БЕЛЬСЬКА АНТОНІНА ВАЛЕРІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТА ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Учитель аглійської мови
Солгутівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТА ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В даній статті розглядаються особливості застосування інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови, приводяться їх приклади та аналізуються способи їх проведення.

Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. І першочерговим завданням учителя є створення таких умов для навчання, де школярі,  могли б «спробувати» себе у дорослих  життєвих ситуаціях.У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і новітніх. Ефективність їх застосування залежить від того, чи підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно оволодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вміти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, висловлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюватись поглядами, на уроках англійської мови важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб’єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається. Використання інтерактивних технологій є актуальним для сучасної освіти і є основним у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства. Перевагами інтерактивного навчання є свідоме засвоєння учнями навчального матеріалу і подальше застосування його на практиці; можливість розвитку в школярів критичного та креативного мислення; можливість створення умов навчання, за яких школярі знаходяться у стані пошуку та активно взаємодіють, обговорюючи проблеми та намагаючись довести власну позицію. Використання проектних технологій на  уроках англійської  мови дає змогу стверджувати, що вони є засобом створення атмосфери доброзичливості і порозуміння, зникає почуття страху, підвищується активність,  виникає впевненість у своїх силах, виникає прагнення досягти успіху, розвивається творчість. Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу, рівня підготовленості учнів, їх кількості у класі. До інтерактивних методів навчання відносять презентацію, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними

завданнями та їх подальше обговорення, проектування бізнес планів, проектів, проведення творчих заходів, використання мультимедійних комп’ютерних програм та залучення англомовних спеціалістів. Гра –  найбільш доступний для учнів вид діяльності, спосіб переробки отриманих із зовнішнього світу вражень. Гра  –  це тільки один з методів, і вона дає гарні результати тільки у поєднанні з іншими: аудіюванням, бесідами, читанням та іншими. Гра має велике значення для розвитку особистості. Успіх навчальної гри визначається можливостями учасників, а також віковими особливостями. Обираючи певний  інтерактивний метод, а саме “Interview”, “Round Table”, “Reflexive Circle”,“Hot summary”, “Project”,“Expert  Groups”, “Dozens of questions”, “Excursion”, вчитель формує в учнів відповідні навички. Розглянемо надалі приклади проведення найбільш цікавих учням інтерактивних ігор. Нижче запропоновані ігри передбачають оволодіння словниковим запасом з вивченої теми та загальновживаними словами. Grabaminute–гра, в якій учню надається 1 хвилина, для представлення терміну, написаного на інтерактивній карті. Учасник має надати найбільше інформації про даний предмет/термін, його значення, використання, тощо. Отримує перемогу, учень, який надав найбільш повну та зв’язну інформацію про вказаний в картці предмет або термін. Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з граматикою. Хороший спосіб для закріплення вивченого матеріалу. Особливості гри: покращується навички швидкого реагування, критичного мислення. Anitemdescription–гра, в якій необхідно описати слово чи словосполучення, вказані на інтерактивних картках, не називаючи корінь слова та не застосовуючи жестів. При цьому активну роль грає решта групи, яка має вгадати слово.Перевірка знань: словниковий запас з певної теми у поєднанні з граматикою. Можна використовувати в якості Warm up activity.Особливості гри: покращується навички швидкого реагування, активізується пошук синонімів англійською мовою. Прямий комунікативний контакт з групою позитивно впливає на  взаємозв’язок всередині групи. “Roundtable”(Колективна гра  на вирішення спільної проблеми). Scientific debate   (Навчальна суперечка-діалог, в якій учні – представники різних направлень, відстоюють свою думку, протилежну іншим). Competition in small groups (Мотиваційна гра, яка спонукає учнів до активності).Situation (Гра, розвиваюча вміння швидко реагувати та фантазувати).Judicial sitting (Гра з розподіленням ролей та пошуком конструктивних відповідей).Training (форма навчання із застосуванням різних форм роботи з невеликою групою для вдосконалення навичок в процесі моделювання ситуацій, які наближені до реальності).Debriefing (Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структурування набутого досвіду; визначення та оцінювання власних досягнень та поразок педагогом і учнями;    планування    подальшої діяльності. З наведених прикладів, бачимо, що існує велика кількість форм інтерактивних занять. Слід пам’ятати, що канали сприйняття інформації не бувають односторонніми, тому слід залучати різні форми.  Мультимедійні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі, повинні відповідати системі психологічних, дидактичних та методичних вимог. До інтерактивних ігор із залученням мультимедійних технологій можемо віднести метод проектів “Presentations”, демонстацію відео проектів «Video projects”, проведення інтерактивних ігор “First Million”,  “The brain of the class”, “Blinking frames” та інших. Залучення мультимедійних проектів в групових завданнях сприятиме дослідницькому пошуку та вирішення групою учнів значимої для них задачі з метою одержання реального результату. Учасники відчувають себе не пасивними слухачами, а активними гравцями заходу, розвивають в собі вміння вислуховувати думки інших, погоджуватись з ними або відстоювати свою, самостійно шукати аргументи, пояснювати логічність та послідовність своїх думок англійською мовою, володіючи термінами професійного спрямування. Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення мови, але й  покращити атмосферу у класі, яка сприятиме співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем., дають змогу практично збільшити кількість розмовної практики на занятті, виявляються цікавими для учнів, допомагають засвоїти матеріал та використати його у подальших заняттях, виконують дидактичні та різні розвивальні функції. Таким чином, вчитель стає наставником самостійної  учбово-пізнавальної та творчої діяльності учнів. Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. Слід також пам’ятати про недоліки: при частому застосуванні сприймання інтерактивних ігор стає механічним, втрачає творчу зацікавленість, тому необхідно урізноманітнювати ігри та комбінувати інтерактивні методи навчання з традиційними.

Бібліографія:

  1.        Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода [Електронний ресурс]  http://www.marketing.spb.ru
  2.        Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. – № 5-6. – С.7-10.
  3.        Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. – №2. – С.2-6.
  4.        Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. –К., 2004. –192 с.

Comments

  1. Сама застосовую дані технології на уроках інформатики, тому можу цілком та повністю погодитись з Вами, Антоніно Валеріївно, що використання інтерактивних методів навчання та застосування проектної технології спонукає не лише учня, але й вчителя до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей учнів, особливостей їх мислення. Успіхів Вам та наснаги, дорога колего:))))

  2. Гра має велике значення для розвитку особистості. Саме у грі, вважав Василь Сухомлинський, народжується справжній громадянин. Дитина краще мислить, уявляє, виявляє свою творчість саме у грі. Дякую Вам за статтю та цікаві уроки для наших малюків. Успіхів Вам надалі!

  3. Я неодноразово бачила як практично Ви впроваджуєте інтерактивні технології на уроках англійської мови і результати – діти молодшого шкільного віку спілкуються англійською мовою, розуміючи вчителя і один одного, добре читають і вміють писати. А це в наш час дуже актуально. Отже так тримати! Бажаю успіхів.

  4. Дякую за натхнення від вашої статті – англійська мова – поле для застосування інноваційних та інтерактивних технолдогій. Адже це мова міжнародна.

Залишити відповідь