БУНЧАК НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | ВИХОВАННЯ ВДУМЛИВОГО ЧИТАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ

Бунчак Наталія Віталіївна
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 м. Гайворон  Кіровоградської області
вчитель зарубіжної літератури

Анотація. У даній статті акцентується увага на використання на уроках інноваційних технологій, які активізують діяльність учнів, викликають інтерес до здобуття нових знань і умінь. У якості основних моментів використаної  методології є її новизна і практична значущість, адже прагнення успіху живе у кожній дитині, тому зі змісту засобів, форм і методів вона викидає все, що заважає школяреві пережити почуття успіху, відчути радість від подолання труднощів.

ВИХОВАННЯ ВДУМЛИВОГО ЧИТАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ

         Провівши  огляд  та  аналіз  літератури  з  теми  «Створення  ситуації  успіху  на  уроках», стверджую, що  обрана  тема  є  актуальною  для  освіти. Актуальність полягає  в  тому, що  її  використання  сприяє:

 • зростанню  продуктивності  уроку;
 • розкриттю  творчих  здібностей учнів;
 • стимулюванню  до  самовдосконалення;
 • підвищенню  результативності;
 • усвідомленню   впевненості  майбутнього  фахівця  у  професійній  компетентності;
 • внутрішньому  задоволенню   навчальною  діяльністю.       

         Актуальність  даної  проблеми  полягає  ще  й  необхідністю  подолати  традиційний   підхід  до  навчально-виховного  процесу, враховуючи  натомість  інноваційні  ідеї, національні  традиції  української  методичної  науки  і  педагогічної  практики  як  минулого, так  і  сучасного, досвід  зарубіжних  колег.

В  основі  педагогічної  технології  «Створення  ситуації  успіху»  лежить  особистісно  орієнтований  підхід  до  процесу  навчання  та  виховання.

Для створення ситуації успіху на уроках  часто використовуються такі висловлювання:

 • Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде…
 • Я впевнена, що ти пам’ятатимеш про …
 • Ось це завдання ти виконав дуже гарно…
 • Саме ти і можеш виконати це завдання …

          Головні  напрямки, які  є  неодмінними  складовими  створення  ситуації  успіху  на  уроці.

      1. Створення  емоційно-актуального  фону  уроку  та  формування  психологічної  установки  на  діяльність. 

        Установка – одна  із  найвагоміших  рушійних  сил  уроку.  Починається урок із забезпечення  емоційної  готовності, з  формування  психологічної  установки – проблемного  питання, комунікативної  розминки, обміну  побажаннями  тощо.

     2. Чітке  формулювання  теми  уроку

       Тема  уроку  може  містити  певну  проблему  й  визначати  його цілі, завдання, тип  та структуру. Наприклад:

 • «Поєднання реального та фантастичного в баладі Й.Гете «Вільшаний король»;
 • «Сенс назви оповідання Дж. Олдріджа «Останній дюйм»;
 • «Найбільший оптиміст століття (короткі відомості про життя Ч.Діккенса)»
 • «Шлях до гармонії  душі ( за романом Д.Дефо «Робінзон Крузо»)»
 • «Дж. Байрон. Поема «Мазепа»: історична основа чи романтичний міф?»

     Уже  саме  формулювання  теми  спонукає  до  роздумів, пошуку, дослідження,  викликає  багато  запитань.

      3. Визначення  цілей  та  завдань, спрямованих  на  розвиток  пізнавальних  та  творчих  здібностей  учнів

         Визначаючи цілі  уроку,  потрібно враховувати  те, що  є  найголовнішою  умовою  оновлення  навчально-виховного  процесу. Це  гуманістичність. Тому  необхідно  оперувати  словами  «спонукати», «сприяти», «допомогти», «забезпечити»  тощо  (замість  звичних  «навчити», «розвивати», «формувати», «виховувати»).

      4.  Мотивація

       Мета  цього  етапу  уроку – сфокусувати  увагу  на  проблемі  й викликати  інтерес  до  теми. Учень  повинен  усвідомлювати, що  і  для  чого  він  робитиме  на  уроці. Це  може  бути  коротка  розповідь  учителя, бесіда, демонстрування  наочності, проблемна  ситуація  тощо.

          Після  підбиття  підсумків  цього  етапу  представляється  тема  уроку. Іноді, навпаки, оголосивши  тему, дається  можливість  учням  самостійно  з’ясувати, для  чого  їм  потрібно  вивчати  той  чи  інший  матеріал.   

  5.  Ефективність  методів, за  допомогою  яких  реалізуються  цілі  уроку

     Основні  правила, якими потрібно  керуватися  при  доборі  методів  і прийомів:

· Дивувати  учнів, адже  ніщо  так  не  стимулює  роботу  мозку, як  цікаве, незвичайне.

· Довіряти  учням, стимулювати  ініціативність, створювати  ситуацію  успіху  для  кожного  вихованця.

· Спрямовувати  зусилля  на  те, щоб   кожна  дитина  була  повноцінним, творчим  суб’єктом  діяльності, відчувала  свою  самодостатність  і  неповторність (Додаток 1).

· Виконувати  роль  консультанта, порадника.

· Не  навчати, а  створювати  ситуації

· Не  забувати: ніщо  так  не  запам’ятовує  учень, як  помилку  вчителя.

· Використовувати  інтерактивні прийоми.

