СЛИВЧУК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Сливчук Надія Михайлівна
Новоукраїнський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням англійської мови –    гімназія №7»
учитель трудового навчання та технологій

Ми виховуємо нову людину.
Наша ціль – дати кожній людині щастя.
А в чому корінь, джерело справжнього
щастя? Він у творчості, в творчій
праці.

В. Сухомлинський

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

   Інноваційна педагогічна технологія- цілеспрямоване систематичне та послідовне впровадження в практику прийомів, способів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до одержання очікуваних результатів. Це –  комплексний, інтегрований процес, що охоплює суб'єктів, ідеї, способи організації інноваційної діяльності і забезпечує результативність нововведення.

Основними напрямками та об’єктами інноваційних перетворень у педагогіці є:

 • розробка концепцій і стратегій розвитку освіти і освітніх закладів;
 • оновлення змісту освіти; перетворення і розробка нових технологій навчання та виховання;
 •  удосконалення управління освітніми закладами і системою освіти в цілому;
 • поліпшення підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації;
 •  проектування нових моделей освітянського процесу;
 • забезпечення психологічної, екологічної безпеки учнів, розробка   здоров’язберігаючих технологій навчання;                
 • забезпечення успішності навчання та виховання, моніторинг освітянського процесу і розвитку учнів;
 •  розробка підручників і навчальних посібників нового покоління та ін.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Метод проектів

Проектна технологія — практика особистісно зорієнтованого трудового навчання в процесі конкретної навчально-трудової діяльності учня, на основі його вільного вибору та з урахуванням інтересів.

 У свідомості учня це має такий вигляд: «Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю, і де я можу ці знання застосувати».

СЛИВЧУК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

  Розробляючи творчі завдання, треба керуватися основними  вимогами  до навчального проекту:

 • Робота над проектом завжди направлена на вирішення конкретної, соціально-значимої, винахідницької, інформаційної, практичної проблеми.
 • Планування дій по вирішенню проблеми – іншими словами, виконання роботи завжди починається з проектування самого проекту.
 • Дослідницька робота учнів як обов’язкова умова кожного проекту. Відмінна риса проектної роботи – пошук інформації.
 • Результатом роботи над проектом являється продукт.
 • Презентація продукту і захист самого проекту.

Найвище щастя сучасної людини – відчувати себе потрібною, корисною своєму народові, Батьківщині, користуватися заслуженим визнанням і повагою з боку оточуючих. Основою для цього може бути лише сумлінна праця на користь суспільства.

Праця – джерело всіх матеріальних і духовних цінностей людства. У цьому її суспільне значення. Але праця відіграє велику роль і в особистому житті людини.

Сучасне суспільство можна з впевненістю назвати суспільством попиту і  пропозиції. Рівень розвитку сучасного виробництва потребує творчих, винахідливих, комунікабельних працівників і керівників, здатних ефективно працювати як в команді, так й індивідуально. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до рівня підготовки випускників навчальних закладів. Традиційна система освіти не може задовольнити сучасні потреби. Це стосується не тільки нашої країни, але й багатьох країн світу. Змінюються цілі і завдання, що постали перед сучасною освітою. Активно впроваджуються інноваційні метода навчання, навчальна діяльність спрямовується на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. В центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна творча діяльність, освіта набуває особистісно орієнтовного спрямування.

Учитель має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високо технологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення
допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуаль них можливостей.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання.
Реалізація змісту повинна забезпечувати розв'язання таких завдань:

