ГОЛОВЧЕНКО ОЛЕНАОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Учитель іноземних мов
Іванівської загальноосвітньої філії
КЗ «Соколівське НВО
Соколівської сільської ради

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Невід’ємною складовою професійної підготовки спеціалістів різного профілю є вивчення іноземної мови, яка є важливою частиною сучасного ритму життя.Для досягнення високого рівня володіння іноземною мовою учителю важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів учнів тощо. У статтівисвітленоважливістьвикористанняінтерактивнихтехнологій та інноваційнихметодів у процесівикладанняіноземнихмов.

Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а і засобом її досягнення.ІнтеграціяУкраїни у світовуспільнотупотребуєдосконалоговолодінняіноземнимимовами шляхом інноваційнихтехнологій. Тому їхвикористаннявизначене як один з пріоритетнихнапрямівреформуванняосвіти. Самевчительробитьусеможливеінеможливе дляцього.

Реалізаціяцієїідеїнеможливабезрозробкита впровадженнявідповіднихтехнологійнавчання. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнутицьогоможливо за рахунокінноваційногопідходу, створюючиінтерактивнесередовище. Слово інтерактив (пер. з англійськоїіnter — «взаємний», асt — «діяти») означаєвзаємодію.[2] Інтерактивний метод — це спосібвзаємодії з учнями через бесіду, діалог.

Інтерактивненавчання — ценавчання в режимі діалогу, під час якоговідбуваєтьсявзаємодія учасниківпедагогічногопроцесу з метою взаєморозуміння, спільногорозв’язаннянавчальнихзавдань, розвиткуособистіснихякостейучнів.

Навчальнийматеріаллегшезасвоюється й найдовшезберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивносприймає те, що говорить учитель, а активно дієпід час вивченняматеріалу.

Якіснамовнапідготовкаучнівнеможлива без використаннясучаснихінноваційнихосвітніх технологій. Сучасніінноваційнітехнології в освіті — цевикористанняінформаційних та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальнимикомп’ютерними й мультимедійнимипрограмами, дистанційнітехнології в навчаннііноземнихмов, створенняпрезентацій у програмномусередовищіMicrosoftPowerPoint, використання ресурсіввсесвітньоїмережіІнтернет.

До сучаснихтехнологійналежитьтехнологія співпраці. [1]Основнаідеяполягає в створенні умов для активноїспільноїдіяльностіучнівврізних навчальнихситуаціях. Дітиоб’єднуються в групи по 3–4 особи, їмдаютьоднезавдання, при цьомуобговорюють роль кожного. Кожен ученьвідповідає не тільки за результат своєїроботи, але й за результат усієїгрупи. Тому слабкі учніпрагнутьз’ясувати в сильних те, щоїм незрозуміло, а сильні — щобслабкідосконало розібралися в завданні. І відцьоговиграє весь клас, тому щоспільноліквідовуютьпрогалини у знаннях.

Найбільшефективними є такіформипарної та груповоїроботи:

  • внутрішні (зовнішні) кола (inside / outside circles);
  • мозковий штурм (brainstorm);
  • читання зигзагом (jigsawreading);
  • обміндумками (think-pair-share);
  • парніінтерв’ю (pair-interviews) таінші.

Ціформироботисприяютьрозширеннюзнань та вміньучнів. У процесіспілкуванняучнінавчаються розв’язуватискладнізадачі на основі аналізуобставин і відповідноїінформації, висловлюватиальтернативні думки, приймати виваженірішення, спілкуватися з різними людьми, брати участь у дискусіях.

Однієюзтехнологій, щозабезпечуєособово-орієнтованенавчання, єметодпроектівякспосіб розвиткутворчості, пізнавальноїдіяльності, самостійності. Проектиможутьпідрозділятися на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом — цебагаторівневийпідхід до вивчення мови, щоохоплюєчитання, аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектівсприяєрозвитку активного самостійногомисленняучнів і орієнтуєїх на спільнудослідницьку роботу.Проектненавчанняактуальнетим, щонавчаєдітейспівпрацівиховуєтакіетичні цінності, як взаємодопомогу й умінняспівпереживати, формуєтворчіздібності й активізує учнів.[3]

Важливимзасобомінноваційногонавчання є такожвикористаннямультимедійного комплексу (МК) ускладіінтерактивноїдошки, персонального комп’ютера й мультимедійного проектора. Такий комплекс поєднуєвсіперевагисучасних комп’ютернихтехнологій і виводитьпроцеснавчання на якісноновийрівень. Завдякинаочності й інтерактивності МК дозволяєзалучити весь класдоактивноїроботита значнозбільшуєефективністьнавчанняучнів у школі.

Отже, навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід викладання.    до навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу.

Література:

  1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320
  2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 447 с.
  3. Скуратівська М.О. Cучасніметоди та технологіївикладанняіноземнихмов. http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/

Comments

Залишити відповідь