ГАЙДЕЙ КРІСТІНА ОЛЕГІВНА | ПРОЕКТ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

вчитель хімії
Гайворонське НВО № 2 “Загальноосвітня школа-гімназія I-III ступенів”
ПРОЕКТ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

В тезах розглядається проектна технологія, яка дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу. Компетентне використання проектних технологій вчителем збільшить педагогічний вплив на формування творчого потенціалу учня. У міру накопичення освітніх інформаційних ресурсів проектні технології займатимуть гідне місце в освітньому процесі школи.

Сучасна шкільна освіта як один з компонентів соціальної системи орієнтована на розвиток особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Головним завданням освіти стає не стільки надання суми знань, скільки розвиток творчого, критичного мислення школярів, формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. Для вирішення такого завдання недостатньо підручника і традиційної діяльності вчителя, пов’язаної з керуванням процесом навчання. Необхідний доступ до значно ширших і різноманітних джерел інформації [2, с. 10; 1, с. 6].

Сучасний стан національної освіти і стрімко зростаючий потік науково-технічної інформації вимагає кардинальних змін як у змісті фундаментальної освіти, так і в розробці та застосуванні новітніх освітніх технологій. Підвищення ефективності навчального процесу, зокрема забезпечення індивідуалізації та диференціації навчання за різнорівневою підготовкою, можна успішно здійснити засобами інформаційних технологій [3, с. 4].

Потребам сучасного процесу навчання відповідає така організація діяльності школярів, яка формує власний досвід пізнання, виробляє життєво важливі компетентності й спонукає до активного самостійного набуття нових знань на основі раніше засвоєних [6, с. 4].

Основною метою впровадження нових інформаційних технологій навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства.

В ході інноваційного пошуку ми прийшли до розуміння того, що для побудови освітнього процесу, що спирається на потреби, здібності та можливості всіх його суб’єктів, нам потрібні діяльні, групові, ігрові, рольові, практико-орієнтовані, проблемні, рефлексивні та інші форми і методи навчання. Серед різноманітних напрямків сучасних методик і технологій найбільш адекватним поставленим цілям, з нашої точки зору, є метод проектів.

Так в чому ж переваги методу проектів? Він дає можливість організувати навчальну діяльність, дотримуючись розумний баланс між теорією і практикою; успішно інтегрується в освітній процес; забезпечує не тільки інтелектуальний, а й моральний розвиток дітей, їх самостійність, активність; дозволяє набувати досвід соціальної взаємодії, згуртовує дітей, розвиває комунікативність.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток творчого мислення.

Метод проектів надає вчителю найширші можливості для зміни традиційних підходів до змісту, форм і методів навчальної діяльності. Він може знайти застосування на будь-яких етапах навчання, в роботі з учнями різних вікових груп, здібностей і при вивченні матеріалу різного ступеня складності. Метод адаптується до особливостей практично всіх навчальних дисциплін.

Вивчення хімії в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіти для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню моральної поведінки в навколишньому середовищі.

У той же час, в умовах різкого скорочення часу, відведеного на вивчення хімії при збереженні обсягу її змісту, знижується інтерес учнів до предмету.

Як організувати процес навчання так, щоб учні сприймали хімію як потрібну для життя науку, як частину світової культури, необхідну кожній освіченій людині для формування цілісної картини світу?

Вчити хімії тільки традиційними методами неможливо, тобто формувати хімічну грамотність, навчати розрахунками, максимально включати теоретичні знання.Необхідно створювати умови для розвитку природної пізнавальної активності дитини і його самореалізації через накопичення індивідуального досвіду.Для реалізації в повній мірі розвиваючого потенціалу курсу хімії допомагає метод проектів, що враховує потреба сьогодення – зміну пріоритетів з засвоєння готових знань на активну самостійну, пізнавальну діяльність кожного учня.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, проте цей метод органічно поєднується і з груповим підходом у навчанні[4, с.39].

При цьому формуються значущі, на наш погляд, проектні вміння.

 • автономність(вибір проблеми для індивідуального рішення,постановка індивідуальних цілей, планування власної діяльності,реалізація індивідуальної діяльності по досягненню результату, індивідуальна рефлексивно-оцінна діяльність досягнення запланованих результатів);
 • спільність (вибір проблеми шляхом узгодження для спільного вирішення, узгодження цілей, планування спільної діяльності на основі розподілу функцій між учнями, досягнення результату спільної діяльності, індивідуальна діяльність способів спільного вирішення спільних цілей).

Робота по впровадженню методу проектів починається з простого ознайомлення з методом і алгоритмами проектування. Спочатку сам педагог знайомиться з технологією організації проектної діяльності. Потім учитель повинен навчити учнів працювати над проектами [4, c.40].