 • Формування в учнів технічного світогляду, закріплення на
 • практиці знань про технологічну діяльність;
 • Ознайомлення учнів із місцем і роллю інформаційно –
 • комунікаційних технологій у сучасному виробництві,
 • повсякденному житті;
 • Ознайомлення та залучення учнів до різних видів
 • діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь,
 • навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;
 • Створення умов для професійного самовизначення,
  обгрунтованого вибору професії з урахуванням власних
  здібностей, уподобань та інтересів;
 • Формування в учнів культури праці, навичок
  раціонального ведення домашнього господарства, культури
  побуту, відповідальності за результати власної діяльності,
  комплексу особистих якостей, потрібних людині як суб'єкту
  сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;
 • Виховання активної життєвої позиції, готовності до
  безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку
  праці, потреби ініціативно включатися в систему нових
  економічних відносин, у підприємницьку діяльність;
 • Створення умов для реалізації особистісно – орієнтованого
  підходу до навчання, виховання та розвитку особистості

   Для успішного досягнення вищевикладеного завдання у навчальному процесі вже кілька років використовуються проектні технології. Метод проектів на основі соціально вмонтованої діяльності в недалекому майбутньому повинен сприяти вихованню учнів як громадян країни, готувати їх до сприйняття загальнолюдських моральних цінностей, допомагати розвитку власних інтелектуальних і творчих здібностей. Це дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійно мислити,приймати важливі рішення та забезпечить формування вміння працювати над розв'язанням важливих проблем як самостійно, так і в групі, позитивно впливатиме на розвиток практичного і творчого мислення. Адже у проектній методиці широко застосовується принцип «еґо-фактора», що припускає спрямування всього навчання на особистість учня, на його потреби і інтереси. Проектна методика ґрунтується на особистісно – діяльнішому підході, що означає переорієнтацію всього навчального процесу на постановку і вирішення самими школярами пізнавально – комунікативних і дослідницьких завдань. Це дозволить розглядати проектне навчання як одну з найбільш продуктивних та інтенсивних методик, яка сприяє досягненню високих результатів навченості й освідченності особистості. У процесі проектування набуваються нові знання, образи дій, досвід, що дає змогу вважати проектне навчання методом розвивального навчання. За проектного методу навчання відбувається формування навчально – дослідницьких умінь учнів, яке здійснюється шляхом їх залучення до процесів проектування і реалізації. Тому метод проектів виступає як елемент наукової творчості учнів.

Навчальний проект – самостійна, творча, завершена робота учня, яка відповідає його віковим можливостям і виконана відповідно до узагальненого алгоритму проектування: від ідеї до її втілення в реальність. Результатом роботи школяра над проектом є новий продукт, конкретний досвід або знання, здобуті самостійно.

      Навчальне проектування варто розглядати як специфічну практичну діяльність учнів. За характером – це експеримент, за спрямованістю виробнича діяльність, за завданням – навчання і виховання.

Мета проектування досягається за умови виконання учнями проектів, що включають засвоєння інформації, оволодіння робочими прийомами, технологічними операціями й оцінним ставленням до оцінювання досягнутих
результатів трудової діяльності.

Правильна орієнтація проектної діяльності на уроках є необхідною умовою педагогічного процесу. Модель педагогічного проектування щодо розробки й керівництва навчальним проектуванням школярів представляю у вигляді схеми алгоритму.

Модель педагогічного проектування

  Кожен із цих етапів включає ряд послідовних дій педагога, завдання якого полягає у створенні ним системи планованих і реалізованих дій, необхідних умов і засобів для досягнення визначених цілей. На уроках обслуговуючої праці учні працюють над науково -дослідницькими проектами та захищають їх. Серед найбільш цікавих тем слід відзначити такі:

 •   Розвиток декоративно – прикладного мистецтва на території краю»;
 •      «Новоукраїнська вишивка»;

 –         «Рецепти новоукраїнських кулінарів».

    Велике значення для розвитку особистості школяра має метод проектів,
який дає змогу розкрити можливості особистості і колективу, подолати
психологічні бар'єри, закомплексованість, дає змогу формувати
інтелектуальний і пошуковий досвід, сприяє розвитку комунікативних,
організаційних, рефлексійних та інших життєво важливих умінь та навичок.
Учні створюють проекти,але  не просто розв'язують проблемну ситуацію, а
й готують кінцевий продукт своєї праці, форму якого вибирають самостійно.

