БУРЯК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Буряк Олександр Анатолійович
Іванівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня шкода І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"
вчитель історії

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Спостерігаючи за розвитком сучасної освіти, довелося ознайомитися із національною доктриною розвитку освіти в Україні, саме в ній йдеться про те, що пріоритетом розвитку сучасної освіти є впровадження ІКТ, що забезпечує подальше удосконалення навчально-виховного процесу. Доктрина наголошує, що доступність та ефективність освіти забезпечує високоякісну підготовку молодого покоління до життя та роботи в сучасному інформаційному суспільстві

 Сучасний період розвитку світової цивілізації окреслюється як так званий перехід від індустріального до інформаційного суспільства, появу якого пов’язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які змінюють суспільне життя кожної людини, а особливо сучасних школярів.

Сучасні школярі із величезною цікавістю сприймають матеріал уроку, коли учитель застосовує ІКТ – такий урок набуває високої ефективності і полегшує сприймання для учнів. Основною метою використання ІКТ на уроці історії є досягнення поглибленого розуміння та осмислення навчального історичного матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його перенесення у період вивчення. Все це відбувається за рахунок карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, історичних фільмів, презентацій до уроку, які представлені в електронному варіанті.

Науковцями виділено такі форми організації роботи з використанням ІКТ на уроках суспільствознавчих дисциплін:

1) вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах із допомогою певного програмного забезпечення. Це ж стосується і виконання певного завдання. Роль учителя при цьому – спрямування роботи, корекція діяльності учнів. Складність цього напряму полягає у тому, що не завжди вчителі-предметники мають вільний доступ до комп’ютерної техніки для одночасної роботи, принаймні, половини учнів класу;

2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп’ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп’ютера на уроці історії. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації процесу навчання достатньо мати предметний кабінет, який обладнано комп’ютером і додатковим демонстраційним монітором;

3) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання лабораторно-практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;

4) проведення  різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання.

Програмного забезпечення, придатного для систематичного використання у процесі навчання предметам гуманітарного циклу, в Україні недостатньо. Необхідно відзначити, що комп’ютерна підтримка підручника, як засобу посилення функціональності змісту і забезпечення мотивації навчання, є вкрай необхідною на сьогоднішній день.

Електронний підручник, чи посібник, виконує такі ж дидактичні завдання, як і традиційний. Але, водночас, він має низку переваг. Головною з них є застосування мультимедіа, що дає можливість відтворювати візуальну та аудіоінформацію (кінохроніку, уривки з художніх та документальних кінофільмів, анімаційні діаграми, карти та схеми, інтерактивні таблиці, а також музику, будь-який звуковий супровід). Зрозуміло, що такий навчальний матеріал учень сприймає з більшим зацікавленням, що активізує навчальний процес, заохочує школярів до поглиблення знань і набуття нових умінь.

Електронний посібник призначений для самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу й оснований на гіпертекстовій основі, що дозволяє працювати за індивідуальною освітньою траєкторією. Комп’ютерний посібник містить ретельно структурований навчальний матеріал у вигляді послідовності інтерактивних кадрів, що включають не тільки текст, але й мультимедійні додатки. Гіпертекстова структура дозволяє визначити не тільки оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, але й зручний темп роботи й спосіб викладу матеріалу, що відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття. В електронному посібнику може бути передбачена можливість протоколювання дій користувача для їхнього подальшого аналізу викладачем.

Електронний довідник дозволяє користувачу у будь-який час оперативно одержати необхідну довідкову інформацію в компактній формі. В електронний довідник включається інформація, яка як дублює, так і доповнює матеріал посібника.

Водночас варто зазначити, що існує проблема у використанні таких посібників: відео- та фотодокументи, розміщені у таких електронних підручниках, часто неможливо використовувати на уроках у предметних кабінетах, обладнаних одним комп’ютером та декількома демонстраційними моніторами, оскільки вони мають малий формат, а система захисту не дозволяє вилучити їх з електронного носія для збільшення на весь екран. Саме це є проблемним моментом у систематичному використанні ІКТ на уроках суспільних дисциплін. Тому є доречним звернути увагу фахівців на створення не просто електронних підручників з історії, а електронних посібників з історії з невеликою кількістю теоретичного матеріалу і можливістю демонстрації фото- та відеодокументів на весь екран.

Хоча в Україні вже є перші спроби створення електронних підручників, можливості їх використання в навчально-виховному процесі школи досить обмежені, оскільки вони виконують лише інформативну функцію (діють за принципом звичайного електронного довідника).

Сучасний педагогічний програмний засіб (ППЗ) розроблений як веб- додаток, що містить певний набір програмних модулів для повноцінної організації навчального процесу та надає всім учасникам навчального процесу можливість брати участь у створенні та модифікації навчального контенту.

Щоб ефективніше використовувати час уроку, можна звернутися до електронної презентації, яка істотно полегшує роботу вчителя, адже у презентації можна використати різноманітні карти, схеми, невеличкі відеоролики та аудіокоментарі. Як учні п’ятого, так і одинадцятого класу люблять уроки з використанням ІКТ. Учителі мають можливість застосовувати ІКТ на практиці, у кабінеті інформатики, використовуючи мультимедійну дошку, зробивши таким чином урок набагато цікавішим та ефективнішим.

Готуючись до кожного уроку використовуйте можливості Інтернету, наприклад часто звертаюся до матеріалів, що розміщені на сайтах вчителів історії та правознавства.

Кожен учитель повинен пам’ятати, що будь-який навчальний процес базується на використанні педагогічних технологій, тому ІКТ мають набути педагогічного змісту. Саме внаслідок використання ІКТ на уроках історії у кожного педагога збільшується можливість використання наочних матеріалів, також підвищується ефективність роботи учителя і учня. Не треба забувати, що під час використання ІКТ стає можливою організація проектної діяльності учнів під керівництвом учителя, спрямована на створення електронних навчальних продуктів, а ще змінюється ставлення до комп’ютера, учні починають сприймати його як інструмент для роботи, а не

як цікаву іграшку. Саме під час підготовки до нового уроку учитель має визначитися, чи потрібно використовувати комп’ютер на даному уроці, на якому саме етапі уроку використання комп’ютера буде найбільш ефективним. Хоча комп’ютер можна використовуватися на всіх етапах навчального процесу: при поясненні нового матеріалу, узагальнення повторенні, перевірці та корекції знань, умінь та навичок школярів – але завжди потрібно пам’ятати про доцільність використання.

Із безлічі позитивних моментів використання ІКТ можна знайти і мінуси, тому що комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити учителя. Адже саме учитель може зацікавити учнів, викликати у них допитливість, завоювати довіру, тільки учитель може спрямувати увагу дітей на ті або інші важливі аспекти періоду, що вивчають учні, і лише тільки справжній педагог зможе відзначити старанність та знайти підхід до кожного учня індивідуально, а не до усіх загалом.

Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається зробити урок більш насиченим та цікавим, донести більше інформації до кожного учня.

 Список цитованої літератури

1.       Барладін О., Ісаєв Д., Даценко Л. Історичний атлас у комп’ютерному класі / О.Барладін, Д.Ісаєв, Л.Даценко // Історія в школах України, 2005. – № 5. – С. 5-7.

 2.       Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.

 3.       Гриценчук О.О. Електронний посібник і його роль у процесі інформатизації освіти // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – с. 255-261.

 4.       Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005. – №4.- с.35-36.

 5.       Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз // Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3-

Comments

  1. Ефективність роботи вчителя історії, на мою думку, – це тільки ІКТ! Бо що ж ти за вчитель без ІКТ. Так тримати!
     

Comments are closed