ГОНЧАРОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Андріяшевська Наталія ІванівнаУчитель географії та біології
Златопільської гімназії м. Новомиргорода

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Однією з головних завдань сучасної школи є підвищення педагогічної майстерності вчителя шляхом освоєння сучасних технологій навчання і виховання. З оволодінням будь новою технологією починається нове педагогічне мислення вчителя: чіткість, структурність, ясність методичного мови, поява обґрунтованої норми в методиці. Нові педагогічні технології для викладачів гімназії – це найкращий спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами, що представляє систему форм, методів і засобів навчання, які забезпечують найбільш ефективне досягнення поставленої мети.

Сьогодні в шкільній освіті відбуваються значні зміни, які охоплюють практично всі сторони педагогічного процесу. Особистий інтерес учня – це вирішальний фактор процесу освіти.

Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що у процесі його вивчення учні знайомляться з реальним життям у навколишньому середовищі, з життям суспільства в усіх його проявах і зв’язках.

Географічні знання і вміння дають змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях своєї держави та світу в цілому.

Однією з головних завдань сучасної школи є підвищення педагогічної майстерності вчителя шляхом освоєння сучасних технологій навчання і виховання.

З оволодінням будь новою технологією починається нове педагогічне мислення вчителя: чіткість, структурність, ясність методичного мови, поява обґрунтованої норми в методиці.

При впровадженні будь-яких нових педагогічних технологій в практику своєї роботи переді мною розкрився виключно великий науково-методичний потенціал, з’явилося ще більше можливостей використання різних форм і методів роботи.

Застосовуючи нові педагогічні технології на уроках, я переконалася, що процес навчання географії можна розглядати з нової точки зору і освоювати психологічні механізми формування особистості, домагаючись більш якісних результатів. Але ж без знань про Землю особистість не відбудеться. Це аксіома. Географія народжує думки і почуття добрі, великі.

Я використовую на своїх уроках такі нові технології або їх елементи, враховуючи вікові особливості дітей.

 1. Технології перспективно-випереджаючого навчання (надання кожному учневі самостійно визначати шляхи, способи, засоби пошуку істини або результату).
 2. Технології дослідного навчання (навчання учнів основам дослідницької діяльності).
 3. Технології проблемного навчання (навчання способам вирішення проблем, створення умов для самостійного вибору вирішення проблемної ситуації, створення умов для самореалізації).
 4. Технології проведення колективних творчих справ (створення умов для самореалізації учнів у творчості, дослідницької діяльності, колективі, формування організаційних здібностей у учнів гімназії).
 5. Інформаційні технології (навчання роботі з різними джерелами інформації, готовності до самоосвіти). [1]
 6. Дистанційне навчання (використання мережевих технологій та Інтернету дозволяє реалізувати інформаційні права учня в якості інтелектуальної підсистеми освіти і в якості окремої соціальної системи).
 7. Метод проектів – педагогічна технологія, яка орієнтує не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових знань (часом і шляхом самоосвіти) для активного освоєння нових способів людської діяльності.

Виконання учнями проектів дозволяє сформувати в учнів певні якості особистості та навчальну мотивацію. Це є чинником підвищення якості освіти в школі і сприяє успішній соціалізації учнів.

Важливою умовою формування проектної культури є оволодіння педагогами способу педагогічного проектування, що передбачає розвиток організаційних, управлінських і рефлексивних здібностей у педагогів. Робота педагогів в даному напрямку дозволяє не тільки аналізувати базові установки особистості учнів, а й підвищити якість освіти в школі.

Метод проектів можна вважати системоутворюючим фактором освітнього процесу. Бо навколо проекту учня починає утворюватися така система навчання, яка передбачає практичну спрямованість освіти. Використання методу проектів сприяє розвитку самостійності у школярів, вчить об’єктивно оцінювати свою діяльність, розвивати комунікативні навички.

Привабливість проектного методу навчання полягає ще й в тому, що в процесі роботи над проектом у школярів розвиваються організаційні та рефлексивні здібності. Учні вчаться планувати і оцінювати результати своєї діяльності, а це, як правило, впливає на підвищення інтересу до навчання і покращує результати навчання.[2]

Необхідно навчити школярів об’єктивно оцінювати свої можливості, розкривати свої здібності і оптимальним способом добиватися бажаного результату. Школярі повинні опанувати проектним мисленням, у них повинні бути сформовані основи проектної культури.

 1. Рейтингові технології, основне завдання яких – оцінити діяльність учня на уроці, організувати навчання дітей, що мають різні можливості, створити умови для індивідуального розвитку дитини, забезпечити зв’язок з практикою. Роль вчителя при цьому полягає в управлінні процесом навчання, мотивації діяльності школяра, консультуванні та корекції.

Основні методи, які застосовуються при використанні рейтингової технології, – це методи проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький.

Форми організації самостійної діяльності школярів: колективна, групова, парна та індивідуальна робота.[1]

Створена мною дидактична система роботи з використанням сучасних педагогічних технологій показує тільки позитивні результати, набагато підвищується якість навченості, а найважливіше – такі нетрадиційні методи і форми роботи дуже подобаються самим учням.

Нові педагогічні технології для викладачів гімназії – це найкращий спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами, що представляє систему форм, методів і засобів навчання, які забезпечують найбільш ефективне досягнення поставленої мети.

Таким чином, з все більш активним використанням нових педагогічних технологій здійснюється перехід інформаційної моделі навчання до діяльнісної і особистісно-орієнтованої моделям, від школи пам’яті до школи мислення і дії, яка дозволить сформувати нові підходи до розуміння значущості шкільної географії.

Тільки гідна шкільна географічна освіта може виховати справжнього громадянина Землі, господаря, творця, хранителя цього великого творіння Всесвіту.

Педагог сучасної школи для реалізації нової парадигми освіти повинен володіти відповідними професійними якостями. Я вважаю, що формування умінь проектувати індивідуальні педагогічні технології та застосовувати їх у роботі стає найважливішою складовою частиною підготовки творчо працюючого педагога, особливо при необхідності охопити різні сторони, що розвивається освіти і самовдосконалення.

 1. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках географії // Шлях освіти. – 2000 – №4 – 14 с.
 2. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: ВГ «Основа», 2003.

Comments

 1. Згодна з вами, Вікторія Анатоліївна, що в сучасній школі нові педагогічні технології – це найкращий та ефективний спосіб реалізації навчання. Дякую, за актуальну тему!

Залишити відповідь