БОНДАРЕНКО ЛЮБОВ ПЕТРІВНА | СУЧАСНИЙ УРОК МАТЕМАТИКИ – СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

учитель математики
Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Компаніївської районної ради
Кіровоградської області

Сучасний урок математики  – спільна творчість вчителя і учня

Анотація. У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи акцентовано увагу на те, , що урок – надзвичайно багатогранний процес педагогічної діяльності, який виконує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти: мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію вчителя й учнів. Розглядаються запитання: чи може сучасний урок бути радісним і цікавим для учнів? Чи може він розкрити творчий потенціал особистості, поставивши її в ситуацію морального вибору й підготувати до самостійного рішення?

Не вести дітей за собою, а навпаки, навчити їх самостійно вести себе по життю.                                                                                           Ф. Дольто

Нова школа – це простір життя дитини. Тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому весь навчальний процес повинен будуватися так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації взаємин між учнями і педагогами на основі ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомлення вибору особистістю життєвого шляху.

Як відомо, гарантією успішного навчання є бажання самого учня навчатися, пізнавати нове. Василь Олександрович Сухомлинський говорив, що розумова праця – це індивідуальний процес, який залежить не лише від здібностей, але й від характеру дитини, і від різних обставин. Тому свою роботу будую так, щоб учень знаходив задоволення від навчання. Дитина повинна бачити позитивні результати своєї роботи. На кожен урок підбираю такі форми, прийоми, методи та засоби, які допомогли б кожній дитині домогтися бажаних результатів своєї праці.

Працюючи над проблемою «Компетентнісний підхід до викладання математики», намагаюся «не загубити» жодної дитини, даю можливість кожному розкрити себе. За девіз у своїй роботі я вибрала такі мудрі слова «Учень – не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити».

Оновлення системи освіти на даному етапі її розвитку націлює вчителів математики на розуміння й переосмислення пріоритетів, які стають домінуючими при викладанні будь-якого предмету взагалі і математики зокрема.

Однією з проблем сучасного навчання є прагнення вчителя викликати в учнів зацікавленість своїм предметом при вивченні тієї чи іншої теми. Цьому сприяє створення ситуацій, які викликають інтерес до здобуття знань, мобілізують навички та вміння учнів, стимулюють розвиток пізнавальної діяльності при розв’язанні цих завдань. Тому на уроках намагаюся використовувати різні форми організації навчальної діяльності: індивідуальні, парні, групові і т.д. Такі форми роботи дають можливість залучати до роботи не тільки творчих, здібних дітей, а й учнів, яким непосильні деякі завдання. Робота в групах включає в себе і завдання складнішого характеру. І тут уже основне навантаження лягає на більш ерудованих дітей, з високим інтелектом.

Привчаю учнів давати повну, змістовну, логічну відповідь. Основну мету вбачаю у тому, щоб урок був результативним. Поза стінами школи діти люблять пояснювати одне одному щось, сперечатись, доводити. Тому цей природний стан шукаю на уроці: діти розповідають одне одному правило, пояснюють розв’язання, знаходять одне в одного помилки.

Використання в навчальному процесі різних форм роботи з учнями, створення проблемних ситуацій стимулює учнів до висунення гіпотез, обґрунтування своїх  думок, спираючись на власні знання. Адже на сьогодні молодь повинна вміти самостійно обирати свій життєвий шлях, вміти активно взаємодіяти з суспільством, адаптуватися в навколишньому середовищі.       Практика роботи в школі показує, що учні бажають навчатися інакше, більш активно, а не таким чином, коли вчитель передає їм свої знання у готовому вигляді.

Систему своїх уроків намагаюся побудувати так, щоб учні працювали з повною віддачею сил, з інтересом. Школярам подобаються завдання творчого характеру, які розвивають у них пізнавальний інтерес: складання казок, кросвордів, ігор; виконання творчих робіт; участь у математичних змаганнях

Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається; підвищує мотивацію до навчання; сприяє розвитку інтелектуальних здібностей; дозволяє залучити кожного учня до активного пізнавального процесу; формувати навички пошуково-дослідницької діяльності; виявляти свої здібності у груповій співпраці, набуваючи комунікативних умінь; грамотно працювати з інформацією.

Метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх  усвідомленого набуття. Його завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін.. Метод проектів завжди припускає розв’язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.

Учні спільно з вчителем:

 • Складають загальний план засвоєння матеріалу;
 • визначають основні та додаткові інформаційні джерела;
 • розробляють індивідуальний проект.

Це дає змогу учням:

 • розширити зміст освіти для себе;
 • змінити ставлення до предмета;
 • навчитися визначати проблеми, розв’язувати їх;
 • морально, інтелектуально, творчо, організаційно зрости відносно себе.

