ІВАНОВА ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА | ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ

Учитель хімії, біології
Комунального закладу
«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2  ім .А.С. Макаренка
Долинської районної ради»

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

Першочерговим завданням системи освіти є збереження здоров’я дітей і шкільної молоді, формування в них відповідального ставлення до здоров’я як найвищої суспільної та індивідуальної цінності. Як зазначав видатний український педагог В.О. Сухомлинський, «здоров’я має бути предметом особливої уваги педагогічного колективу, адже «добре, міцне здоров’я,відчуття повноти, невичерпності фізичних сил – дуже важлива умова життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності долати труднощі»  [4, с.192-193].

У статті йдеться про важливість валеологізації навчально – виховного процесу та шляхи розв’язання цієї проблеми.

 Провідна роль у процесі здоров’язбереження учнів належить шкільному вчителю.  Сухомлинський В. О. у зв’язку з цим писав: «Я не боюсь ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я  ─ найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили.» [5, с. 103].

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремним складником загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій і новітніх матеріалів, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних упливів інформації. Змістова лінія «Здоров’я і безпека» торкається всіх без винятку тем програми з хімії, оскільки використання здобутків хімії упродовж усього життя людини тісно пов’язано зі здоров’ям і життєзабезпеченням. Послідовний розвиток цієї змістової лінії у змісті курсу дає учням змогу усвідомити, з одного боку, значення хімії для охорони здоров’я, а з іншого – можливу шкоду продуктів сучасної хімічної технології у разі неналежного використання їх. У результаті реалізації цієї змістової лінії учень беззастережно дотримується правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами в лабораторії, побуті й довкіллі; обізнаний із заходами безпеки під час реакції горіння, маркованням небезпечних речовин; усвідомлює залежність здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів, згубну дію алкоголю на організм людини; дотримується здорового способу життя [1].

Вивчення хімії як навчального предмета припадає на віковий період, який є сенситивним для становлення ціннісних орієнтацій особистості, має

найбільші дидактичні можливості для формування валеологічної компетентності учнів, що є одним із найважливіших аспектів здорового способу життя. В основі всіх виявів життєдіяльності лежать хімічні процеси, що відбуваються в організмі людини, тому хімічні знання мають стати теоретичною базою, на основі якої формуються поняття про механізми і шляхи збереження та зміцнення здоров’я. Компетентнісний підхід висуває на перший план не інформованість учня, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у житті. З формуванням ключових компетентностей пов’язані завдання, які постають перед хімічною освітою, а саме:

 • розкриття необхідності хімічних знань для розв’язання повсякденних життєво важливих проблем;
 • реалізації особистісно орієнтованого, диференційованого підходу з урахуванням інтересів, схильностей та здібностей учнів;
 • виховання засобами предмета, розвитку культурних і духовних потреб, навичок морального поводження в навколишньому середовищі;
 • формування засобами предмета розуміння небезпеки куріння, алкоголізму, наркоманії, відповідальності за вибір способу життя.

Формування валеологічної компетентності школярів засобами хімічної освіти здійснюється завдяки таким умовам реалізації навчання:

– засвоєння змісту валеологічного компонента на уроках хімії, в процесі викладання факультативів, проведення позакласних заходів на основі організації проектної і дослідницької діяльності;

– контроль за дотриманням правил, які мають здоров’язбережувальний та профілактичний зміст;

– поліпшення гігієнічних умов у класі;

– формування позитивного ставлення учнів до навчального закладу.

На сучасному етапі інноваційні технології значно розширюють можливості педагогів. Вони стають у нагоді не лише на уроках, а й під час проведення різноманітних позакласних заходів, інструктажів. У своїй педагогічній діяльності я використовую елементи різних інноваційних технологій: технологія розвивального, особистісно орієнтованого, проблемного навчання, інтерактивні технології, проектні, інформаційні, ігрові технології.

Одним із найпріоритетніших є інноваційний метод проектів. Працюючи над проектом, в учнів народжуються різні ідеї пошукової роботи, відбувається переорієнтація репродуктивної навчальної діяльності на різноманітні види самостійної діяльності – дослідницьку, пошукову, творчу, змінюється і психологічна атмосфера дитини. Учні захищають проекти  за темами:Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її; Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять; Дослідження якості води з різних джерел; Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини; Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі; Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування; Алкоголь і підлітки та ін.

Технологія розвитку критичного мислення  формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень.

Для того, щоб зберегти психічне здоров’я дітей, постійно реалізуються на уроці принципи педагогіки співробітництва: повноцінне міжособистісне спілкування, побудоване на повазі до чужої думки, довірі, на звільненні учнів і вчителя від взаємних підозр, нещирості, страху.

