ЧОРНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | ЕЙДЕТИКА ТА МНЕМОТЕХНІКА, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Учитель української мови та літератури
Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Компаніївської районної ради
Кіровоградської області

ЕЙДЕТИКА ТА МНЕМОТЕХНІКА, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Згідно з Концепцією загальної середньої освіти основним завданням загальноосвітньої школи є всебічний розвиток індивідуальності, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; формування  в учнів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж всього життя; становлення в учнів цілісного  наукового світогляду, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетенцій.

Вчитель повинен будувати навчальний процес таким чином, щоб учень отримував задоволення від процесу учіння, і робота була спрямована не на заучування, а на навчання, не на знання, а на вміння й навички, не на експлуатацію інтелекту, а на його розвиток, що сприяє формуванню творчої компетенції дитини.

На сучасному освітньому просторі педагогам пропонується значна кількість оригінальних технологій, методик, прийомів навчання дитини.

Теоретична основа статті базується на наукових засадах застосування методів та прийомів «Школиейдетики», досвід впровадження яких українськими та зарубіжними психологами, педагогами є ефективним.

Методи навчання, які пропонує ейдетика, спираються на образне мислення дитини та відповідають законам природи. Вперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Е.Йєншем, а поширення  і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки: мнемотехніка та ейдетика.

Мнемоніка (мнемотехніка) — сукупністьприйомів і способів, щополегшуютьзапам’ятовування і збільшуютьобсягпам’яті шляхом утворенняштучнихасоціацій. Мнемоніка не вдосконалюєпам’ять, а полегшує сам процесзапам’ятовування через придуманіштучніасоціації, які легко й швидковідкладаються в пам’яті.

Ейдетика— цепсихологічнийабомедичнийтермін, здатністьзгадуватичивідтворюватизображення, звуки, запахи об’єктівчитактильнівідчуття про них в пам’яті з граничною точністю.

Основна формула, щовідображає суть методівейдетики: уява + позитивніемоції = засвоєнаінформація.

«Школа ейдетики» – впорядкованийнабірметодів і вправ, щодопомагаютьоволодітивміннямвикористовувати свою уяву для запам’ятовування та відтворення будь-якоїінформації.

Засновником «Школиейдетики» є ІгорМатюгін – професор, доктор педагогічних наук (Росія). Втіленняцієї методики в Україні проводить ЄвгенАнтощук – доктор педагогічних наук, засновникукраїнськоїшколиейдетики «Мнемозина».

Взаємовпливейдетики та мнемотехніки на розумовудіяльністьшколяріввисвітлено у дослідженняхБ.П.Юсова, А.Хуторського, Т.Бюзена. Напоєднанніідейкогнітивнихтакомунікативнихметодів у процесіструктуруваннянавчальноїінформаціїнаголошують                           М. Пентилюк,  О. Горошкіна, А. Нікітіна, Л.В.Скуратівський.

Досліджувана методика втілюється як експериментальна для навчання у Ровеньківській ЗШ № 6 (Луганська область), ЗШ № 26. м.Вінниці, авторськійшколіМ.П.Гузика, м. Южне (Одеська область).

Метоюстатті є з’ясуванняособливостейзастосуваннязасобів та методівейдетикипід час викладанняукраїнськоїмови й літератури.

Основою психічнихпроцесівлюдини є кора півкуль головного мозку, а їїфункціїспеціалізованіасиметрично. Тобтодітей (як і дорослих) за домінуваннямпівкульможнарозділити на правопівкульних та лівопівкульних (існуютьщеамбідекси – люди з рівномірнимрозвиткомпівкуль).

Ейдетичніприйомикращевикористовуютьтідіти, якімаютьобразнупам’ять (правопівкульні). Школярі з більшрозвиненоюаналітичноюпам’яттювіддаютьперевагуіншим способам запам’ятовуванняматеріалу, зокрема, прийомаммнемотехніки.

То ж актуальністьдослідження та використанняметодівейдетикиполягає в тому, щопід час навчально-виховногопроцесуученьвідчуває свою успішність, інтелектуальнуспроможність, а отжестворюютьсякомфортніумови для самореалізаціїкожноїдитини.

Інноваційноюзначущістюметодівейдетикиє те, щонавчальнийпроцесвідбувається за умовипостійної, активної, позитивноївзаємодіївсіхучнів. Відбуваєтьсяколективне, групове, індивідуальненавчання у співпраці, коли вчитель і учні – рівноправнісуб’єктинавчання.

Безумовнимиперевагами методик ейдетики є:

 • сприйнятливість і доступність;
 • незалежністьвідспеціальногообладнання;
 • використанняприйомів, якісприймаютьсяучнем як гра;
 • можливістьзастосування в різнихгалузях.