Ми знайомимо учнів з правилами і основами проектної діяльності, з вимогами, що пред’являються до проектів.

Основні вимоги такі:в проекті обов’язково повинна бути вирішена будь-яка проблема;в процесі роботи над проектом проводиться дослідження, використовуються дослідницькі методи;дослідження, як і весь проект, виконується самостійно учнями;учитель не втручається в роботу над проектом, він виступає в ролі консультанта;змістовна частина проекту структурована;результати виконаного проекту повинні мати практичну значимість;результати виконаних проектів повинні бути матеріальні, тобто оформлені;якщо проект виконується групою учнів, то необхідно вказати роль кожного на різних етапах;після закінчення роботи над проектом на етапі рефлексії необхідно проаналізувати причини невдач і відзначити позитивні результати тощо.

Проектна технологія потребує використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Вона дає можливість практичного застосування знань – від теорії до практики та стимулювання інтересу учнів до проблем, які передбачають володіння певною сумою знань [5].

Є кілька типів проектів, які ми використовуємо у шкільному навчанні: практико-орієнтовані мають чітко позначений із самого початку результат діяльності. Причому цей результат обов’язково орієнтований на інтереси самих учасників роботи;дослідні мають чітко позначену дослідницьку задачу, добре продуману структуру,  експериментальні методи та методи обробки результатів;інформаційні направлені на збір інформації про якийсь об’єкт, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів;творчі як правило, не мають детально проробленої структури, вона тільки намічається і далі розвивається відповідно логіці та інтересам учасників проекту.

Отже, використання на уроках хімії проектної технології є вимогою сьогодення, необхідним чинником реалізації дидактичних цілей і завдань відповідно до освітнього стандарту. Впровадження проектних технологій дає можливість підвищити рівень індивідуалізації навчання, а також моделювати хімічні процеси та явища, які практично неможливо, а іноді й шкідливо, демонструвати у шкільному кабінеті.

Бібліографія

1.Аксьомова О. Адаптивна система навчання: використання комп’ютерних технологій в 11-му класі суспільно-гуманітарного профілю / Оксана Аксьомова // Хімія. Шкільний світ. – 2010. – Січень (2). – С. 6–12.

2.Бондар Л. Інформаційні технології при викладанні хімії / Л. Бондар, О. Міщенко // Хімія. – 2011. – Жовтень. – № 29. – С. 10–13.

3.Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках хімії / [Автор-укладач О. І. Замулко]. – Черкаси: ЧОІПОПП. – 2007. – 32 с.

4.Гузєєв В. “Метод проектів” як окреме питання інтегральної технології навчання / Директор школи–2005–№6–С.39-40

5.Пахомова Н.Ю.Метод навчального проекту в освітньому закладі:Посібник для вчителів і студентів педагогічних вузів.-М.АРКТІ, 2013.

6.Родигіна І. В. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення історії хімії / І. В. Родигіна, К. М. Родигін // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 4. – С. 28–29.

Comments

 1. Шановна Крістіно Олегівно! Мене зацікавила Ваша стаття, Дійсно, використання на уроках хімії проектної технології є вимогою сьогодення. Успіхів Вам та вдячних учнів!!!

 2. Для уроків хімії ідеально підходить метод проектів. Ви гарно описали використання даного методу на своїх уроках. Проектна діяльність у поєднанні з інформаційними технологіями – це ідеальний «рецепт» для розвитку творчої особистості. Творчих успіхів Вам та Вашим вихованцям!

 3. Сповіщення: free black bbw dating
 4. Сповіщення: dating sites online for free
 5. Сповіщення: free ladyboy dating
 6. Сповіщення: free uk dating services
 7. Сповіщення: 100 percent free polygamy dating
 8. Сповіщення: 1 free online dating
 9. Сповіщення: free dating website toronto
 10. Сповіщення: best free adult dating
 11. Сповіщення: best dating sites in india free
 12. Сповіщення: speed dating london free
 13. Сповіщення: free country singles dating sites
 14. Сповіщення: totally free dating sites local
 15. Сповіщення: foods on keto diet
 16. Сповіщення: keto burger
 17. Сповіщення: keto diet success stories
 18. Сповіщення: surf gay dating site
 19. Сповіщення: gay dating games
 20. Сповіщення: international gay dating
 21. Сповіщення: gay phone dating
 22. Сповіщення: gay dating sites london
 23. Сповіщення: gay dating statistics
 24. Сповіщення: best gay dating site new york
 25. Сповіщення: gay online dating toronto

Залишити відповідь