БЕРЕЖИЛЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ФОТОРЕДАКТОРА НАУРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Бережиленко Тетяна Олексіївна
Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області
Вчитель початкових класів

У статті висвітлено питання доцільності використатння фоторедактора на уроках в початковій школі, ефективність застосування та його роль у формуванні компетентностей молодших школярів.

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОРЕДАКТОРА НАУРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Кожний школяр повинен отримати трудове загартування, яке,як би не склалась його подальша доля, знадобиться йому в будь -якій сфері діяльності.

Метою трудового навчання і виховання учнів повинно бути прищеплення любові до праці, поваги до людей праці, ознайомлення учнів з основами сучасного промислового, сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту, сфери обслуговування; формування у них, в процесі навчання, суспільно – корисної праці, трудових навичок іумінь.

Постановка вказаної загальної мети трудової підготовки школярів обумовлена, перш за все, тим, що серед різних видів діяльності людини провідне місце займає процес, який служить могутнім засобом розвитку всіх сил і здібностей (духовних, моральних, фізичних) людини

Завдання як і мета трудової підготовки учнів широкі: вони вказують на єдність виховної, розвиваючої, політехнічної, практичної  іпрофорієнтаційної спрямованості.

Трудову підготовку школярів, починаючи з першого класу, здійснюють так, щоб вони всі проникнулись думкою про працю як обов'язок кожного громадянина України, свідомістю того,що праця  -перша життєва потреба людини.Розвиваючи, політехнічні і практичні завдання трудового навчання характеризують специфіку предмету «Трудове навчання» в початкових класах. Вивчення цього предмету повинно дати учням загальнотрудові знання про предмети і засоби праці, озброїти уміннями і навичками.

В дану групу входять такі завдання:

-формування елементарних трудових навичок та умінь, технічних,

технологічних та конструкторських знань;

-розширення політехнічного кругозору учнів, ознайомлення їх з

основами сучасного виробництва;

-початкове ознайомлення з масовими робітничими професіями,

формування інтересів до нових видів праці;

-підготовка учнів до виконання посильних видів праці вдома, в сімї.

В досягненні загальної мети і завдань трудової підготовки важливу роль відіграє навчальний предмет «Трудове навчання». Вивчаючи даний предмет, школярі оволодівають загально -трудовими знаннями, уміннями і навичками, одержують підготовку до осмисленого виконання обов'язкової суспільно.

Однією з важливих проблем трудового навчання є визначення змісту навчального матеріалу як в цілому з предмету, так і для окремих класів,відповідно до віку і підготовки учнів, їх трудового досвіду та теоретичних знань.

При визначенні змісту навчального матеріалу з трудового навчання дотримується принцип наступності між дошкільнім дитячим закладом і початковими класами, атакож між початковою школою та середньою школою.

Дошкільні заклади дають своїм вихованцям трудову підготовку:

навички роботи з тканинами і волокнистими матеріалами, з папером, глиною і пластиліном, природними матеріалами

Використання сучасних педагогічних інструментів у навчанні дає змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації навчального процесу. З'явившись спочатку як техногенне об'єднання різноманітних способів подання. На сьогоднішній день  сучасні педагогічні  інструментарії  широко використовуються в різноманітних галузях завдяки різноплановій спрямованості: довідники, енциклопедії, репетитори з різних предметів, навчальні, демонстраційні програми тощо.Вже існують десятки видів сучасних інструментарій.

За належного програмного й технічного забезпечення використовую фоторедактор  на уроках, що приведить до поліпшення знань учнів,

розширить їх світогляд, надає можливість спостерігати явища та процеси, які

на звичайному уроці продемонструвати неможливо. Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів .

Комп'ютеру належить чільне місце серед сучасних інформаційних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп'ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і школа не може стояти осторонь цієї справи. 

Враховуючи потребу в підготовці учнів до життя та діяльності в умовах комп'ютеризації виробничих і управлінських процесів, школа має забезпечити їх комп'ютерну готовність, тобто не лише ознайомити з основними сферами застосування комп'ютерів, їх роллю в розвитку суспільства, а й  використовувати для навчального моделювання науково-технічних об'єктів і процесів. Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації.

Використання методу фоторедактор спрямовує на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.
За рахунок використання комп'ютерних технологій зокрема фоторедактор  на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

Все це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів. У психологічних дослідженнях зазначається, що інформаційно-комунікаційні технології впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Упровадження інструментарію фоторедактор  забезпечує такі результати:
• підвищення ступеня наочності;

• посилення мотивації навчання і, як наслідок – підвищення інтересу до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки;
• це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів, формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів.
Участь школярів у трудовій діяльності створює можливість ознайомити їх із сучасною у тому числі й комп'ютерною  технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання фоторедактора у трудовому навчанні пов'язане з вирішенням дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках з цієї дисципліни. Необхідно також відзначити, що сучасні інструментарії відкрили вчителю нові можливості при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання. 

Актуальність використання цих технологій обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Отже, вчитель повинен визначити місце та роль сучасних інструментарій у своїй професійній діяльності.

Література

1. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт. кол.; За ред. Ю. І. Костюка АПН України. — К.: ІЗМН, 1997. — 264 с.

2.  Цветкова М.С. Рекомендаціїпо використанню компьютерів в початковій школі // Інформатика и навчання. – 2002. – № 6. – С. 12-14.

3. Інтернет ресурси.

Comments

  1. Такі технології допомагають розвивати світогляд молодших школярів. Бажаю успіхів!

  2. Цікава стаття,яка допоможе кожному визначити місце та роль сучасних інструментарій у своїй професійній діяльності. Успіхів

    вам!

  3.  Тема досить цікава, а задум перспективний. Дійсно за допомогою фоторедактора можна реалізувати метод проектів і розвивати невичерпну фантазію наших креативних дітей. Тетяна Олексіївна завжди працює на творчому рівні і тому сьогодні ми з вдячністю приймаємо її учнів у старшій школі. Бажаю НАЙКРАЩИХ успіхів!!!

    1. Дякую за високу оцінку статті. Надіюсь на співпрацю.

  4. Цей метод дійсно підвищує інтерес до навчання.Бажаю творчих звершень.

    1. Дякую. Бажаю успіху у використанні даної технології.

  5. Ваш досвід роботи розширює пізнавальний інтерес учнів до предмету. Дякую за статтю, бажаю не зупинятись на досягнутому.

  6. Стаття пізнавальна, закладає великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Дякую, бажаю успіхів.

  7. Цікаво та захоплююче для шкільних занять. Бажаю творчого горіння та успіхів в роботі!

  8. Сучасні технології в школі на першому місці, тож не зупиняйтеся Тетяно Олексіївно на досягнутому і рухайтеся вперед . Бажаю успіху!!!

      1. Дякую.Радо поділюся досвідом.Надіюсь на співпрацю

  9. Дуже цікавий, творчий підхід до викладання трудового навчання. Саме з раннього віку закладаються базові знання та заохочення до предмету, а завдяки креативним урокам учні матимуть високу мотивацію, яка стане гарантованим успіхом у майбутньому. Дякую, Тетяно Олексіївно за оригінальні уроки та нове бачення. Так тримати! 

Comments are closed