БЕЛЬСЬКА АНТОНІНА ВАЛЕРІЇВНА | ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Бельська Антоніна Валеріївна
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Солгутове Гайворонського району Кіровоградської області
вчитель англійської мови

Анотація. У статті розглядається необхідність використання інноваційних технологій у сучасній освіті у зв’язку з посиленням інформатизації суспільства. Надаються рекомендації щодо проведення уроків англійської мови із застосуванням інноваційних методик, зокрема, з використанням Інтернет- ресурсів.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Модернізація вмісту освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства не в останню чергу пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов. Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, при якому провідне місце займає особовий потенціал . Він передбачає облік потреб і інтересів учня, реалізацію диференційованого підходу до вчення.Сьогодні в центрі уваги – учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя – вибрати методи і форми організації учбової діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи.

Останніми роками все частіше піднімається питання про вживання нових інформаційних технологій в школі. Це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню іноземної мови.Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість.

Завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови.Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет – ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення писемності; відпрацювання граматичних явищ.

Можливості використання Інтернет – ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якою необхідною учням і вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: народознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та інше.На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словарний запас учнів; формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови.Крім того, робота направлена на вивчення можливостей Інтернет – технологій для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Учні можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях та інше.Учні можуть отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент в рамках проекту.Змістовна основа масової комп'ютеризації пов'язана з тим, що сучасним комп'ютером є ефективний засіб оптимізації умов розумової праці, взагалі, в будь-якому його прояві.

Основна мета вивчення іноземної мови вшколі – формування комунікативної компетенції, всі останні цілі (виховна, освітня, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формуванню здібності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету.На даний час пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті, автономності і гуманізації навчання. Дані принципи роблять можливим розвиток міжкультурної компетенції як компонента комунікативної здатності. Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню.

Сьогодні нові методики з використанням Інтернет – ресурсів протиставляються традиційному вивченню іноземних мов. Щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які стимулюватимуть вивчення матеріалу і вироблятимуть адекватну поведінку. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет. Інтернет дає можливість проводити різноманітні проекти в мережі, які сприяють розвитку комунікативних умінь та навичок учнів. Новітні комп’ютерні технології навчання дають змогу вчителю організувати самостійну роботу кожного учня. При навчанні аудіюванню кожен учень має змогу слухати діалоги іноземною мовою, при вивченні граматичних явищ кожен учень має змогу виконувати граматичні вправи, досягаючи кращих результатів і т.д.

Найбільш ефективними на уроках англійської мови є такі комп’ютерні програми, як Тriple play plus in English, English on holidays, English Gold, Hello, America!, Bridge to English, Professor Higgins, English for communication і т.д. Практично до будь-якого розділу підручника можна підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати його на уроці як допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу . На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна формувати навички і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, школярі мають можливість налагоджувати і підтримувати зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах. Учні можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, брейн-рингах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях та інше.

Отже, інтернет допомагає у формуванні умінь і навичок розмовної мови, навчаючи школярів справжньої мови, а також забезпечуючи справжню зацікавленість до вивчення іноземної мови, так як інтерактивність не лише створює реальні ситуації з життя, але і дає поштовх учням для того, щоб вони вміли реагувати на ситуації за допомогою іноземної мови. Таким чином, Інтернет розвиває індивідуальні якості учнів та створює сприятливу атмосферу для навчання.

Бібліографія

 1. Гуржій А.М., Биков В.Ю., Гапон В.В., Плескач М.Я. Аналіз стану комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997-2001 роки //Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2002. – № 4. – С.3.

 2. Дмитренко І.І., Кравченко І.І. Використання комп'ютера для відпрацювання навичок усної лічби // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 1998. – № – С.31.

 3. Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. – К.: Грамота, 2003. – С. 16-19

 4. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів : Методичний посібник для вчителів початкової школи /О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда та ін. — Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2011. — С. 5.

5. Світові інновації [Електронний ресурс] // The Economist. – Режим доступу до журналу : www.innovations.com.ua. 7. Щанникова Л. М. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках іноземної мови на початковому рівні навчання [Електронний ресурс] /

Comments

  1. Дуже повчальна стаття,все з практики. Хочеться щоб Ви разом  із Вшими учнями налагодили а точніше всановили звязки з однолітками із інших англомовних країн  Така спвіпраця сприятиме подальшій мотивації у вивчені англійської мови. Бажаю успіхів у роботі ..

  2. Стаття змістовна і корисна на сьогоднішній час.Молоді педагоги можуть використати цю статтю для підвищення самоосвіти.Бажаю успіхів у роботі.

  3. Застосовуючи інноваційні технології послідовно і систематично формується культура розумової праці на якісно новому рівні. Учні вчаться планувати свою роботу, раціонально її виконувати, а це в значній мірі впливають на ефективність і якість навчання англійській мові. Ви молодець. Цікаво, змістовно, творчо. Успіхів у роботі! 

Comments are closed