ДУНАЄВСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | УПРОВАДЖЕННЯ STEM- ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

STEM-ОСВІТА: УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИУчитель математики
Заваллівського НВО
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Гайворонської районної державної адміністрації

УПРОВАДЖЕННЯ STEM- ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті стисло подано основні ідеї та принципи STEM-освіти, розглянуто, які переваги несе дана методика. Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною. Адже за деякими даними залучення тільки 1% населення до STEM- професій значно підвищує ВВП країни. А потреби у STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

Ми живемо в час бурхливого розвитку інноваційних технологій. Стрімке зростання ролі IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у досвідчених фахівцях. А тому виникає гостра освітня необхідність у якісному навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізиці, інженерії, програмуванню.

Україна прагне інтегруватись до європейського та світового освітнього простору, де основним напрямком в освітньому процесі є формування цінностей та компетентностей. Досягнення цієї мети спонукає науковців і освітян країни до реформування вітчизняної системи освіти, суттєвого оновлення змісту і методик навчання.

Як готувати фахівців майбутнього, здатних креативно мислити і створювати інновації? Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. [4]

STEM-освіта (англійською – Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає наука, технологія, інженерія та математика) – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. Хоча єдиного розуміння цього поняття немає, навіть там, де зародилася STEM-освіта – у США. Кожна країна визначає його самостійно. Нині у США вже говорять про STEAM-освіту, додаючи до звичної абревіатури ще й Arts – мистецтва.

STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових знань. Найбільша перевага STEM-освіти у тому, що вона допомагає опанувати нові знання не відокремлено, а за допомогою інтеграції всіх п’яти дисциплін у єдину систему навчання. Ми живемо у світі, який не розділено на окремі дисципліни чи предмети, тому й дітям важливо бачити його цілісним. Сьогодні діти отримують фрагментарні знання, які можна порівняти з пазлами. І лише у небагатьох учнів ці «пазли» складаються в єдину «картину» світу.

«В Україні маємо великі наробки в цій сфері, цікаві оригінальні підходи, – констатує в.о.директора Інституту модернізації змісту освіти Наталія Вяткіна. – Вони – різні, але ведуть до однієї мети – розвитку творчого мислення учнів. Є особливості STEM-освіти на кожному етапі навчання». [1]

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно. Цьому сприяють інтерактивні уроки, олімпіади різних рівнів, діяльність Малої Академії наук, участь учнів у різноманітних проектах, конкурсах та заходах. STEM-освіта ставить перед учителями завдання інтеграції навчальних предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі навчання. Інтегровані заняття спонукають до осмислення й пошуку причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.

В оновленій програмі з математики значна увага приділяється розвитку  ключових компетентностей, та завданнями покладеними на математику для їх розвитку. Виокремлено «чотири наскрізні змістові лінії (однакові для всіх навчальних предметів):

  • Екологічна безпека та сталий розвиток
  • Громадянська відповідальність
  • Здоров’я і безпека
  • Підприємливість та фінансова грамотність

Основним засобом імплементації наскрізних ліній у математику є вибір задач. Також це можливо за рахунок виконання навчальних проектів, під час виконання яких учні повинні працювати групами, розділяти ролі, вчитись взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, презентувати власні наробки на загал». [2] Ось приклади тем проектів, що можна запропонувати для учнів: «Геометричні об’єкти в архітектурі», «Художня математика» (5 клас); «Паралельні та перпендикулярні прямі в нашому житті»; «Організація правильного харчування» ( 6 клас); «Фунціональні та нефункціональні залежності в реальному житті» (наприклад «Залежність тривалості життя від паління») (7 клас); «Використання графіків функцій при моделюванні одягу», «Подібні трикутники в архітектурі та побуті (8 клас); «Розрахунок вартості матеріалів для ремонту кімнати».( 9 клас).

Відбулося посилення практичної спрямованості курсу математики. По можливості більшість задач, що пропонуються учням для розв’язання, повинні мати практичний зміст. Для зручності вчителів у кінці кожного класу сформульовано певний перелік практичних задач, що можуть виконуватись на уроках. Їх розв’язання сприятиме реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей. [2]

Запровадити STEM-освіту в школі найкраще можна у профільних класах. Зокрема, у класах математичного профілю робити прості інженерні розрахунки тощо.

Отже, інновативну науково-технічну систему навчання STEM, яка на сьогодні здобуває свою популярність, можна вважати такою, що забезпечує формування в учнів компетентностей ХХІ століття та відповідає запитам та вимогам сучасної освіти.

З 2018 року почне діяти «Нова українська школа». Тому дуже важливо підготувати учнів до життя, сформувати компетентності, які дозволять розв’язувати реальні практичні потреби. І не менш важливим є підготовка педагогів до впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. STEM-освіта: готувати до інновацій [Електронний ресурс] / Дмитро ШУЛІКІН // «Освіта України». Офіційне видання Міністерства освіти і науки України. – 2015 рік. –  №26. – С.8-9. – Режим доступу: http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2015/08/26-2015_osvita_ukr-inet.pdf
  2. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017р. №1/9-436
  3. Інститут модернізації змісту освіти. Режим доступу: https:// imzo. gov. ua/tag/stem-osvita/.
  4. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік.

 

Comments

  1. STEM – освіта, як інновація в природничо-математичній освіті, сьогодні набуває широкої популярності в Україні. Математика, як одна із складових формує логічне та критичне мислення. Дуже схвально, що ви зацікавилися цією інноватикою. Бажаю продовження та нових ідей!

  2. Вікторія Володимирівна! Дуже дякую за цікаву і пізнавальну статтю. Ви — творчий вчитель, що шукає шляхи виростити устпішну особистість. Удачі Вам і натхнення!

Залишити відповідь