Важливою особливістю сучасного уроку є активна діяльність учнів. Це
насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної
діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Пізнавальну діяльність спрямовую не тільки на активність мислення, а й на підвищення розумових зусиль, вдосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок, тобто на підвищення ефективності уроку.
Цього  досягаю, використовуючи метод проектів.

Метод проектів – це система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування й виконання поступово ускладнюваних практичних завдань – проектів. Метод проектів – це також сукупність прийомів, операцій, спрямованих на оволодіння певною областю практичних і теоретичних знань.

Основою проектного методу, на мою думку , є використання різних навчальних і творчих проектних завдань, тематика яких розробляється нею з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.
   А суть даного методу заключається в тому, щоб стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеного сумою знань, та через проектну діяльність показати практичне застосування знань (від теорії до практики).

стимулювати інтерес учнів

На мою думку, результатом проекту є індивідуальний
досвід кожного учня, а девізом, такі слова:

«Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба, де я можу ці знання застосувати».

У роботі над проектами я дотримуюся таких вимог:

 • виконання здійснюється на визначеному обсязі теоретичних знань;
 • теми проектів розробляє вчитель;
 • терміни виконання проектів залежать від змісту, мети, завдання;

 

 • творче завдання  представляю у формі робочого зразка.

Проект – це сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об'єкта, предмета або різного роду теоретичного продукту. Це лише одне і не єдине тлумачення терміну проект. Для впровадження в роботу використовую більш широке поняття проекту – це спеціально організований учителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій, який передбачає різноманітність і багатоетапність, що завершується результатом – створення творчого продукту. Щоб досягти такого результату, на уроках  навчаю дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати
проблеми, залучає з цією метою знання в різних галузях, уміння прогнозувати результати і можливі наслідки варіантів рішення, здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Педагог аналізує наукові джерела: а саме праці Є.Г. Каганової, K.M. Кантор, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненка, стверджує, що науковці, здебільшого, розглядають процес, під час якого створюється і виготовляється виріб, послуга, як проектування.

У науковій російській та зарубіжній літературі дається ще кілька десятків визначень поняття «проект», та наш земляк О.М. Коберник, на мій погляд, дає таке поняття, яке найбільш типово та точно розкриває суть проблеми. Проект – Це такий спосіб організації процесу пізнання на уроках трудового навчання, що містить сукупність прийомів, операцій оволодіння визначеною галуззю практичних і теоретичних знань, у результаті яких учні створюють вироби, що мають суб'єктивну або об'єктивну новизну і суспільну значимість та виконання під керівництвом учителя.

Основну методу проектів становить розвиток пізнавальних навичок
учнів, умінь самостійно конструювати, орієнтуватися в інформаційному
просторі, а також розвиток критичного мислення. Це робить даний метод
дуже актуальним під час вивчення «Трудового навчання»,
головною метою якого є не надання учням певного об'єму знань, а розвиток
умінь здобувати ці знання в постійно змінюваних умовах.

Використовуючи метод проектів  орієнтуюсь на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку вони виконують протягом певного відрізка часу. Цей метод дозволяє активно розвивати в учнів основні види мислення, творчі здібності, прагнення самому творити, усвідомлюючи себе творцем під час роботи. Це дуже важливо на уроках обслуговуючої праці, тому що допомагає вирішити цілу низку проблем, а саме: недостатню кількість приладдя в кабінеті; різний рівень підготовки учнів.

 Ставлю перед собою завдання:

 • організація дослідницької роботи;
 • використання різноманітних методів і форм самостійної, пізнавальної та  
 • практичної роботи;
 • – встановлення контактів між учителем і учнем.
 • не планую повністю замінити традиційну форму навчання, а
 • поєдную з іншими педагогічними технологіями там, де це найбільш доцільно.