Способиреалізаціїейдетичних методик на уроках українськоїмови та літератури

І. Опорніконспектияк спосібстиснення і візуалізаціїнавчальногоматеріалу та відображенняйого короткого змісту у вигляді опори – знаково-символічного, схематичного, логічнопослідовногозображення головного з широким використаннямасоціацій.

Робота з опорним конспектом базується на діяльніснійоснові, оскількиучні не просто пасивносприймаютьзапропоновану картинку, а є їїспівавторами. Під час відтвореннянавчальногоматеріалуактивізуєтьсязоровапам’ять: перед очимаспочаткувиникає картинка-опора з символами, асоціативнимималюнками, а потімінформація «нанизується» на цізоровіобрази, спрямовуючиучнів до якісногоосмисленнязмістувивченого.

ІІ. Ейдос-конспект – цевисновки, гіпотези, яківиникаютьасоціативно у свідомостідитини в процесіінтерпретаціїнавчальногоматеріалу.

Поєднуючи в собіопорний конспект (теоретичнівідомості) та ілюстраціїейдос-конспект задіюєлогічне і образнемислення.

Ейдос-конспективикористовуються на операційно-пізнавальному та рефлексивно-оцінювальномуетапісучасногокомпетентісного уроку.

Класифікаціяейдос-конспектів (за А.М.Богосвятською):

 • художні (восновімалюнок);
 • графічні (наближені до опорного конспекту);
 • кольорові( в основікольори);
 • асоціативні (наприклад, аплікаціякартинок-образів, асоціацій);
 • комбіновані.

Метод поєднання вербального апарату з роботоюуяви:необхідно за 60 секунд назвати 60-100 будь-якихіменників( потрібноназиватитіпредмети, щоз’являються в уяві, деталізуватиїх, розглядаючи, не поспішати, боцевикликаєемоційненапруження).

Метод узгодженняфантазії та уяви з уміннямчітковисловлювати, промовлятивласні думки:потрібнонавчитись, не зупиняючись, говорити на будь-яку тему упродовж 5 хвилин.

Застосуванняприйомівейдетики та мнемотехнікидаютьзмогустворитинавчальнесередовище, в якомутеорія і практика засвоюютьсяодночасно. Це в свою чергусприяєрозвиткусвітогляду, логічногомислення, виявляє і реалізуєіндивідуальніможливостідитини. При цьомунавчально – виховнийпроцесорганізовується так, щоучнішукаютьзв’язокміжновими та вжеотриманимизнаннями; маютьзмогузробити «відкриття», формуютьсвоївласніідеї та думки за допомогоюрізноманітнихзасобів, навчаютьсяспівробітництву. Таким чином здійснюєтьсяособистісно – орієнтованийпідхід до навчаннядітей.

Список використанихджерел

 1. Айзенварг Л.Г., Айзенварг М.Л. Ейдетика. Електронний ресурс/ Режим доступу:http://do100verno.com.ua/blog/tag/10
 2. Антощук Є. Учімосязапам’ятовувати і пригадувати: Швидкапед.. допомога. – К.: Вирій, 2007. – 156с.
 3. Антощук Є. В. 8 уроківефективногозапом’ятовування. – Вінниця: Поділля, 2002.
 4. Антощук Є. В. 10 уроківчудовоїпам’яті. – К.: Вид. О. М. Ешке, 2003. Режим доступу: http://festival21.org/stati-i-publikacii/bartosh-l-a-shkola-ejdotexniki-odesskij-region/
 5. Бесєдіна А. Впливметодів і завданьейдетики на розвитокособистостіучня // Рідна школа. – 2009. – № 2-3. – С. 61-62.
 6. Винославська О.В. Психологія:навчальнийпосібник. – К.: ІНКОС, 2005. Режим доступу:http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part2/2301.html
 7. Державний стандарт базової та повноїзагальноїсередньоїосвіти. Електронний ресурс / Режим доступу : www.mon.gov.ua
 8. Эйдетика в современных технологиях обучения. Електронний ресурс/ Режим доступу:  http://neuch.org/interest/jejjdetika-v-sovremennykh-tekhnologiyakh-obuch
 9. Концепціязагальноїсередньоїосвіти, затвердженаПостановоюКолегії МОН України та Президією АПН України № 12/5-2 від 22.11.2001р.
 10. Мажирина Н. Эйдетика. Мир другими глазами [Электронный ресурс]. – Режим доступу:http://clck.yandex.ru/redir

Comments

 1. Цікаві ідеї для втілення у навчальному процесіЗастосування таких технологій дозволяє ефективно організовувати роботу учнів, сприяє удосконаленню практичних навичок і умінь, підвищує інтерес до навчання.Стаття є актуальною. Спасибі за статтю

 2. Стаття цікава, актуальна. Застосування технології ейдетика сприяє підвищенню інтересу до навчання, розвитку образного мислення, соціальної та комунікативної компетенцій. Дякую за цікавий і корисний матеріал.

Залишити відповідь