Гра – одна з найважливіх форм релаксації. Вона сприяє відпочинку, викликає позитивні емоції, легкість і задоволення. Гра пробуджує інтерес і активність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванню.

У практиці проведення уроків хімії враховую ідеї В.О. Сухомлинського, зокрема думку, що «джерело повноцінного розумового руху не в темпі та об’ємі діяльності, а в правильній його організації». У плані уроку обов’язково передбачені фізкультпаузи, які відбуваються особливо емоційно, часто супроводжуються використанням ІКТ, пов’язуються з темою уроку хімії. Для проведення фізкультхвилинок розроблені слогани, що проговорюються одночасно із вправами. Усі вправи виконуються під керівництвом учителя, в основу покладені установка на організацію спільних дій, а також готовність до повної рефлексії. Але головне, що дає змогу зберегти здоров’я – це моральна атмосфера. Фізкультхвилинки допомагають  боротися  проти  порушень постави  та  зору, активізувати  пам’ять, увагу, розумову  працездатність. Водночас вони розвивають  навики  мовлення, збагачують  словниковий  запас, підтримують  інтерес  учнів  до  вивчення  предмету.

Музика стимулює роботу мозку, підвищує засвоєння матеріалу, сприяє естетичному вихованню. Залежно від частоти коливання, рівня голосності, ритму, звук впливає на людину. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські резерви. Використання різних видів мистецтва, важливе для профілактики емоційного напруження, а учні – можуть розкритися і показати свій внутрішній світ, що сприяє зміцненню духовного здоров’я.

Використання рефлексії на уроках фіксує власне ставлення кожного учня до уроку і виховує стійку соціальну позицію, тому я намагаюсь, щоб учні у більшості випадків ішли з уроків хімії задоволеними почутим, побаченим та реалізувавши себе.

Використання здоров‘язберігаючих та інноваційних технологій має велику роль у житті кожного школяра, дозволяє легше й успішніше опанувати необхідні знання на уроці та здолати труднощі, дає навички і вміння для формування індивідуального здоров’я, формує світогляд, в якому для створення власного здоров’я головна роль відводиться особистості самої людини.

 Бібліографія

 1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія 7-9 класи», затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.
 2. Рачкова С.О, Кушнірчук А.М. Методичний посібник, м. Хмельницький, 2012
 3. Рідна школа, №7 (липень) 2012. О. Трубчаніна, Р. Чернишева «Упровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику формування валеологічної компетентності шляхом реалізації оздоровчої функції шкільної хімічної освіти»

4.Сухомлинський  В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 1. – К.: Рад. школа, 1976. – С.55-206.

 1. Сухомлинський В.О.Серце віддаю дітям / Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 3. – К.: Рад. школа, 1977. – С.7-279

Comments

 1. Сьогодні все, що нас оточує, що ми споживаємо, – це хімія, тому проблема, порушена в статті, важлива і актуальна. Дякую автору.

 2. Пані Ліліє! Люблю набиратися нового та цікавого від молодих педагогів, дивитися на науку через світосприйняття молодих але вже таких класних вчителів! Ліліє Василівно, Ви – класна і Ваш педагогічний досвід вартий уваги!!! Зичу вдячних учнів та батьків!

 3. Сповіщення: funny tinder icebreakers
 4. Сповіщення: mental illness dating free
 5. Сповіщення: free bdsm dating
 6. Сповіщення: free swingers dating site
 7. Сповіщення: chinese free dating site
 8. Сповіщення: free dating and flirt chat
 9. Сповіщення: free hispanic dating website
 10. Сповіщення: top 10 free dating sites in usa
 11. Сповіщення: free dating site india
 12. Сповіщення: free dating site in europe 2012
 13. Сповіщення: 100 free bbw dating
 14. Сповіщення: free nigeria dating sites
 15. Сповіщення: no sign up free dating
 16. Сповіщення: totally free christian dating site
 17. Сповіщення: free brazil dating
 18. Сповіщення: keto diet and menopause
 19. Сповіщення: list of keto diet foods
 20. Сповіщення: keto chocolate pudding
 21. Сповіщення: gay old men dating sites
 22. Сповіщення: gay dating terms
 23. Сповіщення: gay guys dating site
 24. Сповіщення: gay dating hot hookup
 25. Сповіщення: gay autistic dating
 26. Сповіщення: gay women dating websites
 27. Сповіщення: gay woman dating
 28. Сповіщення: free gay chub dating
 29. Сповіщення: gay sex dating like bbrts

Залишити відповідь