У ході роботи над проектами діти здобувають:

 • знання і навички володіння основними дослідницькими
  методами (аналіз літератури, пошук джерел інформації,
  збір і обробка даних, наукове пояснення отриманих
  результатів, бачення і формулювання нових проблем,
  висунення гіпотез, методів їх розв'язання);
 • навички і уміння володіння технічними засобами;
 • комунікативні навички
 • уміння самостійно інтегрувати раніше отримані знання з
  різних навчальних предметів для розв'язування
  пізнавальних задач, які містяться в телекомунікаційному
  проекті;
 • у разі міжнародного проекту – практичне володіння
  мовою партнера.

Перераховані елементарні уміння дозволяють учневі й вчителеві відчувати себе досить комфортно в інформаційному суспільстві.

Використовуючи сучасні педагогічні технології, на уроках обслуговуючої праці,  передбачаю розкриття творчого, інтелектуального, духовного, культурного потенціалу як учителя, так і учня.
   Можливість творчого саморозвитку виникає за умови, що стосунки між учителем та учнем базуються на основі взаєморозуміння, довіри, співпраці.
   Учень займає активну позицію в процесі навчання та виховання, а вчитель – є
його надійним партнером.

Організація, безпосереднє керівництво і контроль за процесом підготовки до захисту учнівських робіт покладається на вчителя,тому намагаюсь дотримуватись таких вимог:

 • повагу до бажання дітей самостійно працювати;
 • уміння стримуватися від втручання у процес
  творчої діяльності;
 • надання дитині свободи вибору;
 • створення умов для конкретного втілення
  творчої ідеї;
 • врахування індивідуальних відмінностей;
 • схвалення результатів діяльності дітей;
 • повагу до потенційних можливостей учнів, які
 • мають низький рівень навчальних досягнень;
 • уміння переконувати та пропагувати;
 • самооцінку та самоаналіз.

Це, звісно, не повний перелік вимог, але, я вважаю, вони основні: їх застосування зумовить досягнення позитивного результату.

 Важливу роль під час використання методу проектів у навчанні відіграють і ті дидактичні принципи, які використовує вчитель, зокрема це:

•        формування інтересу до предмета;

•        творче ставлення до навчання (педагогіка співробітництва);

•        науковість;

•        послідовність нововведень;

•        постановка учня в активно-пізнавальну позицію;

•        формування культури мислення;

•        ототожнення себе частинкою українського суспільства.

Поєднання всього вище викладеного із застосуванням методу проектів, – в ідеалі, призведе до формування в учня індивідуальності, зробить його легко адаптованим до суспільства, здатним до самовдосконалення, до реалізації себе у житті. Суспільство отримає ініціативну, психологічно витривалу, культурну, самостійну, відповідальну, здібну до самоконтролю особистість. Таким чином  окреслила кінцеву мету – сформувати випускника школи, який володіє всіма цими якостями.

Логіка побудови діяльності учнів під час виконання проекту відповідає загальній структурі проектування, що розглядалася в дослідженнях В.Д. Симоненка, Ж.Т. Тощенка, Т.О. Антонюка, П.П. Булонського, С.Т. Швацького, О.М. Коберника, С.М. Ящука. Учитель виділяє такі основні етапи проектно-технологічної діяльності.

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 1. Організаційно – підготовчий етап складається з таких стадій :
 • Пошук проблеми;
 • Усвідомлення проблемної сфери;
 • Вироблення ідей та варіантів;
 • Формування параметрів і граничних вимог;
 • Вибір оптимального варіанта та обґрунтування;
 • Аналіз майбутньої діяльності;
 • Прогнозування результатів.
 1. Конструкторський етап складається з таких стадій:
 • Складання ескізу;
 • Добір матеріалів;
 • Вибір інструментів обладнання;
 • Вибір технології обробки деталей, їх з'єднання, оздоблення;
 • Організація робочого місця;
 • Економічне та екологічне обґрунтування;

•     Міні-маркетингові дослідження.

 1. Технологічний етап складається з таких стадій:
 • Визначення технологічних операцій, передбачених
  технологічним процесом;
 • Самоконтроль своєї діяльності;

 • Дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури
праці;

 • Оцінка якості.