Етапи роботи над проектом

 1. Підготовчий етап.
 • визначення теми і мети проекту.
 • обговорення теми. Добір інформації.
 1. Планування:
 • визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації;
 • вибір засобів представлення результатів;
 • вироблення критеріїв оцінки результату і процесу, формування завдання й вироблення плану дій, коректування;
 • пропозиція ідеї, висування пропозиції.
 1. Збір матеріалів (робота з літературою, спостереження, анкетування, експеримент)
 • аналіз.
 • Узагальнення зібраних матеріалів, формулювання висновків.
 1. Подання й оцінювання результатів (усний та письмовий звіт, оцінювання результатів та процесу дослідження).
 • участь у колективному обговоренні результатів проекту та процесу роботи над ним. Оцінювання зусиль, використання можливостей, творчого підходу.
 1. Презентація проекту
 • публічний захист проекту (літературний вечір, відеофільм, виставка, альбом, презентація, буклет). Представлення, захист проекту.
 1. Оформлення проекту

Так, у 5 класі я пропоную учням попрацювати над проектом «Казкові задачі».

Назва проекту: «Світ казкових задач».

Ключове питання: як розв’язувати задачі за допомогою рівнянь?

Тематичні питання:

 1. За яким алгоритмом розв’язують задачі за допомогою рівнянь?
 2. За якими правилами розв’язують рівняння ?

Змістові питання:

1.Що називається рівнянням?

2.Як складають коротку умову задачі?

3.Як розв’язати рівняння ?

Стислий опис:

Під час виконання даного проекту учні знайомляться з дивовижним світом казкових задач. Дізнаються, які задачі, можна розв’язувати за допомогою рівнянь, вчаться будувати алгоритм розв’язування задач. Також розглядають приклади казкових задач, вчаться створювати окремі слайди за допомогою електронної презентації PowerPoint або інтерактивної презентації, створеної в он-лайновому сервісі Prezi.

Отже, метод проектів має великі педагогічно-психологічні можливості. Під час виконання проектів вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдання:
• створення образу цілісних знань; підвищення мотивації в отриманні додаткових знань;
• вивчення методів наукового пізнання, здатність до рефлексії та інтерпретації результатів;
• розвиток дослідницьких і творчих якостей особистості;
• формування комунікативних компетентностей, базового алгоритму соціальної взаємодії, поведінки.

Список використаної літератури

 1. Вайнтрауб М. Метод розв’язування задач на рух /Математика в школі. – 2001. – №6.
 2. Возняк Г.М. Математика: Навч. посіб. для 5 кл. / Г.М. Возняк,Г.М. Литвиненко, М.П. Маланюк. – 4-те вид., перероб. – К.: Освіта, – 2002. – 271с.
 3. Кривошия Т. І. Нестандартні задачі як засіб формування пізнавальної діяльності та творчості учнів 5-6 класів дванадцятирічної школи/ Математика в школах України. – 2007. – №6 (162). – с. 42-47.
 4. Кирік Л.В. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Фрагменти уроку в 6 класі / Л.В. Кирік // Математика в школах України. – 2008. – №6 (198).

с. 30 – 31.

 1. Лернер П. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів (на прикладі освоєння ПГ «Технологія») // Завуч. – 2003. – №7. – С. 6-10.
 2. Лисенко С. Про проекти //Відкритий урок. 2003. – №17. – С.17-18.
 3. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002. – №26. – С.4.
 4. Математика: підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. – К.: Видавничийдім «Освіта», 2014. – 304 с.
 5. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Математика. 6 клас: Підручник.- X.: Гімназія, 2006.— 304 с. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 6 класу.— X.: Гімназія, 2008 — 128 с.
 6. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Математика. 5 клас: Підручник.— X.: Гімназія, 2005.— 288 с.
 7. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Математика 5 кл: Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання. – Харків: «Гімназія», 2005.
 8. Перспективні освітні технології: Наук. – метод. посібник. /за ред. Г.С.Сазоненко. – К.: Гопак, 2000. – 560с. (112-201)

 

Comments

 1. Доброго дня, колего. Погоджуюсь, що гарантією успішного навчання є бажання самого учня навчатися, пізнавати нове. А метод проектів якраз є одним з найперспективніших методів навчання, що створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається; підвищує мотивацію до навчання…

 2. Шановна колего! Цілком поділяю вашу думку щодо проектної технології Дуже гарна та змістовна стаття. Успіхів Вам та добра!!!

 3. В статті слушно зауважено, що гарантією успішного навчання є бажання самого учня навчатися, пізнавати нове. Вважаю, що запропонований автором механізм творчої взаємодії учителя та учня забезпечує цікавий та пізнавальний навчальний процес. Дякую Вам за цікаву та корисну статтю.

Залишити відповідь