ДАНІЛЬЧЕНКО ЛЮБОВ БОРИСІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ

вчитель зарубіжної літератури
«Знам’янської загальноосвітньої школb І-ІІІ ступенів №2-ліцей»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ

У статті проаналізовано методи навчання на уроках із зарубіжної літератури. Головну увагу акцентовано на інноваційних методах викладання, які ефективно впливають на формування умінь і навичок учнів, саморозвиток особистості.

 У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ століття — це освіта для людини ХХІ століття, це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни» [1]. На сучасному етапі розвитку освіти та суспільних відносин зростають вимоги до особистості як суб’єкта всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору психологічної готовності молодої людини до здійснення тих чи інших дій у сучасних умовах, забезпечення шкільної молоді ефективним інструментарієм самореалізації та самовираження для досягнення життєвого успіху, а не тільки оволодіння сумою знань. Цим зумовлене створення в Україні авторських шкіл інноваційного типу М. Гузики, О. Захаренка, А. Сологуба, М. Чумарної та ін., діяльність яких спрямована на формування нових концепцій і педагогічних систем.

Важливою складовою загальногуманітарної освіти сучасних українських школярів є курс «Зарубіжна література» оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює умови для перетворення її найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід особистості, дає унікальну можливість вчитися жити в конкретному соціокультурному просторі, усвідомлюючи його неоднорідність та неоднозначність.

Значну роль у викладанні зарубіжної літератури відіграє застосування сучасних інноваційних технологій.

Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого – емоційну комфортність і подальшу соціальну адаптованість школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності (в системі «учитель – учень», «учень – учень»).

Розглянемо сучасні інтерактивні навчальні технології в тих моделях, які доцільно застосовувати у викладанні зарубіжної літератури літератури.

Для актуалізації знань учнів використовую літературні диктанти, кросворди, запитання для бесіди. Етап сприйняття та засвоєння нового матеріалу містить інформаційний блок з теми, запитання для аналізу тексту, проблемні завдіння. Для підсумкового етапу пропонуються творчі завдання, завдання проблемного та аналітичного характеру.

Робота в парах. Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах. За умов парної роботи всі учні отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності.

  1. “Діалог”. Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.
  2. “Синтез думок”. Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються.
  3. “Спільний проект”. Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків.
  4. “Пошук інформації”. Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання
  5. “Коло ідей”. (Раунд робіт, кругова система). Метою “Кола ідей” є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, що складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.

Акваріум. Ще один варіант що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку.

Мікрофон. Різновидом загально – групового обговорення є технологія “Мікрофон”, яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Незакінчені речення. Цей прийом часто поєднується з “Мікрофоном” і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Мозковий штурмшироко використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Мета “мозкового штурму” чи “мозкової атаки” в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Аналіз ситуації. На уроках зарубіжної літератури зміст багатьох понять учні засвоюють, аналізуючи певні ситуації. Такі ситуації можуть аналізуватись учнями індивідуально, в парах, в групах або спільно. Технологія вчить учнів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.

Вирішення проблем. Ця технологя покликана навчити учнів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення.

Дискусія . Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вони значною мірою сприяють розвитку практичного мислення, дають можливість визначити власну позицію, формують навички відстоювати свою думку, поглиблюють знання з поставленої проблеми. Сучасна дидактика визнає велику освітню і виховну цінність дискусій.

Отже, не зважаючи на деяку консервативність методики викладання саме зарубіжної літератури, ми бачимо, що і при викладанні даного предмета є місце новизні та інноваційним формам і методам як під час вивчення предмета так і контролю за знаннями учнів.

Література:

  1. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті// Освіта України. – 2001.- №1.- с.22-25.
  2. Герега Т. Інтерактивні методи на уроках// Завуч. -2004.-№7. –с.9-13.
  3. Пометун Т.С. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. Посіб.-К.: А.С.К., 2005.- с.192
  4. Мартинець А.М. Сучасний урок зарубіжної літератури – Харків: «Основа», 2005.- с.19-33

Comments

  1. Інноваційні методи з посібника Олени Пометун ( не Т.С., як вказано в літературі), який написаний 20 років тому. Тому не дуже інноваційно.

Залишити відповідь