ДЕНИСЕНКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ

Учитель біології та хімії
Златопільської гімназії м. Новомиргорода
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ

В еру цифрових технологій задля комунікації школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами. Оскільки віртуальне середовище нівелює інформаційні кордони, то й виникає необхідність не тільки уміти користуватися послугами глобальних мереж, але й бути обізнаним у цьому віртуальному просторі, повертаючи його перенасиченість на свою користь та самоудосконалення. Сучасність спонукає до розвитку інформаційного суспільства, а разом із ним і до зародження та розвитку системи дистанційного навчання, яка істотно змінює якісні і кількісні показники у функціонуванні педагогічних систем. Розвиток молодого інформаційного суспільства пропорційно залежить від творчих зусиль особистості, від тих можливостей і здібностей, якими вона володіє. [1]

Сьогодніособливоїактуальностінабуваєдистанційна форма навчання. Дистанційненавчання – технологія, яка стала активно впроваджуватисякількароків тому. Про цютехнологіюбагатосперечаються, висловлюючи все «за» і «проти», пронеїбагатопишуть в методичнійлітературі, їйприсвячуютьпрактичнісемінари з навчання та впровадження в школах. Дистанційненавчання стало невід’ємноючастиноюсучасноїосвіти. Що ж такедистанційненавчання?

Ценовітехнології, якіпідходять для оцінкиуспіхівучнів «за результатами». Таким чином, дистанційнаосвітазначнозмінюєзвичнівідносинивчитель – учень.

Дистанційненавчання (в розумінніпроцесу) абонавчанняможе бути базовим і додатковим. В останньомувипадку ми можемоговорити про дистанційнупедагогічноїдіяльності (організаціядистанційнихсемінарів, конференцій, робота з учнями, олімпіади, турніри). Якщорозглядатидистанційну форму навчання як самостійну систему, то логічнозробитивисновок про необхідністьстворенняєдиногоінформаційно-освітнього простору, щовключає в себе всілякіелектронніджерелаінформації (в тому числі, мережеві): віртуальнібібліотеки, різноманітнібазиданих, консультаційніслужби, електроннінавчальніпосібники.

Так як, дистанційненавчанняпередбачаєвикористанняструктурованого, згідно з навчальнимицілямизмісту. Причому доступ до цьогозмістувчитель і ученьмають через Інтернет.

Таким чином, при проведеннятрадиційного уроку вчительможевикористовуватиелементидистанційногонавчання. До них можнавіднести: використаннянавчальнихматеріалів на WWW – сервісах, використаннявідеоконференцій, електронноїпошти і т.д. Під час проведеннязаняттявчительможепосилатися на використаннянавчальнихматеріалів на WWW – сервісах (сайт вчителя, на якомурозміщенийнеобхіднийматеріал), при проведеннялабораторнихабопрактичнихробітможливевикористаннявідеоматеріалу (відеофільму, з покроковимвиконаннямзавдання), тим самим дозволяєучням, у випадкутруднощів у виконаннілабораторнихабопрактичнихробіт, неодноразовоповертатися до відеоматеріалу, тим самим, функціївчителязводяться до відстеженняпроцесунавчання, до консультуванняучнів з проблемнихпитань, організації та проведеннядискусій по досліджуваномупитанню, а також контролю за рівнемзасвоєннянавчальногоматеріалу.

Залежновід мети і тематики дистанційногонавчаннязалучаються й додатковіматеріали: хрестоматії, перелікдокументівінтернет-публікацій і літератури, можливіміжпредметнізв’язки з іншимидисциплінаминавчання. Важливемісцепосідаєвчаснепроведення он-лайнконсультацій з наданнямпрактичноїдопомоги у розв’язаннірізних проблем. [2]

Також, елементидистанційногонавчаннязначносприяютьвиконаннюдомашньоїроботиучнів. При виконаннісамостійноїроботивониможутьзавждизвернутися до ранішевивченогоматеріалу на сайтівчителяабододатковозавантажити на Flash – носії і вжевикористовувати при виконаннядомашньоїроботи.

Перевагавикористаннядистанційногонавчання:

 • дистанційністьнавчання, тобтонавчання при мінімальномуконтакті з вчителем, з упором на самостійну роботу
 • можливістьвиборузручного часу і тривалостізаняття
 • можливістьвиборуіндивідуальноїпрограми і темпу занять
 • свобода переміщення по тексту;
 • стислийвикладінформації;
 • використаннявідеоуроківбагаторазово і поліфункціональної

Крімперевагвикористаннядистанційногонавчання в традиційнійформімає ряд недоліків:

 • захоплення і збільшеннявикористанняелементівдистанційногонавчання в традиційнійформінавчання
 • вимагаєвідвикладанняхорошікомунікативні та соціальнінавички і наявністьорганізованості, гнучкості, терпіння
 • відхідвідтрадиційноїформинавчання, захопленняелементамидистанційногонавчання, на цьомутлігублятьсяфункціївчителя.

Таким чином, елементидистанційногонавчаннязначнополегшуютьпроцеснавчання. Дозволяютьучнямповертатися до ранішепройденогоматеріалу, маютьможливістьвідправляти на електроннупоштувчителявиконанудомашнюабосамостійну роботу. Можливості, наданіІнтернетом і дистанційнимспілкуванням, стали основою формуванняновоїінтеркультурноїосвіти. Універсальністьдистанційногонавчаннясприяєформуваннюосвітньогопотенціалуучнівськоїмолоді і за короткий час формуєумінняотримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в життівеличезнукількістьінформації.

Самедоцільневикористанняцифровихтехнологійформуєпрогресивну  парадигму  викладацькоїдіяльностіпід час дистанційноїформинавчання,  щозабезпечуєформуванняосвітньогопотенціалуучнівськоїмолоді з високоюрезультативністю та рівним доступом до якісноїосвіти, яка відповідаєвимогам ХХІ ст.

Бібліографія

 1. Башева Е. І. (и другие) Образовательные модели и технологи работы с одаренными детьми.– Красноярск: ККИПКППО, 2011. – 24 ст.
 2. Биков В. Ю. Дистанційненавчання в країнахЄвропи та США і перспективи для України // Інформаційнезабезпеченнянавчально-виховногопроцесу: інноваційнізасобитехнології :монографія / [В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін.] / Академіяпедагогічних наук України, Інститутзасобівнавчання. – Київ :Атіка, 2005. – С. 77–140.
 3. Дерба Тамара Олександрівна. Дистанційненавчанняшколярів. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em13/content/09dtossi. htm

Comments

Залишити відповідь