ФЕДЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Учитель фізики
комунального закладу
«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, представляє собою  сприятливу сферу для впровадження сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технологій застосовуються  мною як при проведенні уроків, так і в організації  позаурочної діяльності учнів.   Актуальність проблеми використання комп’ютерних технологій при вивченні фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Уміле поєднання комп’ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики і усвідомлення їх практичного застосування.

При вивчені фізики я використовую  інформаційні технології  в таких напрямках:

 • створення мультимедійних уроків чи фрагментів уроків;
 • використання комп’ютерних моделей фізичних дослідів;
 • використання комп’ютерних тренажерів для контролю знань;
 • використання комп’ютера для підготовки до ЗНО;
 • використання комп’ютера для позаурочної діяльності.

Формування творчого мислення учнів, наукової компетентності без використання у навчальному процесі нових інформаційних технологій неможливо. Забезпечити якість освіти, підготувати людину до повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства можливо досягти лише за рахунок опанування та використання у своїй діяльності нових сучасних педагогічних технологій, зокрема методу проектів та модульних технологій.

Сучасні технології  дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

Переваги для учнів:

* Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію

* Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш ясної і динамічної подачі матеріалу

* Розвиває особистісні й соціальні навички; учні працюють  творчо, стають впевненішими у собі.

Основні напрями роботи в навчальному процесі :

 1. залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення й висновки; розвиток  критичного мислення;
 2. розвиток творчих здібностей;
 3. розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному   просторі;
 4. формування інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;

При підготовці до уроку з використанням сучасних технологій вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основніим дидактичним принципам: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Такому уроку властиві:

 • Принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; – ІКТ мають здатність “відгукуватися” на дії учня і вчителя;

“вступати” з ними в діалог, що і становить головну особливість методик          комп’ютерного навчання.

 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп’ютером;
 • Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

 1. 1. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп’ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.
 2. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією. Упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку й формуванню світогляду учнів. Сучасний розвиток інформаційних технологій дає можливість застосовувати їх на уроках фізики в основній школі. Наприклад, застосування персонального комп’ютера під час проведення занять з фізики можливе в таких випадках: супровід демонстраційного експерименту на лекційних заняттях (використання анімацій, відео-фрагментів, ілюстрацій запропонованих на дисках); застосування комп’ютерних моделей під час пояснення нового матеріалу; застосування комп’ютера в лабораторних роботах і комп’ютерному практикумі; самостійна робота з використанням комп’ютера.
 3. Найбільш складним видом занять у навчальному процесі на базі інформаційних технологій є лабораторна робота. Це пояснюється тим, що для лабораторної роботи недостатньо, щоб графічні символи на екрані монітора вели себе так, як за законами фізики мали б вести себе тіла, які зображаються цими символами. Недостатньо і того, щоб модель певного явища була б демонстраційно-наглядною. Необхідно також, щоб робота активно виконувалася учнями і навчала б їх основам експериментаторського мистецтва, основним методикам проведення експерименту й обробки його результатів.

Саме в цьому і полягає основна складність під час створення таких робіт. Комп’ютерна лабораторна робота повинна носити дослідницький характер і прививати учням навички й уміння, близькі до тих, які отримує експериментатор під час виконання звичайної лабораторної або експериментальної роботи.

 1. Найдоцільнішим є використання комп’ютерної моделі для демонстрацій під час пояснення нового матеріалу, розв’язування практичних задач. Краще і простіше, а також наочніше показати, як електрон за моделлю Бора перескакує в атомі з орбіти на орбіту, що супроводжується поглинанням чи випромінюванням кванта, ніж пояснювати це за допомогою дошки і крейди. А якщо взяти до уваги те, що ця модель дає можливість одночасно показати переходи електрона й на інші орбіти в динамічному режимі роботи електронних рівнів і вигляд спектральних ліній, тоді стає зрозумілим, що подану демонстраційну модель неможливо забезпечити іншими засобами.
 2. Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: Допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп’ютера.

Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об’єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій – це можливість для учнів проявити свої творчі здібності.

Список використаних джерел:

 1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.
 2. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.
 3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.
 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
 5. Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.
 6. Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.
 7. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.
 8. Національна доктрина розвитку освіти.
 9. Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №11-12, 88ст.

Залишити відповідь