ПРИШЛЯК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Пришляк Олена Вікторівна
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
учитель української мови та літератури

У статті розкриваються переваги використання сервісу Google Classroom на уроках української мови та літератури. Рекомендовано для вчителів мови та літератури.

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ  GOOGLE CLASSROOM
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

     В останні роки інформаційні технології набувають дедалі більшої популярності, і сьогодні вже абсолютно зрозумілі доцільність та  необхідність їх застосування. Впровадження хмарних технологій у процес навчання — це логічний крок в ногу із часом, що веде до значного розширення можливостей, відкритості, мобільності, доступності, а як наслідок — і якості навчання.

    Відбувається інтенсивне впровадження хмарних технологій і сервісів в систему освіти, що впливає як на розвиток засобів навчання, так і  на  інші компоненти технологічної підсистеми методичної системи: на  методи та  форми організації навчання. [2, с.83]

Одним з перспективних напрямків розвитку навчання в світі зараз вважається змішане навчання, яке іноді називають гібридним. Змішані курси  – це результат інтегрування он-лайн курсів з традиційними класно-аудиторними способами навчання.  Комбінація різних технологій в один інтегрований навчальний підхід надає можливість  навчанню  стати  персональним та особистісно-орієнтованим.

Google Apps слугує базовою платформою для змішаного та перевернутого навчання, об’єднує в собі посилання на інші Інтернет ресурси.

Заслуговує уваги сервіс, котрий нещодавно презентувала компанія Google, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom.

Google Classroom  – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає  створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом  Google Classroom є Групи. Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи.

Функціональність програми нескладна у використанні і забезпечує реалізацію таких можливостей:

 • створення окремих класів з предмету/ або для кожної окремо взятої групи учнів;
 • створення оголошень для однієї або відразу декількох груп;
 • створення завдань з можливістю прикріплення посилань, мультимедійного контенту (у тому числі з сервісу YouTube), різних типів файлів, а також створення і зберігання файлів на Google «Диску» ;
 • установка термінів складання кожного конкретного завдання з точністю до хвилини;
 • графа виставлення оцінок за виконані завдання з гнучкою шкалою оцінювання для кожного конкретного завдання;
 • можливість редагування і коментування зданих учнями завдань з динамічним відображенням правок в режимі реального часу.

Використання  Google Classroom не зводиться до заміни паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного[4, с. 178].

Сервіс надає платформу для проектної роботи (літературний портрет, віртуальна екскурсія, мовознавче дослідження), тобто самостійної роботи учнів над конкретним завданням, що завершується створенням творчого продукту. Командна робота над проектами сприяє комунікації, взаємодії учнів у групі, згуртуванню колективу, а також ефективному плануванню часових ресурсів. Учні повинні обговорити і розподілити між собою питання для дослідження, скласти календарний план роботи над проектом, знайти респондентів і провести опитування, проаналізувати і систематизувати отримані результати, зробити висновки, підготувати презентацію проекту і продемонструвати результати.  Всі наробки  кожен член групи розміщує у власному хмарному просторі Google Диск і надає права доступу іншим користувачам групи. Проектна робота стимулює розвиток всіх мовленнєвих компетенцій учнів.

        Документи Google дозволяють дистанційно працювати над загальними документами і проектами,   подавати новий матеріал, розміщуючи його в ресурсах групи, у вигляді текстів, посилань на Інтернет – ресурси, записів відеоуроків з мови та літератури.

      Твори, перекази, есе, реферати, наукові роботи, диктанти та інші письмові завдання  можна розмістити на перевірку через  Classroom. 

 Система дозволяє в електронній формі проводити проміжний контроль знань з української мови та літератури. Тестові завдання створюються за допомогою Google-Форм з використанням можливості перемішувати питання і порядок відповідей. На даний момент використовуються такі типи проведення тестування як текст: для коротких текстових відповідей; текст (абзац): для додавання великих коментарів; один зі списку: для вибору однієї відповіді; кілька зі списку: для вибору кількох варіантів; список, що випадає: для вибору однієї відповіді зі списку; сітка – перехресні відповіді: для завдань на відповідність.

Учень  має доступ тільки до своїх завдань, а вчитель бачить завдання кожного учня і може проставити оцінки за виконані роботи, написати коментарі та зауваження, або повернути завдання на доопрацювання.

Таким чином, сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-групових методів і форм навчання. Також використання Classroom сприяє підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до навчання;  наочність і інтерактивність інформації при подібній організації сприяє кращому засвоєнню інформації.

Бібліографія:

 1. Гладка Л.І. Єдиний підхід до формування структури тестових завдань для контролю знань / Л.І. Гладка, І.А. Жирякова // Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий. Том 1. – 2011. – №2 (49).
 2. «Інформаційні технології — 2015  Збірник тез IІ Української конференції молодих науковців 28–29 травня 2015 року м. Київ Київ — 2015 УДК 004:378(082) ББК 32.97:74.58я73 І-74 …»
 3. Калініна Л.М., Носкова М.В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: Навчальний посібник. – Львів, ЗУКЦ, 2013. – 182 с.
 4. Тарасова С.М. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом/ науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського, Випуск 1.31. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2010. –с.173-180.
 5. Google «Класс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://classroom.google.com

Comments

 1. Дякую за цікавий матеріал, який вказує на переваги роботи сервісу Google Classroom.

 2. Нехай Classroom допомагає вивчати українську цікаво. Натхнення. Успіхів!

Comments are closed