СЕМЕЗ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВЧИТЕЛЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Семез Людмила Григорівна
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
учитель української мови та літератури

Анотація
У статті розглядаються сутність і особливості педагогічних технологій, їх використання у навчально-виховному процесі вчителями української мови та літератури, зокрема, проектна технологія.
Ключові слова: педагогічна технологія, проект, проектна діяльність, продуктивна діяльність, інтегрування знань, пізнавальний інтерес, суб’єкт діяльності.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВЧИТЕЛЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ Х ТЕХНОЛОГІЙ

1.1. Слово «технологія» грецького походження й означає «знання про майстерність».
Поняття «педагогічна технологія» останнім часом дедалі більше поширюється в науці й освіті. Його варіанти — «педагогічна технологія», «технологія навчання», «освітні технології», «технології в навчанні», «технології в освіті» — широко використовуються в психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. Аналіз еволюції поняття «педагогічна технологія» дає змогу прогнозувати технологічні тенденції в освіті.
 
Триваючи впродовж 50 років, дискусія про сутність педагогічної технології знайшла відображення в численних визначеннях багатьох авторів, педагогічних комісій і асоціацій. Її суть зводиться до боротьби двох протилежних точок зору: дехто вважає педагогічну технологію комплексом сучасних технічних засобів навчання, решта оголошує її процесом комунікації. Окрему групу становлять автори, які поєднують у поняття «педагогічна технологія» засоби і процес навчання.
 
Спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання.
Педагогічна технологія відображає тактику реалізації педагогічних технологій і будується на знанні закономірностей функціонування системи «педагог — середовище — учень» у визначених умовах навчання (індивідуального, групового, колективного, масового тощо). Їй  притаманні загальні риси і закономірності реалізації навчально-виховного процесу незалежно від конкретного навчального предмета.
Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, що застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання.
Технології максимально пов'язані з навчальним процесом, діяльністю тих, хто навчає, і тих, хто навчається.
 
Отже, інтерес як учених, так і практиків до педагогічної технології викликано різними причинами. Для когось – це модний напрям. Інші вважають педагогічну технологію засобом вирішення більшості педагогічних проблем. Ми ж схильні вважати, що це об’єктивний процес, новий етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. Серед найпоширеніших педагогічних технологій можна виокремити: проектну, дослідницьку, технологію організації групової навчальної діяльності школярів, технологію розвивального навчання, технологія саморозвитку (М. Монтессорі), технологія формування творчої особистості. Кожну із цих технологій варто використовувати у взаємозв’язку, зокрема, проектна включає елементи всіх перерахованих вище стратегій педагогічної діяльності.
 
1.2. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ
 
Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ століття у США. Спершу його називали «методом проблем»і розвивався він у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, в педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї. Робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту (30).
 
Загалом, робота над проектом — практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати». Для педагога — це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.
Навчальне проектування орієнтоване, перш за все, на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують упродовж визначеного відрізка часу.
Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка є, з одного боку, використанням різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості.
 
Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат; готовий до впровадження.
Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.
Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблемі показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання.
Метою навчального проектування, є створення вчителем-філологом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.
 
Під час використання технології у процесі викладання української мови та літератури вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно стимулюється критичне мислення, сфера комунікації тощо.
Основні завдання проектної технології:
 1. Не лише передавати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.
 2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різнорівневих групах, виконуючи багатоманітні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо.)
 3. Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору, на одну проблему.
 4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, уміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.
Основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації :
 1. наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв’язання (наприклад, дослідження діалектизмів у різних регіонах України);
 2. практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, спільний випуск газети, альманаху, прегляд презентацій, буктрейлерів.
 3. самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
 4. структурування змістової частини проекту (з указуванням поетапних результатів);
 5. використання дослідницьких методів: визначення проблеми завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.
Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими — відеофільм, альбом, презентація, комп’ютерна газета, альманах тощо.
 
Розрізняють такі типи проектів.
Дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані проекти За характером контактів проекти поділяються на внутрішіні та міжнародні.
За кількістю учасників проекти поділяються на особисті, парні та групові.
За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі (кілька уроків з програми одного предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців).
У навчально-виховному процесі викладання української мови та літератури частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів.
 
Дуже важливо організувати зовнішню оцінку виконання проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити вчасну корекцію. В ігрових проектах, що мають характер змагання, може використовуватися бальна система.
2. Цікавим досвідом, широким колом можливостей використання проектної технології є створення учнями під керівництвом учителя-філолога презентацій за допомогою програми Prezi (преглянути презентацію можна у додатку 1).
Зокрема, учні, вивчаючи твір Ю. Винничука «Місце для дракона» (8 клас), готуючи презентацію, розвивають пізнавальні навички, формують уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, активно стимулюється критичне мислення, сфера комунікації тощо. Презентація як результат проекту надає можливість здійснювати компаративний аналіз тексту (Компаративістика (лат. — порівнюю) — порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу), у даному випадку порівняння твору українського письменника із шотландським митцем та його казкою Кеннетом Гремом, автором збірки «Вітер у вербах» ), переглянути відео (казка у виконанні Фагота), нарешті, сторити буктрейлер, узагальнити, поглибити, систематизувати знання з теорії літератури тощо. Звичайно, що такий проект вимагає від учителя досконалого володіння ІКТ- технологіями, використання елементів дослідницької, розвивальної, групової та інших педагогічних технологій.
 
Таким чином, використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі вчителями української мови та літератури дає можливість суттєво оновити його зміст та форму, досягти високих результатів засвоєння навчального матеріалу, підготувати учнів до ЗНО, не лише передавати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати їх самостійно, розв’язувати пізнавальні і практичні завдання.
Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різнорівневих групах, виконуючи багатоманітні соціальні ролі.
 
Ключові слова: педагогічна технологія проект, проектна діяльність, продуктивна діяльність, інтегрування знань, пізнавальний інтерес, суб’єкт діяльності.
 
Література
 1. Атутов П.Р. Технология и современное образование //Педагогика. – 1996. – №2.
 2. Беспалько В.И. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
 3. Боголюбов Н.П. Педагогическая технология: эволюция понятия. – Педагогика. – 1991. – №9. – С. 123.
 4. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии //Педагогика. – 1993. – №5.
 5. Ильина Т.А. Понятие «педагогическая технология» в современной буржуазной педагогике. – Сов. пед. – 1971. – №9. – С. 123.
 6. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. – М., 1995.
 7. Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? //Перспективы. Вопросы образования. – М., 1983. – №2. – С. 78.
 8. Кручинина Т.Г. Проектная деятельность. — Вестник НМЛ Международного детского центра «Артек». — 1998. — №1. — С. 4—7.
 9. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. — М.; Воронеж, 1998.
 10. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград, 1995.
 11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под. ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.
 12. Освітні технології у школі та вузі: Матеріали науково-практичної конференції./ За науковою редакцією О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999.
 13. Педагогічна технологія: Посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – X.: Основа, 1995.
 14. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М., 1997.
 15. Семез А.А. Соціально-педагогічне проектування: Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 132 с.

Comments

 1. Дуже цікава та змістовна стаття. Сучасний етап розвитку освіти в Україні вимагає все ширшого застосування інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховному процесі. Застосування таких технологій на уроках української мови та літератури дозволяє досягти більш високих результатів, зокрема при підготовці учнів до складання державної підсумкової атестації та ЗНО.

Comments are closed