренінгупануєдоброзичлива атмосфера. Протеводночас і демократичнадисципліна, коли всідотримуютьсяпевнихдомовленостей.

Для покращенняспільноїроботи будь-якийтренінгмаєсвої правила. Відомо, що

люди найохочішевиконуютьті правила, проякі вони домовилисяміж собою.

Успішна реалізація  предмета «Основи здоров’я» можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює:

1)  особистісно орієнтоване навчання;

2) збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом;

3) використання інтерактивних методів навчання;

4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення цього предмета;

5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

6) відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;

8) залучення учнів до самооцінювання різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

9) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;

10) залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, рольових іграх, дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.

Результатом навчаннямає стати «пакет» життєвихнавичок, соціально-психологічних компетентностей, спеціальнихнавичок, якідопоможутьучням вести здоровий і продуктивнийспосібжиття.

Comments

 1. формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу – і Ви, Олеся Анатоліївна, висвітлили це в своїй статті. Цікаво і сучасно. Успіхів Вам!

 2. Формування основ здорового способу життя через освіту, створення здоров’язбережувального освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Дійсно, у цьому контексті найважливішими завданнями сучасного вчителя є використання здоров’язбережувальних освітніх технологій, поєднання рухового і статичного навантаження, створення емоційно сприятливої атмосфери навчання, формування в учнів усвідомлення цінності здоров’я та життя, навичок безпечної поведінки. Змістовна стаття! Дякую!

 3. На мою думку, саме під час викладання предмету “Основи здоров’я” формуються основні “життєві” навички для повноцінного та здорового майбутнього дітей. Цікава стаття! Дякую!

 4. Сповіщення: tinderentrar.com
 5. Сповіщення: free messaging dating sites
 6. Сповіщення: best free bbw dating sites
 7. Сповіщення: online dating sites free search
 8. Сповіщення: free adult dating club
 9. Сповіщення: military dating websites free
 10. Сповіщення: millionaire free dating site
 11. Сповіщення: free ukrainian dating websites
 12. Сповіщення: free dating hookups
 13. Сповіщення: free dating site for muslims
 14. Сповіщення: free dating no email registration
 15. Сповіщення: free photo dating software
 16. Сповіщення: free incarcerated christian dating
 17. Сповіщення: keto diet explained
 18. Сповіщення: 7 day keto diet
 19. Сповіщення: cheap keto diet
 20. Сповіщення: gay asian boy dating
 21. Сповіщення: gay dating orlando florida
 22. Сповіщення: gay dating boston
 23. Сповіщення: gay dating site meme
 24. Сповіщення: free gay dating sites online
 25. Сповіщення: gay dating sites windows phone
 26. Сповіщення: manjam gay dating
 27. Сповіщення: gay christian dating sites free
 28. Сповіщення: pay to write my essay
 29. Сповіщення: essay writing services australia
 30. Сповіщення: essay writing service usa
 31. Сповіщення: write college essays<
 32. Сповіщення: writing a college essay

Залишити відповідь