   

   

  1. Заключний етап складається з таких стадій:
 • Коригування виконаного виробу в порівнянні із запланованим;
 • Випробування проекту;
 • Оформлення;
 • Самооцінка проекту;
 • Аналіз підсумків;
 • Захист проекту.

Під час використання проектної технології на уроках трудового навчання намагаюсь створювати  сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, це сприяє розвитку технічної творчості та конструкторських здібностей, морально – вольових якостей, культури праці учнів. На заняттях у процесі вивчення теорії і на практиці ознайомлюю  учнів з різними професіями . Систематично стежу за розвитком інтересів і нахилів учнів, фіксую результати спостережень, беру активну участь і допомагаю педагогічному колективу у вивченні особистості школяра. Особливу увагу звертаю на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчаю їх тільки безпечних прийомів роботи, знайомлю із заходами попередження травматизму.

використання проектної технології на уроках трудового навчання

Звертаю велику увагу на ергономіку, адже ергономіка – напрям у педагогіці, який забезпечує умови діяльності учасників навчально -виховного процесу особливо на уроках обслуговуючої праці. Саме забезпечення всіх напрямів організації роботи дає свої позитивні результати в проектуванні педагогічної діяльності вчителя і навчальної діяльності учнів.
На уроках обслуговуючої праці  вивчаю  функціональні можливості учнів, метою є  створення для них оптимальних умов праці, що забезпечують необхідні зручності, зберігають здоров'я та працездатність.

При виконанні роботи учні самостійно знайомляться з додатковою навчальною та науковою літературою, інформацією з інших джерел, зокрема з інтернету, вчаться аналізувати та критично оцінювати її. Все це надає
навчанню дослідницької спрямованості, що сприяє розкриттю творчого потенціалу учнів.Намагаюсь правильно організовувати діяльність учнів, допомагаю у вирішенні не тільки проблем інформатизації, але й проблем
гуманітаризації змісту освіти та гуманізації навчального процесу. Учні у процесі роботи над проектом керуються такими пам 'ятками:

Памятка №1

ОЦІНКА І САМООЦІНКА ПРОЕКТУ:

 • Оцінити зусилля, творчий підхід кожної групи;
 • Виявити недоліки під час роботи над проектом;
 • Створена атмосфера активної пізнавальної діяльності учнів;
 • Самостійність підчас пошукової діяльності;
 • Пріоритет творчості;
 • Здатність застосовувати знання і уміння дая розв'язання пізнавальних і
  практичних завдань;
 • Презентована інформація.

Способи і критерії оцінювання проекту.

Перед захистом складається індивідуальна картка на учня, який захищає
проект. Анкета заповнюється проектантом, учителем, учнями, членами журі.

а)      підбити підсумки проекту в цілому;

б)      підбити підсумки роботи окремих груп;

в)      оцінити частини (етапи) проекту;

г)       провести оцінювання вчителем (журі);

ґ)       намітити перспективи майбутніх проектів.

При проведенні захисту необхідно пам'ятати:

СЛИВЧУК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Зворотній зв'язок – це важливий елемент навчання є обов'язковим під
час проектної роботи на етапі підведення підсумків. Учні вчаться аналізувати
свою роботу, а вчитель отримує інформацію щодо їх досягнень і труднощів.
Для того, щоб учні оцінили проект в цілому, запитую, що
їм більш за все сподобалось, які були труднощі. Які виникали потреби, щоб
вони порадили б для покращення роботи, яку проблему хотіли б взяти для
наступного проекту.

