ТКАЧЕНКО РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Ткаченко Руслан Павлович
Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель хімії та біології

Анотація
Використання інтерактивних технологій під час експерименту на уроках хімії. Активне використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті обумовлена інноваційними засобами навчання, які забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні підходи в навчанні на більш високому рівні, стимулюють розвиток дидактики і методики.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, експеримент, презентації, навчально-виховний процес

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Хімія – експериментально-теоретична наука, тому при вивченні її основ важливу роль відіграє хімічний експеримент – складова частина навчально-виховного процесу. Якщо подумки простежити історичний шлях хімічної науки, то можна переконатися в тому, що в її розвитку провідне місце належить експерименту. Усі вагомі теоретичні відкриття в хімії є результатом узагальнення численних експериментальних фактів. Експеримент — найважливіший шлях здійснення зв'язку теорії з практикою при навчанні хімії, перетворення знань в переконання.

Пізнання природи речовин досягається за допомогою хімічного експерименту, він розкриває взаємозв’язки і взаємозалежності між ними. Ефективність уроку з хімії в повній мірі залежить від організації хімічного експерименту, бо саме він є джерелом знань і критерієм істинності. Хімічний експеримент є засобом набуття міцних знань, формування стійкого інтересу до предмета, виховання кращих людських рис. Хімічний експеримент сприяє формуванню системи наукових понять і уявлень про речовини та процеси, удосконаленню і закріпленню теоретичних знань, розвитку практичних умінь і навиків, зацікавленості знаннями й активним мисленням.

Поняття «шкільний хімічний експеримент» можна розглядати як дидактичну систему, основною метою якої є набуття учнями практичного досвіду, засвоєння нових вмінь та навичок, формування діяльнісного підходу до засвоєння й закріплення знань [1, ст..38].

Як вказує М.В. Дорофєєв, хімічний експеримент — важливий метод пізнання хімії, який розкриває логіко-смислову структуру судження, його форми і способи реалізації [2, ст..65].

П.І. Беспалов розглядає хімічний експеримент як важливий дидактичний принцип, який виконує в залежності від поставлених цілей різноманітні функції, зокрема, дослідницьку, евристичну, корегуючу, узагальнюючу, виховну, розвиваючу, навчальну [3, ст..31].

Для хімічного експерименту характерні такі три основні функції:

– пізнавальна – для засвоєння основ хімії, вирішення практичних проблем, виявлення значення хімії в сучасному житті,

– виховна – для формування матеріального світогляду, впевненості, ідейної необхідності праці,

– розвиваюча – для накопичення і поглиблення загальнонаукових і практичних вмінь і навичок [4, ст..17].

Незважаючи на всі позитивні моменти експерименту існують об’єктивні проблеми в його підготовці та проведені, а саме: недостатня матеріальна база навчальних закладів, яка оновлювалася востаннє років 20-30 тому; відсутність спеціально обладнаних кабінетів хімії; в школах де наявні кабінети хімії непрацюючі чи відсутні витяжні шафи тощо. Тому існує проблема в проведені шкільного хімічного експерименту. На допомогу вчителю з’явилися сучасні технічні засоби навчання, які дають можливість уникнути перерахованих проблем при проведені хімічному експерименту, шляхом заміни їх переглядом навчальних фільмів, відео фрагментів.

Використання інтерактивної дошки з проектором, дозволяють вчителю, без великих проблем, відтворити цей елемент під час уроку. Щоправда, не завжди можна знайти відповідний відео фрагмент, але процес їх створення відбувається щоденно. Експерименти підвищеної складності, небезпеки або ті, що займають багато часу в підготовці до їх проведенні, можна створити заздалегідь і за допомогою відео редакторів Movie marker, Pinacle Studio тощо. Отримані відео опрацювати в програмі: змонтувати, зменшити швидкість відтворення відео в момент зміни забарвлення, випаду осаду. Це матиме кращий дидактичний ефект. В такому випадку здійснюється дотримання вимог безпеки. Але чи відбудеться максимальний ефект при перегляді фільму?

Процес ввімкнення відео фрагменту, за допомогою програми PowerPoint, займає декілька секунд. В той час, переключення з одного виду діяльності на інший, спричиняє до певного гальмування в сприйнятті. І перші кадри, а іноді й більше, не сприймаються. Дану проблему можна мінімізувати шляхом використання кращих програм, як Puzzle, Blend space, Prezi. Або перед включенням відео використовувати нейтральну заставку. Перший метод є більш прогресивним та досконалішим, оскільки дозволяє працювати з різними об’єктами в on-line режимі з будь-якого комп’ютера, який підключений до мережі Internet.

Наприклад: для проведення хімічного експерименту «Добування ацетилену і вивчення його властивостей» дослід необхідно проводити у витяжній шафі. Якщо його проводити безпосередньо під час уроку, то не буде чітко видно хімічної реакції і дидактична мета експерименту не буде досягнута. Тому краще, заздалегідь залучити декілька учнів для проведення досліду. У витяжній шафі закріпити відеокамеру. Учні виконають під керівництвом вчителя експеримент і отримане відео після опрацювання можна використовувати на уроці. Пізнавальний інтерес учнів і відповідно, навчальний, розвиваючий, стимулюючий ефект до відео фрагменту підвищиться, оскільки його проводили однокласники. Тому під час аналізу відео, діти звертають увагу не лише на хід реакції, а й на техніку виконання самого досліду. Це додатково стимулює розвиток навиків роботи з хімічним посудом та речовинами, що додатково виховує бережливе ставлення до себе та оточуючих.

Відомо, що процес сприйняття характеризується цілісністю. Практика спостереження також є джерелом знань людини, оскільки доповнює власні думки в загальну картину знань. Образ сприйняття формується із багатьох частин. «Кожна частина, яка входить в образ сприйняття, набуває значення лише при співвідношенні її з цілим і визначається ним» [5, ст..91].

Таким чином, цілісне пізнання хімії неможливе без наочності явища, і тільки при словесно-наочному відображенні, яке широко використовується при використанні інтерактивних технологій.

Бібліографія

  1. Астахов О. І. Демонстрації та лабораторні роботи з хімії. Методичний посібник для вчителів середніх шкіл / О. І. Астахов. – К.: Рад. шк., 1949. – 183 с.
  2. Астахов О. І. Методика викладання хімії. Посібник для природнично-географічних відділів учительских інститутів / О. І. Астахов. – К.: Рад. шк., 1953. – 252 с.
  3. Вивюрский В. Я. Методика химического эксперемента в средней школе// Химия. – 2003. –  № 36. – 237 с.
  4. Гаврилюк І. Хімічний експеримент як засіб розвитку логічного мислення учнів // Хімія. – 2006. – №11 /479/. – 170 с.
  5. Общая психология. Под. редакцией Богословского В.В., М.: «Просвещение», 1981. – 382 с.

Comments

  1. Цікава і змістовна стаття. Дійсно, використання інтерактивних технологій, при вивченні природничих дисциплін має велике значення. 

Comments are closed