ПРАВОСУДЬКО ГАННА МИХАЙЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕРЕЗ ВВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Правосудько Ганна Михайлівна
Івангородська  філія КЗ «Олександрівське НВО№ 2» Олександрівської РДА Кіровоградської обл.
вчитель української мови та літератури

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕРЕЗ ВВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ
УРОКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 Інтегровані уроки з української мови  та літератури – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметів.

На сьогоднішній день робота вчителя – предметника спрямована головним чином на формування національно – мовної особистості – людини, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно вправно користуватися  усіма засобами української мови, термінами й висловами з різних  галузей наук.   Наприклад, під час вивчення літератури учні одержують не лише літературознавчі, а й історичні, правові, мистецтвознавчі та інші знання; формуються практичні навички, розвиваються творчі здібності. Вони сприяють інтеграції діяльності вчителів із формування загально навчальних   умінь і навичок учнів (навчально – організаційні, навчально – інформаційні, навчально – інтелектуальні); розкриттю багатогранності можливостей застосування знань; синтезу фактів, явищ, процесів з метою висунення нових ідей, розробки гіпотез; інтеграції діяльності вчителів з формування творчої особистості учня, розвитку його здібностей.

У процесі підготовки та проведення інтегрованого уроку беруть участь кілька вчителів. Їх завдання полягають у визначенні змісту та обсягу навчального матеріалу з тих навчальних предметів, які вони викладають, відповідно до поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку; вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу; виділення об’єктивно існуючих зв’язків між базовими дисциплінами, які можна інтегрувати. При цьому необхідно враховувати специфіку кожного предмета та його можливостей у розкритті загальних законів, теорій, ідей, які є інтегруючою основою кількох навчальних предметів. Необхідна також координація діяльності та дій учителів у процесі підготовки та проведення  інтегрованого уроку. У ролі координатора виступає ведучий учитель з даної проблеми. До  його обов’язків входять перш за все конструювання змісту дидактичного матеріалу, визначення його обсягу  й ролі  вчителя на уроці.

Структура інтегрованого уроку зумовлюється поставленими цілями та завданнями; де термінується змістом навчання, особливостями діяльності вчителів та учнів. Оскільки інтегрований урок – це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів та його оптимальною структурою буде:повторення й аналіз повідомлення теми, цілей і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів, актуалізація та корекція опорних знань, повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ; творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів;основних ідей та наукових теорій, предметів, що є складовими інтегрованого уроку.

Технологія проведення інтегрованого уроку може бути різною. Це залежить від цілей, завдань і змісту уроку, способів діяльності,ситуацій, що виникають у процесі його проведення. Традиційно вона така:повідомлення теми, ознайомлення учнів з цілями та завданнями уроку, вступне слово вчителя чи учня, спілкування вчителів та учнів, коментарі, доповнення, опанування, рецензування, підбиття підсумків уроку.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку відіграє його навчально – матеріальне  та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади, матеріали для   проведення дослідів спостережень; аудіовізуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, алгоритми, інструкції, тренажери, дисплеї).

Ведучий учитель у процесі уроку забезпечує високу організацію та дисципліну учнів, їх самостійність, активність, ініціативність, демократичність, тактовність та етику спілкування. При цьому велике значення має інтегрована діяльність «активних» учасників уроку(учнів і вчителів).  Глибина, новизна, логічність і послідовність їх повідомлень, своєчасна корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів у ході уроку, поєднання зусиль «активних» і «пасивних» учасників (інформаторів і слухачів) сприяє реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку.

Підбиття підсумків інтегрованого уроку робить ведучий вчитель разом з учнями. Алгоритм  їх  дій приблизно такий:

 •  співвідношення реально досягнутих результатів з поставленими цілями та завданнями уроку, повідомлення про реалізацію змісту уроку (повністю, частково, не реалізовано);
 • оцінка кращих повідомлень учнів з точки зору інтеграції знань;
 •  аналіз недоліків у діяльності учнів і виявлення резервів підвищення ефективності інтегрованого уроку, рівня навчальних досягнень учнів.

У  процесі спостереження та  та  аналізу інтегрованого уроку    слід  сконцентрувати увагу  на таких параметрах:

 • визначення педагогічно доцільної теми інтегрованого уроку з урахуванням об'єктивно існуючої основи змісту вивченого матеріалу з різних навчальних предметів;
 • постановка  реалізація мети та завдань уроку, мотивація навчально – пізнавальної діяльності учнів;
 • раціональність вибору змісту навчального матеріалу вчителями різних предметів, що забезпечує інтеграцію навчальних досягнень учнів, системність і глибину їх знань;
 •  раціональний вибір методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 •  раціональність технології проведення інтегрованого  уроку;
 •  інтеграція  зусиль «активних» і «пасивних» учасників у процесі реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку;
 • реалізація функціональних обов’язків ведучого вчителя у процесі уроку;
 •  підбиття підсумків інтегрованого уроку та оцінка його ефективності.

Ідея інтеграції знань є популярною в освіті. ЇЇ освоєння дає можливість формувати в учнів нові знання, що характеризуються  вищим рівнем мислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості. Таким чином, інтегрування є якісно відмінним способом структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, уможливлює системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках.

Прикладом є проведений інтегрований урок у 10 класі з   української літератури та математики на теми   «Жага на світі жити…» Життя і творчість Михайла Старицького. Багатогранність діяльності. Розв’язування рівнянь та нерівностей різного типу( додатки 1, 2)

Бібліографія

 • Біляєв О.М. Інтегровані уроки рідної мови / О.М. Біляєв // Дивослово. – №5. – с. 36 – 40.
 • Комар О.А., Лобановська О.М. Проводимо інтегровані уроки / Початкова школа. – 1996.- № 1. – с. 16 – 18.
 • Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки / Присяжнюк Н.І.// Рідна школа . – 1997. – № 8.- с. 27 – 32.

 Додаток 1

Знайти корінь рівняння, встановити відповідність і скласти з відповідей число. (На екрані завдання, учні працюють по групам, а два учні від кожної групи біля дошки. Учні оголошують результати, а учень коло дошки коментує розв’язання).

pravosudko-1

Одержали 1883.

У 1883 році М.П. Старицький став директором першої української професійної трупи.  Ця трупа гастролювала по всій Україні і за її межами. Їхні виступи проходили в Криму, Росії, Молдавії, Польші. Яка у 1884 році розділилася на дві групи.   Сім’я Тобілевичів  організували театр у Елисаветграді. Інша ж група залишилася у Києві під керівництвом Старицького.

                                                                                                                                                             Додаток2

Сьогоднішня робота на уроці допомогла пригадати різні способи розв’язування рівнянь і нерівностей.  Наприкінці уроку я вам пропоную ознайомитися з цитатами, крилатими фразами з екранізацією  «За двома зайцями» знятим за п’єсою Старицького, за якої поставлена комедія, цих фраз ви не знайдете, вони з’явилися під час творчого процесу над фільмом, спонтанно, в тому числі і колоритний, неповторний суржик, що лунав на Андріївському узвозі. Оберіть собі листочок, прочитайте вислів на клас,  а на звороті   записане завдання ,розв’язавши  – ви знайдете відповідь  на листочку, та зіставте її. Ті листочки потрібно буде прикріпити до дошки.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Правосудько Ганна Михайлівна Івангородська філія КЗ «Олександрівське НВО№ 2»

Comments

 1. Цікавий вид роботи! Поєднання точної науки й мистецтва слова – це сприяння розвитку культури, інтелекту, ерудиції й умінь учнів! Дякую за ідеї.

Comments are closed