ЕНТОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙТА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

вчитель математики та інформатики
комунальний заклад
«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Кіровоградської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙТА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ

У даній статті акцентовано увагу на використання інтерактивних форм та методів роботи з учнями на уроках інформатики з метою набуття інформаційних компетентностей, які у подальшому стануть засобам самореалізації випускників у житті, соціальної адаптації, конструктивної суспільної діяльності.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що перед школою постає складне завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світовоїспільноти».

Знання, що їх одержують учні на уроках інформатики, стають засобом самореалізації людини в житті, соціальної адаптації, конструктивної суспільної діяльності. Разом з упровадженням особистіснодіяльнісного підходу змінюються мета й завдання навчання інформатики: мотиви, форми, методи, засоби навчання повинні підготувати дитину до самостійного життя.

Сьогодення вимагає від випускника:

 • певних умінь, які можна застосовувати за будь-якихобставин;
 • вміння мислити, а не накопичувати певну суму знань іпоглядів;
 • комунікабельності, тобто вміння працювати у злагоді з іншими, спільно досягати поставленоїмети.

Свою роботу на уроці будую за принципами переходу від простого до складного, використання нових понять та раніше набутих знань.

З появою комп’ютерних комплексів у школах виникла проблема якісного програмного забезпечення. Програми переважно мають довідковий або контролюючий характер. Як же зацікавити учнів інформатикою? На уроці потрібно створити  обстановку, в якій учень зможе пройти весь шлях вивчення предмета: від засвоєння основних понять до свідомого використання знань на практиці і створення творчихпроектів.

На жаль, на уроки інформатики передбачено 1-2 години на тиждень. І цей час необхідно використати найбільш ефективно. Щоб досягти гарних результатів

 • значну кількість часу на уроці (дозволену санітарними нормами) витрачаю на роботу учнів зПК.
 • у зошитах учні записують лише найнеобхідніше, складаю задачі і проблеми, максимально наближені до життя, а на уроці за допомогою комп’ютера розв’язуємоїх.
 • використовую на уроках тестовізавдання
 • на кожному уроці активізую зорову, слухову та рухову види пам’яті.
 • надаю перевагу способам самостійного здобування інформації та методи розв’язанняпроблеми.
 • навчаю учнів поетапно розв’язувати поставлені перед ними завдання.

Головне завдання – зацікавити учнів, дати можливість самостійно творити, а це призведе до захоплення предметом, а в подальшому – до глибоких і свідомих знань.

Саме тому я працюю над проблемою: «Використання інтерактивних методів навчання з метою формування інформаційних компетентностей та математичної грамотності учнів».

Державні документи про освіту, які дозволяють мені розв’язати дану проблему

 • Визначати головне, самостійно робити висновки з пояснення вчителя; знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання; виконувати творчі завдання. (Програма загальноосвітньоїшколи)
 • … формування особистості, учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдаровань… (ст. 5 Закон України про загальну середню освіту)
 • Загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісної нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватися комп’ютером.
 • … орієнтація на розвиток творчості – творчої активності, творчого мислення, здібностей до діяльності в нових умовах (Концепція загальної середньої освіти)
 • … розвиток критичного мислення … ( Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку українськоїдержавності)
 • Один із пріоритетних напрямків розвитку освіти є формування у дітейтамолодісучасногосвітогляду,розвитоктворчихздібностейінавичоксамостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. (Національна доктрина розвитку освіти )

Нормативно-правовою базою досвіду є ряд нормативних документів: закони України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, державна національна програма “Освіта”, Концепція середньої загальноосвітньої школи, навчальна програма з інформатики.

Завдання, які має вирішити сучасний урок, зорієнтований на реалізацію інноваційних підходів у навчанні:

 • підвищення рівня мотиваціїучнів;
 • ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;
 • підвищення рівня самоосвітньої та творчої активностіучнів;
 • наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесомнавчання;
 • розвиток соціальних та комунікативних здібностейучнів;
 • створення ситуаціїуспіху.

Ознайомлення з передовим досвідом роботи учителів, особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для впровадження нових підходів до викладання інформатики, є сполучення таких взаємодоповнюючих технологій:

 • новітні інформаційні технології;
 • особистісно-орієнтованатехнологія;
 • технологія формування творчоїособистості;
 • проектнатехнологія.

Інноваційні технології, які є провідними в роботі вчителя інформатики, шляхом взаємодії удосконалюють урок в цілому, підвищують його ефективність та є ключовими в навчанні.

Інноваційні уроки з застосуванням ІКТ учні сприймають з зацікавленням. Своє ставлення до них вони виражають в рефлексії, яка є обов’язковим етапом такого уроку

«… краще зрозуміліший матеріал уроку, коли схеми, таблиці і графіки висвічуються на слайдах»;

«… мені дуже подобається робота в групах: відчуваєш підтримку і не так страшно відповідати».

Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, по-іншому підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності.

Метою роботи є прищеплення учням інтересу до вивчення сучасних інформаційних технологій, розуміння ними необхідності вивчення інформатики, розвиток креативного мислення. Кредо моє: я не знаю яким буде світ, коли підростуть мої учні, які цілі й цінності будуть актуальними тоді, тому намагаюсь запалити їх єдиним прагненням – учитися.

Кожен урок будую так, щоб в усіх учнів постійно був стійкий інтерес, навчальна активність і бажання творити й пізнавати. Навчаю не просто весь клас, а особисто кожного учня. Тому мої вихованці на уроках експериментують, формулюють і перевіряють гіпотези, вчаться на власних помилках.. На кожному уроці використовую елементи гри та інтерактивні вправи.

Для того, щоб  активізувати розумову діяльність учня, недостатньо поставити перед ним задачу, необхідно створити таку обстановку, щоб задача торкнулася, зачепила його внутрішній світ, щоб виникла особиста зацікавленість у її вирішенні. Тут я використовую завдання, які носять практичний характер та пов’язані із життям. Такі завдання завжди викликають живий інтерес до науки, розвивають спостережливість, вчать учнів мислити, порівнювати та робитивисновки.

Велике значення приділяю практичним заняттям учнів на комп’ютері. З цією метою максимально використовую матеріально-технічну базу кабінету інформатики. Це і виконання обов’язкових практичних робіт, і виконання вправ, і захист учнівських проектів.

При проведенні уроків широко використовую міжпредметні зв’язки. Так, у 9 класі при вивченні теми «Текстовий редактор» підбираю завдання на оформлення за зразками ділових паперів, що дасть можливість використати набуті знання у самостійному житті.

У своїй роботі намагаюся використовувати різні інтерактивні технології: «мозковий штурм», робота в малих групах, мікрофон, метод «Прес», «Сніжок», «Світлофор» та інше. Звичайно, ці технології використовую, зважаючи на вік учнів та рівень їх підготовки.

Comments

 1. Наталія Володимирівно, Ви прищеплюєте учням інтерес до вивчення сучасних інформаційних технологій, розуміння ними необхідності вивчення інформатики, розвиток креативного мислення. Талановита і змістовна стаття.

 2. Наталія Володимирівно, прикладне спрямування Ваших уроків забезпечує вміння учнів використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Дякую, цікава і пізнавальна стаття!

 3. Наталія Володимирівна, стаття містить дуже великий обсяг змісту, що скомпонованийц у окремих тезах. матеріал цікавий і свідчить про творчо працюючого вчителя. Гарна інформація. натхненння вам і звершень.

Залишити відповідь