ІВАНЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ STEM-ОСВІТИ

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИУчитель української мови та літератури
Седнівського НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний начальний заклад»
Устинівської районної ради

ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ STEM-ОСВІТИ

Анотація. У статті йде мова про принципи особистісного та мотиваційного підходів довпровадження STEM-освіти, запропоновано окремі форми роботи з учнями для реалізації завдань даної освіти. Визначено переваги STEM-освіти у порівнянні з класичною системою навчання.

Нині питання впровадження STEM-освіти у навчально-виховному процесі сучасної школи є надзвичайно актуальним.

У проекті Концепції STEM-освіти в Україні зазначається: «STEM-освіта – категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці»[1 с.1]. Отже, дана технологія навчання покликана формувати як фахові(предметні), так і соціальні компетенції сучасної молоді, що дасть можливість бути затребуваними саме завдяки умінням комплексно розв’язувати визначені завдання, критично та креативно мислити, знаходити неординарні рішення, здійснювати інноваційну діяльність.

STEM-освіта – це створення умов для гармонійного формування науково-орієнтованої освіти на основі модернізації не лише математично-природничого, а і суспільно-гуманітарногонапрямів освіти, це широкий вибір професійно-особистісного розвитку.

Основним принципом впровадження даної освіти є особистісний підхід, який орієнтується на вікові, індивідуальні особливості учнів, їхні нахили та інтереси.

Сьогоднішню систему освіти уже неможливо уявити без комп’ютерних технологій, цифрового контенту чи інтернет-мережі, тому все частіше для уроків літератури, наприклад, учні створюють буктрейлери чи ведуть блоги від імені літературних героїв, для уроків історії – доповнюють статті Wikipedia чи проводять віртуальні екскурсії.

Працюючи в сучасній школі, вчитель повинен чітко усвідомлювати, що

STEM-освіта об’єднує в собі міждисциплінарний та проектний підходи, бо саме проектна діяльність створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує їх мовленнєві, соціо-культурні та інформаційні компетенції. Вивчення навчального матеріалу повинно відбуватися по темам, які поєднують декілька предметів, матеріал яких тісно пов’язаний між собою та мають практичне застосування, адже головне, щоб учень не тільки продемонстрував результати своєї роботи, а і усвідомив, де на практиці зможе їх застосувати.Це дає їм можливість набути досвіду,бути більш впевненими у власних силах, вчить іти до визначеної мети, долати перешкоди, перевіряти свою роботу багато разів, але не зупинятися перед труднощами.

Одне з основних завдань, яке повинен розв’язувати вчитель, – це організація та підтримка цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів, формування у них умінь та навичок здійснювати наукові дослідження. Головна мета науково-орієнтованої освіти школярів – це створення системи навчання на основі компетентнісного підходу, яка орієнтована на самореалізацію особистості молодого науковця.Мала академія наук учнівської молоді — це той заклад, де реалізується прагнення кожного учня розвинути свій інтелектуальний потенціал, адже для цього створені сприятливі умови. Розмаїття наукових секцій дає можливість проводити дослідження в різних сферах життєдіяльності.      Різнобічні напрями діяльності з дітьми у процесі написання та захисту науково-дослідницьких робіт сприяють наближенню учнів до здобуття STEM-освіти.

Необхідно розвивати творче середовище для виявлення особливо обдарованих дітей, надавати можливість розвивати їх здібності, всіляко підтримувати своїх вихованців.Участь у різноманітних творчих конкурсах, Всеукраїнських турнірах спонукає до глибшого вивчення предмета, формуєкреативність, аналітичне мислення, вчить толерантному веденню дискусії. Ще один із способівнавчання молодої інтелектуальної еліти, здатної успішно реалізовуватися в сучасному світі..

Тому ще одним принципом впровадження даної освіти є продуктивна мотивація до здійснення проектної, дослідницької діяльності, участі у різноманітних конкурсах.

То в чому ж все-таки перевагиSTEM-освіти?

По-перше, за STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.

По-друге, STEM-освіта – це творчий простір світогляду дитини, де вона не тільки реалізовує свої потреби, а й готується до дорослого життя у соціумі, роблячи усвідомлений вибір майбутньої професійної діяльності.