       6. Підбиття  підсумків, оцінювання  результатів  уроку

         Підбиття підсумків, або рефлексія – найважливіший  етап  особистісно орієнтованого  уроку. Учні  запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, змінюють  та  поширюють  набуті  знання, роблять  огляд  ідей, що  були  відкриті  ними. Найчастіше  на  цьому  етапі  використовуються методи  «Мікрофон», «Прес», «Незакінчене  речення», «Розумні капелюхи».

       7.  Домашнє  завдання

       В  умовах  особистісно  орієнтованого навчання необхідно  дотримуватись  таких  вимог:

·        Не  перевантажувати учнів.

·        Домашнє  завдання  поєднувати  зі  змістом, цілями  та  завданнями  уроку.

·        Керуватись  принципом  доступності.

·        Обов’язковими  є  вибіркові  та  індивідуальні  завдання.

 Таким  чином,   можна  зробити  висновок:

 • Використання вказаних методів розвиває  вміння  аргументувати  свою  думку, аналізувати  мовні  явища та художній твір, висловлюватись  логічно  і  зв’язно, вдосконалюються  мовленнєві  й  читацькі  вміння  та  навички.
 • Створення  ситуації  успіху  сприяє  зростанню  активності  учнів  на  уроці, що  робить  навчання  особистісно  орієнтованим; з’являється  інтерес  до  предмета.
 • Учні  вчаться  використовувати  різноманітну  довідкову  літературу.
 • З’являється  впевненість  під  час  виступів, захисту  проектів.

Бібліографія

1.  Белкин  А.С. Ситуация  успеха. Как  ее  создать: книга  для  учителя.- М.: Просвещение, 1991.-176 с.

2.  Біл  Ньюмен. 10  фантастичних  засобів  добитися  успіху. – 2007. – 112 с.

4. Гришина  Т. В. Освітня  технологія  як  професійний  пріоритет  учителя. – Х.: вид.  група          «Основа», 2003.

 5. Десятченко  Н. Моделі  сучасних  уроків// Завуч, – 2002 – № 35.

 6. Енциклопедія  педагогічних  технологій  та  інновацій / Н.П.Наволокова. – Х.: группа «Основа», 2011.– 176  с.

  7. Наволокова  Н. П.    Практична  педагогіка. 99  схем  і  таблиць/ Н.П. Наволокова,  В. М. Андрєєва. – Х.: Вид. група  «Основа», 2010. – 117 с.

8.  Настільна  книга  педагога. Посібник  для  тих, хто  хоче  бути  вчителем-майстром. Упорядники: Андрєєва  В. М., Григораці  В. В., – Х.: вид. група «Основа», 2006.

9.   Освітні  технології: навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, О.М.Любарська  та   ін.; за  ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004.- 256 с.

 

Додаток 1

Індивідуальні  та групові завдання до уроку на тему: «Символіка чуми в романі А.Камю  «Чума»

Завдання 1. Тести

1. Роман "Чума" написано у формі:

а) хроніки;

б) розповіді;

в) притчі;

г) легенди

 

3. Що вказувало на те, що почалася епідемія чуми?

а) хворіли діти;

б) дохли щури;

в) гинула риба.

 

2. Сюжет роману "Чума" розвивається в:

а) Алжирі;

б) Мондові;

в) Орані

 

4. Ім'я лікаря у романі "Чума":

а) Тарру;

б) Ріє;

в) Панлю.

 

 

5. Які слова належали лікарю Ріє:

а) "Бацила чуми ніколи не вмирає";

б) "Зараз чума, треба з нею боротись";

в) «Місто населяли соньки з ледь розплющеними очима»

 

Завдання  2.   Розкажіть про героя

1. Р і є    2. Т а р р у    3. П а н л ю     4. Г р а н     5. Р а м б е р       6. К о т т а р

 

Завдання  3. Які питання задає чума людям?

1.

2.

3.

4.

5.

Завдання  4 .   Найцікавіші   фрази   уроку

№ п/п

Фраза

Автор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  5. Довести, що роман «Чума» А.Камю – роман – притча

Comments

 1. Згодна, що головна мета діяльності вчителя дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. В основі цього підходу знання і розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, бережливе, чуйне ставлення до фізичного, психічного і духовного розвитку, підтримка почуття гідності. Як інколи складно, але надзвичайно важливо будувати уроки так, щоб кожна дитина відчула себе успішною. Дякую за натхнення!

 2. Дуже цікава стаття, корисні поради. Ситуація успіху потрібна учням і на уроках математики, фізики, Адже успішний учень – щасливий учень. А успіх у кожного свій!

 3. Цілком згодна з тим, що створення ситуації успіху стимулює пізнавальний інтерес та творчість учнів. Успіх окрилює. Тож творчих злетів Вам і Вашим учням.

 4. Бажати людині успіху – насправді означає бажати їй дозріти для чогось і до чогось, щоб отримати це. Успіх — це результат ваших дій, про які ми всі знаємо. Бажаю так тримати!

 5. Наталіє Віталіївно, щиро дякую за цікаву, змістовну статтю. Особисто для себе взяла багато цікавого. Завжди з захопленням споглядаю Ваші роботи. Бажаю Вам творчих успіхів, вдячних учнів та реалізації всіх задумів! 

 6. Дуже актуальна стаття, на Ваших уроках завжди цікаво, Ви з захопленням проводити кожний урок і досягаєте завжди поставленої мети. Бажаю подальших успіхів у роботі!!!

 7. Дуже цікава і актуальна стаття. В сучасному світі, щоб зацікавити дітей, мотивувати їх до навчання потрібно створювати ситуації успіху, щоб діти бачили власний успіх і могли гордитися своїми досягненнями!

Comments are closed