БОНДАРЕНКО ЗОЯ МИКОЛАЇВНА | РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

вчитель англійської мови
Комунальний заклад
«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

РЕАЛІЗАЦІЇ  ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Для  того,  щоб  мати  можливість  сьогодні  знайти  своє  місце  в  житті,  учень  загальноосвітньої  школи  має бути:

 • комунікабельним;
 • контактним у різних соціальних групах;
 • уміти працювати в колективі;
 • легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
 • бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
 • вміти бачити та визначати проблему (в особистому та шкільному житті);
 • вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Вивчаючи сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального процесу, з різноманітних методик виокремлюють використання інтерактивних методів. Вони дають можливість у стінах школи сформувати творчу особистість, пробуджують і розвивають у дитині талант, дають можливість дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізують їхні соціальні потреби.

Чого чекає дитина, яка переступає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху  – необхідна умова для становлення позитивного відношення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Успіх пов’язаний з відчуттям емоційного підйому, він створює відчуття внутрішнього благополуччя. Один раз переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до нього.

“Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – це факел, який треба запалити”.        

                                                                                         (Стародавня мудрість)

Нині кожен учитель намагається організовувати інноваційний процес під час навчальної діяльності таким чином, щоб створити сприятливе навчальне середовище, в якому теорія і практика учнів засвоюється одночасно.

Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень.

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Під терміном “методи навчання” розуміються упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань

             Вибір методів навчання зумовлений:

*цілями навчання;

* темпом та терміном процесу навчання;

*рівнем підготовки учнів.

При плануванні конкретних уроків враховується, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати:

* активну участь учнів у процесі навчання;

* встановлення зворотного зв’язку в системі педагог-учень;

* можливість  застосування набутих навичок і в реальних життєвих та навчальних ситуаціях;

* розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах);

* мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях;

* можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

У процесі навчання найбільш доцільне використання, в першу чергу, тих методів, при яких:

 • в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці;
 • учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власні поведінку;
 • відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи підприємницької діяльності.

Одним з основних методів інновацій є інтерактивні методи навчання (ІАМН). Слово “інтерактив” означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог.

 • Інтерактивне навчання – це навчання, основане на діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В таких умовах учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обгрунтовані самостійні рішення.
 • Мета інтерактивного навчання – створення комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
 • Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємонавчанні: вчитель – учень, учень – учень.
 • Технологія інтерактивного навчання – така організація навчального процесу, за якої неможлива відмова від участі у процесі пізнання: кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого відчуває власну відповідальність і повинен перед всіма відзвітувати. Якість виконання поставленого перед групою завдання залежить від діяльності кожного учня.

Факти з конкретного життя класу, учнів

Для мовної зарядки користуються цим засобом. Якщо хтось iз учнiв класу вiдсвяткував день народження, клас вийшов переможцем у шкiльному конкypci чи змаганнях, у школi проводився якийсь захiд – обов’язково говорять про це на уроцi. Для розвитку iнiцiативної мови обов’язково використовуються подiї, що вiдбуваються в країні, спортивні змагання, перемоги i поразки українських спортсменiв і т.п.

Використовують i «провокацiйнi» питання. Наприклад, вчитель каже, що бачив, що учень цього класу розбив вiкно. Учнi, перебиваючи один одного, розповiдають, що цей учень не робив цього, що вони в той час були в класi чи на iншому поверсi й тому подiбне. Зав’язується непiдготовлена бесiда англiйською мовою. Або вчитель звертається до учнiв  за порадою, як слiд учинити в якійсь життєвiй ситуацiї (чи дозволяти дочцi ходити на дискотеки; завтра педрада, а він повинен бути на батьківських зборах в школі  доньки, що йому слiд робити в такiй ситуацiї i т.п.). Варiанти тут найрiзноманiтнiшi, важливо, щоб вони не повторювалися, завжди викликали у дiтей iнтерес i бажання говорити.

Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям подобається все нове та цікаве.

Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що одна й та сама модель проведення  уроків, не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання.

Залишити відповідь