ГОРДЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель фізики та астрономії
Маловисківської гімназії
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

В цій статті розглядається можливість застосування таблиць в процесі викладання фізики.

 

Одним із головних завдань сучасної школи є підготовка випускників, які здатні критично мислити, вміють розв’язувати нестандартні задачі, мають компетентнісний підхід до різноманітних питань теорії і практики.

У сучасній школі учень отримує велику кількість інформації. Її об’ємність перешкоджає якісному осмисленню та засвоєннюзнань.

Одним із способів підвищення ефективності навчального процесу з природничих дисциплін є використання візуалізації, «що дає змогу вирішити комплекс педагогічних проблем: зробити складний навчальний матеріал цих дисциплін зрозумілим, доступним для усвідомлення, не зменшуючи рівня його науковості; привернути й розвинути інтерес учнів до навчання предметів, які традиційно вважаються складними.»[6, с.63]

Засвоєння знань з фізики значно поліпшується, якщо використовується наочність: таблиці, схеми, тощо. Особливо, якщо вони заповнюються учнями самостійно.

Розглянемо можливість використання таблиць під час вивчення шкільного курсу фізики.

Таблиці доцільно використовувати для узагальнення та систематизації знань,що дає можливість зробити певні висновки з вивченого матеріалу та сприяє його запам’ятовуванню. Так, наприклад, після вивчення у 8 класі теми «Види теплопередачі» варто запропонувати учням заповнити таку таблицю.

Таблиця 1

Види теплопередачі

Види теплопередачі Енергія переноситься за допомогою… Перенесення речовини
     
     
     

Таблиці варто застосовувати і підчас вивчення нового матеріалу для кращого його сприйняття, можливості встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та структурування.

Так, під час вивчення теми «Сила пружності» у 10 класі, пропонуємо учням заповнити таку таблицю.

Таблиця 2

Деформація

Означення деформації Причина деформації Наслідок деформації Природа сили пружності
Деформація-це зміна розмірів і форми тіла під дією зовнішніх сил Руходних частин тіла відносно інших Виникнення сили пружності Сила пружності відноситься до електромагнітних взаємодій

«Однією з важливих ділянок роботи в системі навчання фізики в школі є розв’язування фізичних задач.» [5, с.18] До роботи над задачами необхідно залучати всіх учнів класу і розглядати задачі всіх рівнів складності«Слід підкреслити, що в умовах особистісно орієнтованого навчання важливо здійснити відповідний добір фізичних задач, який би враховував пізнавальні можливості й нахили учнів, рівень їхньої готовності до такої діяльності, розвивав би їхні здібності відповідно до освітніх потреб.» [5, с.18]

Тому, під час навчання учнів розв’язувати задачі високого рівня, щоб залучити всіх учнів класу до роботи, доцільно спочатку розділити задачу на певні етапи (дії).А для кращого сприйняття алгоритму розв’язання можна використати таблиці. Наприклад, під час вивчення теми «Опір провідника. Питомий опір речовини.» у 8класі, пропонуємо таку задачу.

Задача. Під час проходження електричного струму в мідному дроті довжиною 10м напруга на його кінцях становить 4В. Чому дорівнює маса дроту, якщо сила струму в ньому 2А? Пропонуємо учням заповнити таблицю, в якій розділені відомі та невідомі величини. А сама таблиця – це вже готовий алгоритм розв’язання цієї задачі.

Таблиця 3

Задача

Відомі величини Невідомі величини
  ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ   Опір Площа поперечного перерізу Об’єм Маса
Позначення        
Формула        
Обчислення        
       

Заповнення таблиць дає змогу диференціювати задачі та пропонувати завдання різних рівнів складності.

Застосування таблиць на уроках фізики-це не лише візуалізація завдань, а також можливість швидко перевірити рівень знань учнів. Оскільки заповнення таблиць потребує менше часу ніж традиційне оформлення задач.А використання комп’ютера ще більше сприяє економії часу. Можна, наприклад, використати програму SmartNotebookта затінювати певні комірки з результатами розв’язання, а після виконання учнями завдання знайомити їх з правильними відповідями.

Використання таблиць-це також допомога учням з початковим рівнем знань вчитися робити короткий запис задачі,адже в таблиці вже розділені відомі та невідомі величини.

Ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є самостійна робота учнів.Саме під час самостійної роботи з навчальним матеріалом формується вміння учнів знаходити, засвоювати та застосовувати нові знанняТак, після вивчення у10 класі теми «Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту»,для самостійного опрацювання пропонуємо питання «Рух тіла, кинутого горизонтально» та заповнення відповідної таблиці.

Таблиця 4

Рух тіла, кинутого горизонтально

Напрямок руху Характер руху Формула швидкості Формула переміщення
горизонтальний      
вертикальний      

Варто зазначити, що такі таблиці можна використовувати і під час тренувальних вправ, Наприклад, під час роботи з одиницями вимірювання електроємності

Таблиця 5

Одиниці вимірювання електроємності

мФ мкФ нФ пФ
 

235

   
   

470

 

 

Отже, використання таблиць під час вивчення фізики забезпечує швидке повторення значних обсягів інформації; залучення всіх видів пам’яті; здатність бачити головне; порівнювати; узагальнювати; класифікувати, формуються навички самостійної діяльності. Це сприяє кращій підготовці до різноманітних олімпіад, конкурсів, контрольних робіт та ЗНО.

Бібліографія

  1. Бар’яхтар В. Г. Фізика 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010.-256с.: іл.
  2. Гончаренко С. У. Фізика. Проб. підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. гімназій та кл. гуманітарного профілю. Затверждено М-вом освіти України. – К.: Освіта, 1997.-431с.
  3. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /[В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016.-240с.: іл., фот.
  4. Фізика: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /[В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017.-272с.: іл., фот.
  5. Фізика. 7 – 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 №804.
  6. Форкун Н. В. Формування якісних знань учнів старших класів засобами візуалізації /Н. В. Форкун // Зб. наук. Праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ редкол.: П. С. Атаманчук ( голова, наук. ред. ) та ін.]. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19. – 358с.

Comments

  1. Шановна Тетяно Анатоліївно! Стаття цікава та корисна.Згодна з Вами, що засвоєння знань з фізики значно поліпшується, якщо використовується наочність: таблиці, схеми, тощо Успіхів , добра, миру Вам та вдячних учнів!!!

  2. Цілком згодна з Вами. Таблиці допомагають учням систеиатизувати, аналізувати, порівнювати, структуризувати навчальний матеріал, швидко знаходити необхідні формули, властивості тощо. Я також часто використовую таблиці, схеми під час пояснення нового матеріалу, підготовки до контрольної роботи.

Залишити відповідь