БОНДАРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА |

вчитель математики і фізики
Добровеличківський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія»

ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У статті розглянуто можливості використання кейс-технологій на уроках математики для реалізації особистісно-орієнтованого навчання та професійного самовизначення учнів.

  Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня і має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості  кожного учня. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. Однією з ефективних інтерактивних методик профільного навчання є методика, розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс, Case study (кейс-метод або  метод аналізу ситуацій).

В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здібностей, а суть методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями з певної теми чи розділу.

Застосування у профільному навчанні кейс-методу дозволяє сформувати  в учнів високий ступінь мотивації навчання, а також розвиток особистісних якостей, які є важливими для їх майбутньої професійної діяльності, зокрема співробітництво, лідерство,  основи ділової етики тощо.

Отже, кейс-технологія – це інтерактивна технологія для «короткочасного» навчання на основі реальних або вигаданих ситуацій, спрямована не тільки на засвоєння знань, а й для формування в учнів нових якостей і вмінь.

Робота учнів над кейсом передбачає:

– розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає самостійну роботу;

– «мозковий штурм» в мережах малої групи;

– публічний виступ із представленням та захистом запропонованого рішення;

– контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що розбирається.

Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: домашня самостійна робота й робота у класі.

Алгоритм проведення уроку із застосуванням кейс-методу передбачає:

І етап – заздалегідь складені кейси учитель роздає учням як домашнє завдання. Вони самостійно розглядають кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для його вирішення.

ІІ етап – урок розпочинається з контролю знань, з’ясування центральної проблеми, яку необхідно вирішити. Розподіл учнів  на малі робочі групи, які отримують або різні ситуації для вирішення кейсу або однакові. Учитель контролює роботу малих груп, допомагає, уникаючи прямих консультацій. Учні ж  можуть використовувати допоміжну літературу, підручники, довідники. Кожна мала група обирає «спікера», який на етапі презентації рішень висловлює думку всієї групи. У ході дискусії можливі питання до виступаючого, виступи і доповнення членів групи. Учитель слідкує за ходом дискусії. Спільне вирішення проблемної ситуації обирається шляхом голосування. На етапі підведення підсумків вчитель інформує як вирішується проблема в реальному житті або обґрунтовує власну версію і обов’язково оприлюднює кращі результати, оцінює роботу кожної малої групи і кожного учня.

Для ефективного використання кейс-методу необхідно створювати спеціальні умови:

– забезпечення достатньо високої складності пізнавальних проблем, які потрібно вирішувати учням;

– створення вчителем логічного ряду запитань щодо пізнавальної проблеми, які спонукають учнів до пошуку істини;

– створення в класі атмосфери психологічного комфорту, яка має сприяти вільному висловлюванню думок, не боячись помилки;

– чітка регламентація часу на пошук способів вирішення проблеми.

Таким чином, треба визначити, що застосування вчителем кейс-методу з одного боку стимулює індивідуальну активність учнів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість «пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості і компетенції, а з другого дає можливість самому вчителю: самовдосконалюватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий потенціал.

В своїй практиці завдання для кейсів, тобто ситуації для кейсів – беру із життя, адже для учнів найбільш цікавим для пізнання  є ті знання, які тісно пов’язані з їх життям, або знання, що можуть знадобитися  їм у майбутньому.

Як приклад,  розглянемо  задачу для 5 класу. Для гуртка образотворчого мистецтва, необхідно купити  20 наборів олівців та 20 наборів фломастерів . Вартість канцтоварів у першої фірми, яка знаходиться  у м. Одеса:  за набір олівців -27 грн., за набір фломастерів – 35 грн., а у другої фірми (м. Київ) – олівці коштують 34 грн., а фломастери 39 грн. Фірма-перевізник  із міста Одеси доставить посилку – за 42 грн., а із Києва – за 31 грн. У якої фірми вигідніше купити вищезгадані набори.

Висновок,  кращим варіантом є покупка у фірми, яка знаходиться у м. Одеса: 20*27+20*35+42=1282 грн., тому що із Києва вартість посилки з доставкою становитиме 20*34+39*20+31=1491 грн. Вигода такої покупки – 1491-1282=209 грн.

На уроках з використанням кейс-методу, учень може спробувати  розв’язати конкретну ситуацію, спробувати себе в різних професіях.

Завдання-кейси учні можуть виконувати і вдома, самостійно чи з допомогою батьків. Наприклад, допомагати батькам розраховувати витрату  електроенергії, води, оплату за зазначенні комунальні послуги, тим самим спонукати учнів до раціонального використання природних ресурсів і сімейного бюджету тощо.

Очевидно, що математика не може забезпечити учнів усіма знаннями, які можуть знадобитися їм протягом життя, але вона повинна озброїти учнів методами пізнання, формувати на кожному уроці їх пізнавальну самостійність. І одним із засобів, якими можна цього досягнути  є використання кейс-методу на уроках природничо-математичного циклу, зокрема математики.

Література:

  1. Михайлова Э. А. Кейс и кейс-метод. – М.: Центр Марк. исслед. и менежд., 1999.
  2. Ситуаційна методика навчання : теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.:Центр інновацій та розвитку, 2001.
  3. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005.
  4. Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі: Наказ МОН № 1456 від 21.10.13 року.

Comments

  1. Дуже цікава стаття. Метод кейс дійсно спонукає учнів до розвитку і критичного мислення учнів, і до самоосвіти і самоорганізації. Чи можете підказати де можна знайти приклади кейсів для 10 класу?

Залишити відповідь