КАРТУНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

вчитель трудового навчання
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ст. №2

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

В даній роботі висвітлюється використання інноваційних технологій : інтерактивних, ігрових, проектних, інформаційних.

Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Інновацію можна розглядати як процес і продукт цієї діяльності. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес – це цілеспрямоване системне і послідовне впровадження в практику оригінальних новаторських способів, прийомів, педагогічних дій та засобів.

Інтерактивні технології

Мета: створювати умови для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання; вироблення життєвих цінностей; створення атмосфери співпраці, взаємодії; розвиток комунікативних якостей і здібностей; створення комфортних умов навчання, які б викликали в кожного учня відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, неповторності, значущості.

Використовую такі інтерактивні технології:

 • кооперативне навчання(робота в парах, робота в малих групах);
 • колективно-групове навчання(«Дерево знань», «Мікрофон», «Мозковий штурм»);
 • ситуативне моделювання(імітаційні ігри, розігрування ситуацій);
 • опрацювання дискусійних питань(метод Прес, займи/зміни позицію)

Ігрові технології.

Ефективним методом інтерактивного навчання є гра. Мета такого уроку – створити ситуацію, в якій учні відчули б себе дослідниками, конструкторами, технологами і здобували знання під час гри.

 Проектні технології

Альтернативою традиційним методам навчання може бути метод проектів.

Мета: створення ними навчального творчого проекту(продукт чи послуга), що має суб’єктивну новизну і особистісну чи соціальну значимість.

Проектні технології спонукають до:

 • розв’язання учнем або групою учнів будь-якої проблеми;
 • виконання творчих проектів;
 • інтегрування знань, умінь різних наук;
 • розвитку пізнавальних здібностей учнів;
 • вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу учнів – індивідуальну, групову, парну, яку діти виконують протягом певного часу. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання.

Враховуючу нову програму з трудового навчання у створенні особистого проекту, учні крім опанування навчального матеріалу, вивчають послідовність виконання проекту і використовуючи необхідний теоретичний матеріал готуються до захисту своєї роботи.

Проектна технологія дозволяє успішно формувати ключові компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, соціальні, здоров’язберігаючі,  компетентності пов’язані з життям в полікультурному суспільстві,  з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на реалізацію творчого потенціалу  учнів.

Інформаційні технології

Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати в учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної.

Під час проведення уроків широко використовую програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики тощо.

Комп’ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи  уроку, основні тези і  весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності.

Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних  умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність

Впровадження інноваційних технологій допомагає:

 • адаптувати учнів до умов сучасного сьогодення;
 • формувати здатність самостійно оволодівати знаннями;
 • застосовувати набуту інформацію у власному житті;
 • формувати ключові компетентності.

Література

 1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 2. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник; [за ред. О. І. Пометун] – К. : АСК, 2004 – 192 с.
 3. Слюсаренко Н. В. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів/Н. В. Слюсаренко// Трудове навчання в школі. –Травень 2011. – №5. – с. 2-11
 4. Ящук С. М. Етапи проектно-технологічної діяльності учнів/ С. М. Ящук// Трудове навчання в школі. – Квітень 2011. – № 4. – с. 2-8

Comments

Залишити відповідь