          Вважаю, що застосування методу проектів докорінно змінює уявлення про методику викладання трудового навчання в школі.
Результативність цього методу обумовлена певними організаційно -методичними умовами. Проблема ефективної організації проектної діяльності досить складна. Адже в процесі її застосування учень виявляє та вивчає проблему, збирає і аналізує необхідні джерела інформації, розробляє ескізи та моделі, виготовляє певний виріб, і публічно захищає свій проект. Тобто учень проходить шлях від ідеї до її втілення в конкретний виріб. Тому застосування цієї методики, на мою думку, зумовлює такі
організаційно -методичні особливості:

 • забезпечується відповідна теоретична,
  практична і методична підготовка вчителя до
  організації втілення методу проектів;
 • здійснюється перспективне і поточне планування
  діяльності;
 • учні володіють основними етапами проектної
  діяльності;
 • створюється банк ідей та інформації про об'єкти
  проектування;
 • кожному учневі забезпечений вільний вибір
  об'єктів проектування та режим технології
  діяльності;
 • учитель постійно стимулює проектну діяльність
  учнів;
 • учитель реалізовує особистісно – орієнтовний
  підхід;
 • забезпечує розвиток творчого потенціалу учнів;
  органічно поєднує індивідуальну, парну та
  групову форми виконання проектів;
  – здійснює формування в учнів навичок
  самостійної діяльності.

Хочу зазначити, що дана методика сприяє зміні його функцій в процесі виконання учнями проектів, зокрема це:

 • консультування, допомоги у підборі проектів;
  – спостереження за методом роботи учнів;
  – надання допомоги окремим учням і
  стимулювання їхньої навчально – трудової
  діяльності;
 • підтримка робочої атмосфери в класі;

Виконуючи творчі проекти (від ідеї до їх втілення), учні вчаться самостійно
приймати рішення, з'ясовувати свої прогалини у знаннях. Виконання проектів доцільно поєднувати з попереднім опануванням учнями необхідних теоретичних знань. А також з їх підготовкою в галузі конструювання, з розв'язанням творчих (винахідницьких) завдань .В учнів формується  здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей, навчаю вибирати найбільш технологічні, економічні – ті, котрі відповідають вимогам дизайну і потребам школи або ринку, а також
продумувати варіант їх реалізації.

         Проектну технологію застосовую, як цільовий акт діяльності в основі якого лежать інтереси дитини. Інтерес ставлення особистості до предмета як до чогось цінного, привабливого.                                                   

    Впроваджую дослідницькі проекти, творчі, ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані:

« Оздоблення фартуха »
« Декоративне панно »

 

« Виготовлення прихватки»
«Виготовлення виробів з проклеєної тканини»
« Глосарій термінів»
«Народознавчий словничок».

Під час роботи застосовую як короткодіючі, середньої тривалості так і довгострокові проекти.

У людини все має бути досконалим: і душа, і вчинки, і думки… А якщо до гарної душі і чистих помислів додати зусиль та завзяття, щирої любові і винахідливості, натхнення й ентузіазму, то задумана людиною добра справа
обов'язково увінчається успіхом, це повинно стати  для педагога нормою життя.

Очолюю районне методоб'єднання вчителів трудового навчання, постійно проводжу семінари, надаю допомогу молодим учителям, даю відкриті уроки. Створюю посібники на допомогу учням, виступаю на конференціях, зокрема: « В гості до української книги»  представила власний посібник – пам'ятку « Це треба знати і дотримуватись», яку застосовую на уроках трудового навчання, збірку « Народ скаже – як зав'яже», де зібрані українські народні прислів'я, приказки про працю в рубриці « Діло майстра величає», а також представила та розкрила зміст створеного словника « Глосарій економічних термінів», який застосовую під час занять .

Постійно створюю матеріально – технічну базу: розробляю креслення виробів для учнів, виготовляю технологічні карти до лабораторно – практичних робіт, зразки виробів, таблиць, плакатів, розробки творчих проектів. Зібрано та систематизовано літературу з трудового навчання; виготовлено інструменти  й різноманітні пристосування.

  Робота вчителя – це постійний пошук. Змінюються дні і програми, змінюються системи цінностей та ідеали, і всі методи роботи учителя теж зазнають змін. І щоб відповідати своєму призначенню, потрібно перебувати у постійному пошуку: шукати нові методи, нові ідеї, нові напрямки, нового себе.