По-третє, на відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM,  дитина отримує набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що склалися між учнем та вчителем, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність.

По-четверте, уроки за STEM-технологією дозволяють не тільки вивчати теоретичний матеріал, але і закріплювати знання за допомогою можливостей практичного застосування різноманітних завдань, які можуть бути настільки цікаві, що їх трудність не викликатиме неприйняття у учнів.

Навчання за основними напрямками STEM-освіти дозволить сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця:

 • уміння побачити проблему;
 • уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків;
 • уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;
 • оригінальність, відхід від шаблону;
 • здатність до абстрагування або аналізу;
 • здатність до конкретизації або синтезу.

Отже, одне з основних завдань сучасної школи – створити умови для різнобічного розвитку підростаючого покоління, забезпечити активізацію і розвиток інтелекту, інтуїції, легкої продуктивності, творчого мислення, рефлексії, аналітико-синтетичних умінь та навичок з урахуванням можливостей кожної дитини.

Бібліографія:

 1. Проект КонцепціїSTEM-освіти в Україні.
 2. Грицюк Т.В. «STEM-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу учнів в умовах профільного навчання». – режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4576/1/02_%20Gritsyuk.pdf
 3. Курносенко О.В.«STEM-освіта: проблеми та напрямки впровадження». – режим доступу:http://tsiurupynsk-school2.edukit.kherson.ua/distancijne_navchannya/mo_vchiteliv_fiziko-matematichnih_nauk/stem-osvita_problemi_ta_napryamki_vprovadzhennya/
 4. Свідерський Ю.Ю. «STEM-освіта. Гуманітарний аспект». – режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4572/1/06_%20Sviderskyy%20.pdf

 

Comments

 1. Згодна з Вами, що сьогодення вимагає все більше спонукати випускника школи до науково-дослідницької діяльності, яка допомагає усвідомлено підходити до вибору майбутньої професії. Навчання в Малій академії наук допомагає старшокласникам реалізовувати свій творчий потенціал, амбіції юних науковців. Тож на момент, коли випускник стає абітурієнтом, згодом – студентом, він уже має чіткий план, як реалізуватися в професії.

 2. Доброго дня! Приємно бачити колег із Устинівщини! Поділіться, будь ласка, пані Наталіє, досвідом використання STEM-ОСВІТИ на уроках української мови та літератури, адже вона більш “рідна” для предметів природничо-математичного спрямування. Останнім часом дана методика набула популярності. Навчальні заклади України, а особливо школи сільської місцевості, мало знайомі із нею, тому була б дуже вдячна за поради. Сама цікавлюся і колег закликаю. Адже говорять, що за STEM-ОСВІТОЮ майбутнє.

  1. Добрий день, Інно Анатоліївно. Рада нашому віртуальному спілкуванню. Питання STEM-освіти зараз надзвичайно актуальне, тож ,обираючи тему статті, я вирішила вивчити: чи можливо окремі елементи STEM використовувати у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, бо ми все-таки не готуємо фахівців з IT-технологій. Прийшла до висновку: необхідно акцентувати увагу учнів на тому, що уміння володіти сучасними інформаційними технологіями відкриватиме їм широкі можливості для самореалізації. Постійно працюю у цьому напрямку сама і спонукаю учнів, тому ми можемо, наприклад, створити блог з представленням результатів роботи групи “Журналісти” (http://schurnalist10.blogspot.com/2014/03/blog-post_22.html) або, демонструючи креативність, технічні навички, підготувати буктрейлер до твору(https://www.youtube.com/watch?v=k3R3GK3WXP0). Крім того важливо формувати уміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, тож спонукаю здібних старшокласників здійснювани міні-дослідження, записуючи результати у вигляді Wiki-статті
   (https://docs.google.com/document/d/1k5GR8Sdv8kUnI02sMm11OAg2qiPotzsnysC586fqQLA/edit), проводити лінгвістичні дослідження – на даний момент 2 учениці готують до захисту дослідницькі роботи з української мови, навчаючись у МАН.
   Звичайно, гуманітарний аспект STEM-освіти – це використання окремих елементів такого навчання.

Залишити відповідь