МАРАХОВСЬКА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА, НЕДЛІНСЬКА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА | РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ, КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Мараховська Тамара Миколаївна, Недлінська Валентина Антонівна
Комунальний заклад "Компаніївське навчально-виховне об'єднання" Компаніївської районної ради Кіровоградської області
вчителі української мови та літератури

     У статті висвітлено питання ефективності та практичної доцільності застосування новітніх методів навчання під час формування комунікативних компетенцій учнів на уроках української мови та літератури.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ, КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

     У зв’язку з докорінними змінами у поглядах на розвиток системи шкільної освіти, набуває іншої форми модель «учитель-учень». Із авторитарної, обмеженої простором класної кімнати та тривалістю уроку, вона стає демократичною, допускаючи неформальне спілкування (віртуальну взаємодію) дітей із педагогом-керівником. Головне завдання сучасного вчителя – не тільки зорієнтувати учнів у інформаційному просторі, не тільки навчити виділяти головне, аналізувати, робити власні судження, а й сприяти розвитку творчого потенціалу кожної дитини, її мовної компетенції, необхідних для формування конкурентноспроможної особистості.
     Вважаємо, сучасна молода людина повинна вміти ефективно реалізовувати та презентувати свої знання, уміння, творчі можливості в ролі учасника комунікативного процесу.  
     Погоджуємося із думкою О. І. Калюжної, що першочергове завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті, пробудити чи розвинути в дитині творчий потенціал, закладений природою, сформувати особистість школяра, а саме: його творчу діяльність, мислення, активність, творчий пошук [2; с.14-18].                                    
     Цьому,насамперед, сприяють уроки, де використовуємо випереджувальні завдання, які активізують інтелектуальний і творчий потенціал учнів, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного, розвиваючи навички для пошукової діяльності.
     А. Снісаревська зазначає, що творче мислення дозволяє повною мірою розкрити природні здібності дитини: неординарність думок, спроможність до висловлення різноманітних ідей, здатність до широких узагальнень, можливість здійснювати «свій вибір», знайти себе у світі та світ у собі. Дослідниця вважає, що розвинені навички креативного мислення дозволяють майбутньому громадянину грамотно ставити власну мету й досягати її. Саме уроки мови та літератури дають учителеві можливість використовувати чимало форм роботи творчого характеру, щоб активізувати уяву і збагатити словниковий запас школярів [3].
     Антоненко Р. Г. стверджує, що творче мислення є не тільки вмінням красиво говорити чи писати, а й сприяє розвитку в дітей стійких морально-етичних принципів [1; с. 2-3].                                                                                                                    
     Так, при вивченні у 6 класі теми «Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми, пароніми)», використовуємо книгу «Козацька абетка», написану Олексієм, а ілюстровану Віктором Кононенками, нашими земляками. На уроці даємо школярам завдання: користуючись планшетами, відшукати в мережі Інтернет ілюстрації тих слів, про які йде сьогодні мова. Працюючи в малих групах над творчим завданням, пропонуємо учням скласти міні-твір та проілюструвати його дібраними світлинами, малюнками предметів, явищ пасивної лексики, яка використана у даній роботі: І варіант – історизмів, архаїзми (шабля, корогва, пірнач, бунчук та ін.) (колаж "Козак славен конем та шаблюкою"), ІІ варіант – неологізмів(юзер, кіднепінг, айфон, оффлайн та ін.) (колаж "Сучасна людина в сучасному світі"). Увесь ілюстративний матеріал доцільно упорядкувати та систематизувати за допомогою сервісу Getloupe (http://www.getloupe.com). Цікавий матеріал із історії рідного краю, поєднаний із актуальною «сучасною» лексикою та багатофункціональним он-лайн ресурсом, дає можливість не лише досягти навчальної мети (дати відомості про активну й пасивну лексику, формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, удосконалювати навички користування словниками, збагачувати словниковий запас, визначати застарілі та нові слова в реченнях і текстах), а й розвивати вміння використовувати дану лексику у творчих завданнях, сприяє вихованню в учнів поваги до історії українського народу, допомагає адаптуватися в сучасному інформаційному просторі.
     На уроці літератури рідного краю у 8 класі за темою: «Монолог батьківського серця». Поезія «Доня моя, донечка» О.Кононенка», знайомимо учнів із пісенною творчістю Олексія Кононенка;  із «візиткою» автора, поезією «Доня моя, донечка»; розвиваючи творчу уяву, уміння висловлювати власну думку про поетичний твір; сприяємо вихованню любові до батьків, родини. Переглянувши на уроці відеокліп до цієї пісні, пропонуємо учням, на вибір, або продумати сюжет для відео до пісні, або створити власний відеокліп  про свою родину (підготувати сюжет, дібрати ілюстративний матеріал та музичне оформлення) за допомогою кіностудії «Windows Movie Maker». За бажанням розмістити на сервісі «YouTube» із можливістю коментувати й обговорювати відеоматеріал однокласників. 
     Першочерговим  завданням учителя-філолога є розвиток  у школярів основних комунікативних компетенцій, необхідних для формування конкурентноспроможної особистості в сучасному суспільстві сучасними засобами навчання. Без сумніву, саме грамотне володіння мовою сприяє самовираженню, самоствердженню особистості, реалізації нею набутих знань, умінь, творчих можливостей під час спілкування.
     Власний педагогічний досвід переконує, що  учителю-філологу слід частіше  звертатися до творчого доробку письменників рідного краю. Наприклад, словесникам  Кіровоградщини на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі варто використовувати матеріали творчості  Олексія та Віктора Кононенків – митців, діячів української літератури та культури.           
     Безперечно, такий  літературний матеріал, поданий із використанням ІКТ, допомагає пробудити в дитині творчий потенціал, закладений природою, сформувати  учня, як особистість, із практичними навичками творчого пошуку, мислення. Використовуючи новітні засоби навчання, працюємо над формуванням у дітей мовленнєвої та інформаційної компетентності, виховуємо успішного випускника, здатного задовольнити індивідуальні й соціальні комунікативні потреби.
     Для нас, учителів, дуже важливо, щоб знання, здобуті школярами, знайшли застосування. Отже, власні педагогічні зусилля спрямовуємо на розвиток та становлення творчої, конкурентоспроможної особистості.

Література

1.Антоненко, Р. Навчальна бесіда у розвитку творчого мислення учнів / Р. Антоненко / / Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 14. – С. 2-3.

2. Калюжна, О. Активізуємо креативність на уроках словесності / О. Калюжна / / Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012 р. – № 16-18. – С. 14-18.

3.Cнісаревська, А. Розвиток творчого мислення в дітей на уроках української мови та літератури / А. Снісаревська – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2012_2/visnuk_58.pdf

Comments

  1. Цікава та актуальна стаття. Згодна з думкою колег, що дуже важливо, щоб знання, здобуті школярами, знайшли застосування. Успіхів всім нам!

Comments are closed