ОНИЩЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА

Онищенко Світлана Анатоліївна
Дмитрівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2  ім. Т. Г. Шевченка
Знам’янської  районної ради Кіровоградської області
вчитель зарубіжної літератури

Анотація. Використання мультимедійної презентації на уроці значно підвищує його дидактичні можливості, створює умови для збагачення інтелектуальної та емоційної сфери школярів, спонукає до творчого пошуку.

                МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА

                                                          Зважаючи на швидкоплинність життя,
 ми  не можемо дозволити собі витрачати час на завдання,  які не ведуть до нових результатів.                                                                                                        Л.Ландау

Сучасна система навчання зумовлює нові тенденції щодо розвитку освіти. Суспільство ХХІ ст. інформаційне: його основу складають інформаційні ресурси, знання, здібності людей, їхня ініціатива, креативність. З’явилась потреба в діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно збагачених громадянах. Новий підхід  вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів з метою отримання певного освітнього результату. Це стало передумовою пошуку альтернативних засобів навчання. Одним із таких є навчання з використанням сучасних інформаційних технологій. Учитель словесник має широкі можливості застосування мультимедійних засобів на уроках літератури: Інтернет-ресурси, педагогічні програмні засоби, електронні посібники, проекти. Чи не найбільшого поширення набуло використання комп’ютерних презентацій, адже ті мають багато переваг:

 • Презентації можна створювати не тільки для показу на стінному екрані для групи, а й для індивідуального перегляду на комп’ютері чи гаджеті.
 • Комп’ютерні презентації можна використовувати як супровід до виступу доповідача, так і для самоосвіти.
 • Презентації можна адаптувати під особливості сприйняття учнями навчального матеріалу.
 • Можна самостійно визначати початок, тривалість навчального процесу, швидкість просування по навчальному матеріалу.
 • Можна за певної потреби доповнювати чи зменшувати, змінювати обсяг інформації.
 •  Презентацїї легко тиражуються та розповсюджуються,вони не псуються, не займають багато місця,ними вільно можна керувати в процесі демонстрації та, при необхідності, можна легко модифікувати.

Презентації можна класифікувати:

 1. За кількістю медіа засобів: мультимедіа(звуки, зображення,відео фрагменти); текстова (з мінімальним ілюструванням); комбінована.
 2. За призначенням: інформаційні, демонстраційні,дослідницькі, навчальні, систематизуючі.

Навчальні презентації за дидактичними ознаками можна класифікувати на вчительські та  учнівські.

Учительські презентації призначені для:

 •     супроводу лекції (текст, ілюстрації,інтерактивні засоби спілкування з аудиторією);
 •     ілюстрування лекції, доповіді (тільки малюнки, графіка, відео);

 Інформаційно – комунікаційні технології роблять лекцію більш ефективною й активізують роботу класу. Презентація дозволяє упорядкувати наочний матеріал, залучити суміжні літературі види мистецтва. На великому екрані можна ілюстрацію показати фрагментами, виділивши головне, збільшивши окремі частини, ввести анімацію, колір. Ілюстрацію можна супроводити текстом, показати її на тлі музики.

У середній ланці презентація дозволяє навчити створювати опорні схеми і конспекти в більш комфортному комунікативному режимі (тези оформляються на слайдах, є зразок створення опорних положень лекції для учнів). Проблемний характер лекції може задаватися не самим учителем (проблемне питання), а самостійно усвідомлюється учнями в ході роботи з різними матеріалами: портрет, карикатура, полярні критичні оцінки і т.д.

Презентація до уроку – лекції може створюватися самим учителем або на основі невеликих учнівських презентацій, що ілюструють їхні доповіді і повідомлення. Під час такого уроку учні обов'язково ведуть записи у своїх робочих зошитах.[4] 

 • Узагальнення , представлення результатів діяльності учнів;
 • Постановки проблеми, створення пізнавальної мотивації учнів;
 • Тестові:  перевірки або самооцінювання знань;
 • Комбінована.

 

За своїм призначенням учительська презентація може бути:

-проблемною (вступ до теми);

-інформативною: інструкції, приклади для учнів, форми консультування.Вона використовується учнями самостійно впродовж вивчення теми, доступна їм у будь-якийчас навчального процесу;

-діагностичною, контролюючою:використовується для перевірки знань учнів,самооцінювання. Використовується учнями індивідуально і самостійно після вивчення розділу, теми та доступна їм в присутності вчителя чи у вільному доступі.[3]

Готуючи презентацію, слід дотримуватися загальноприйнятих вимог:

 • кожен слайд має відображати одну думку;
 • текст має складатися з коротких слів та простих речень;
 • рядок містить 6-8 слів, всього на слайді – 6-8 рядків;
 • загальна кількість слів на слайді не має перевищувати 56;
 • заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основне положення слайда;
 • слайди не слід подавати надто яскравими-зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації;
 • усі слайди презентації витримувати в одному стилі, в одній кольоровій гамі;
 • кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді не повинна бути більше чотирьох;
 • підписи до ілюстрацій розміщуються під ними, а не над ними;
 • на слайді рекомендується використовувати не більше 3-4-х різних шрифтів;
 • максимальна кількість слайдів-12.

У роботі з презентаціями здійснюється індивідуальний підхід до навчання, активніше йде процес соціалізації, самоствердження особистості, розвивається мислення.   Комп’ютер використовується як тренажер, репетитор, асистент, помічник, засіб корекції, контролю й оцінки діяльності школярів, її активізації і стимулювання.

Застосування мультимедійних технологій сприятиме формуванню інтелектуальних умінь, творчої діяльності учнів.

Список використаних джерел:

1.Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

2.Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2004.

3.Мультимедійні технології на уроках зарубіжної літератури:Навчально-методичний посібник/Н. Репецька.-Кіровоград, 2007

4. http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/

Comments

 1. Матеріал статті є цікавим і корисним. Сучасний освітній простір неможливий без інновацій. Мультимедійна презентація – одна із них.

 2.  Мультимедійні презентації  відкривають перед учителем нові можловості. Їх можна використовувати під час опитування, пояснення нового матеріалу, організації повторення. У даній статті даються  необхідні рекомендації з цих питань

 3. Важко уявити проведення сучасного уроку літератури без використання  мультимедійних презентацій. Мультимедійні презентації – це помічник учителя та провідник для учня. Дякую за статтю.

Comments are closed