ЧИЖ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Учитель початкових класів
Губівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Д.Бєдного

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У  роботі  розглядається одне з актуальних завдань сучасної школи  —  пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування ІКТ та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності вчителя.

Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.

Початкова школа – фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи.   На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров’я та емоційне благополуччя. Саме ці якості учнів і розвиваються з впровадженням ІКТ в освітній процес. [1, с. 2 ]

Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Уроки з використанням ІКТ є одним з найбільш важливих результатів інноваційної роботи в нашій школі.  ІКТ істотно допомагають педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу,створення карток з індивідуальними завданнями та додатковими пізнавальними текстами, створення електронної бази моніторингу, систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів. Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш високий результат в навчанні дітей :

–  застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання,

активізує пізнавальну діяльність учнів;

–  дозволяє проводити уроки на високому естетичному та емоційному рівні;

–  забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу;

–   підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази;-

–  забезпечується високий ступінь диференціації навчання.

–  розширюється можливість самостійної діяльності;

–  забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: • при підготовці уроку,

  • в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, • закріпленні, • повторенні, • контролі.

При цьому комп’ютер виконує такі функції:

  1. Джерело навчальної інформації;
  2. Наочний посібник;
  3. Тренажер;
  4. Засіб діагностики і контролю.

Недоліки та проблеми застосування ІКТ. 1. Немає комп’ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів. 2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп’ютер. 3. Недостатня комп’ютерна грамотність вчителя. 4. Відсутність контакту з учителем інформатики .

Мультимедійний урок (комбінований) в початковій школі складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

1.Оголошення теми уроку;

2.Вступ (вступна бесіда);

3.Пояснення нового матеріалу з використанням мультимедійної

демонстрації;

4.Формування практичних навичок;

5.Тестові завдання;

  1. Підведення підсумків уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), формування практичних навичок, підсумки уроку.

Найпростішою  й  найпоширенішою  на сьогодні програмою, яка допомагає  вчителю урізноманітнити  урок, є прикладна програма  Power  Point. Як показує практика, використовувати  комп’ютерні  презентації  можна на уроках будь-якого  типу (урок  вивчення  нового  матеріалу, урок закріплення  знань, умінь, навичок; урок контролю знань,умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований  урок). Головне, щоб поданий  матеріал  відповідав  принципам  науковості, наочності, був поданий в обсязі, що відповідає  дидактичній  меті. [2,с.22]

Комбінований урок є по суті є уроком засвоєння нових знань, але за формою – поєднанням різних форм діяльності (засвоєння теоретичних понять і термінів, напрацювання практичних навичок) та пізнавальної діяльності (сприймання, усвідомлення, аналіз навчальної інформації та перевірка її засвоєння). Такими є більшість уроків.

Урок-узагальнення (урок контролю знань) містить декілька складових: тестові завдання, питання тематичної вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання.

Урок-узагальнення (урок-вікторина) використовують для оцінювання рівня набутих учнями знань і вмінь.

Правила створення  презентації:

Аудиторія. Учитель має врахувати  вік учнів та особливості класу, для якого створюється презентація.

Мета презентації. Необхідно уважно переглянути літературу  з  теми уроку, визначити основні  тези, скласти  перелік  ілюстративного матеріалу (які матеріали  вже є, а які  треба  знайти або створити  самостійно).

Увага до деталей. Презентацію не  слід  засмічувати  зайвими  відомостями, ілюстраціями, картинками, текстами, кожен  слайд має  бути  доцільним і логічно  пов’язаним  з іншими. [1, с.24 ]

Використання комп’ютера на всіх предметах у початковій школі не лише можливе, але й потрібне в сучасних умовах. Причини тому є різні:  комп’ютеризація суспільства;  великий обсяг інформації, який подає вчитель;  значний час пошуку даної інформації тощо.

  1. Вєтрова І. Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2001 – № 2. – С. 22 – 25.
  2. 2. Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: посібник [для пед. працівників і студ. пед. навч. закл.] / Р.С. Гуревич,М.Ю. Кадемія. – Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.

Залишити відповідь