ФІЛІПЕНКО ІННА ВАЛЕРІЇВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ ЯК ОДНА З ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Філіпенко Інна Валеріївна
Чечеліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради в Кіровоградській області
вчитель математики

ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ
ЯК ОДНА З ФОРМ  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ  УЧНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація У статті дається опис технології веб-квесту як різновиду інтерактивного навчання; наводяться теми, що можна запропонувати учням після уроків  математики; перераховуються складові освітнього веб-квесту. Автор пропонує широке й ефективне впровадження інноваційної методики, що сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, зацікавленості учнів і вчителів.

Призначений для вчителів, які впроваджують інноваційні методики  в позакласній роботі з математики. Стане в нагоді керівникам творчих груп та шкіл ППД, які займаються проблемами розвитку творчої особистості.

Світ міняється стрімко. Удосконалюються технології практично у всіх галузях науки і техніки. Кількість інформації подвоюється кожні 15 років. Сучасні діти не мислять своє життя без комп'ютера. І наше завдання – щоб вони використовували його не тільки як джерело ігор. Міняються цілі і задачі сучасної освіти: формування знань і умінь поступається місцем формуванню компетентностей. Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне.

Звичайний  шкільний вчитель,  працюючи за шкільною програмою, просто не в змозі доповнити урок в 45 хвилин новими прикладними задачами, які дає нам сучасне життя. Ось чому він постійно приділяє увагу пошуку нових форм навчання, методів, що дозволяють формувати нові компетенції, реалізувати креативний потенціал, підвищити зацікавленість учнів через модернізацію подання  матеріалу, що не входить в Програму,  виконувати  творчі, дослідницькі завдання. Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, ми прагнемо активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях.

Інтерактивна навчальна діяльність, яка суттєво відрізняється від простого пошуку інформації в Інтернеті та надає учням можливість знайти нове для себе, – веб-квест.  

Методика, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені завдання  є методика веб-квестів, що включає в себе різні форми.

Веб-квест – проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Веб-квест – це формат роботи, орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.

Веб-квест – це дидактична структура, у рамках якої вчитель удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.

Отже, веб-квест – одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в позакласній роботі. Учитель перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації. Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але й відповідальність за результати цієї діяльності та їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

Для підвищення ефективності позакласної роботи доцільно  визначити такі види завдань для веб-квестів.

 • Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі заданих умов. «Цікаві трикутники»
 • Самопізнання – будь-які аспекти дослідження. «Осьова та центральна симетрія навколо нас»
 • Творче завдання – творча робота в певному розділі, напрямку. «Математика в мистецтві»
 • Аналітичне завдання – пошук і систематизація інформації. «Теорема Піфагора та 101 спосіб її доведення»
 • Детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі суперечливих фактів. «1000000000000 гривень у валізі… Міф чи реальність?»
 • Досягнення консенсусу – знаходження розв’язків   гострої проблеми. «Швидке множення»
 • Оцінка – обґрунтування певної точки зору. «Математичні софізми»   
 • Журналістське розслідування – об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів). «Єгипетський трикутник. Від минулого до сьогодення»
 • Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб. «Математика і моя  майбутня професія»
 • Наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел. «Піраміди»

 Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів.

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Ця технологія  дозволяє працювати в групах, розвиває навики командної гри  та  лідерські якості.

Веб-квест  містить такі основні елементи:

 • вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;
 • посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів;
 • поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;
 • висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.

Етапи роботи над квестом

Початковий

 • Учні знайомляться із завданням та базовою інформацією з цієї теми.
 • Розподіляються ролі в команді.

Ролевий

Учасники одночасно виконують завдання у відповідності з ролями:

– пошук інформації;

– розробка структури звіту;

– створення матеріалів для звіту;

– доопрацювання матеріалів для звіту.

Заключний

Команда працює разом під керівництвом учителя. Формулюються висновки. Проводиться конкурс робіт та їх оцінювання. Результати робіт можуть розміщуватися в Інтернеті.

Як показує практика, учні мають різний психологічний статус і багато хто з них хворобливо ставиться до зауважень під час уроку, дуже боїться зазнати фіаско на очах у класу. Після уроків у діалозі з комп'ютером нічого подібного не відбувається: комп'ютер не рахує, скільки було невдалих спроб розв'язання задачі, не робить ніяких зауважень. Він ще й підкаже, що і як потрібно зробити. Таким чином формується ситуація психологічного комфорту, яка створює можливість пізнавальної та емоційної свободи учнів.

Впровадження веб-квестів — нелегка, кропітка праця. Це невдачі і прорахунки, промахи і поразки, але разом з тим це знахідки, досяг­нення, здобутки, успіхи, перемоги. Адже «гладеньке» впровадження часто означає, що насправді нічого не змінюється. Важливо, що у цьо­му процесі учні посіли не пасивну позицію сторонніх спостерігачів, а стали співтворцями спільної справи.

Школи оснащуються комп'ютерною технікою, електронними ресурсами, дістають доступ в Інтернет. Це зобовʼязує застосувавати в практику роботи – квести. Але не комп'ютер, а вчитель – найважливіша складова навчального процесу. Бо коли вчитель не розвиватиметься сам,  то існує небезпека перетворення комп'ютера в черговий технічний засіб навчання. Нам є над чим працювати… Необхідно, щоб доступні для кожного сучасного  учня ресурси (ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони) стали реальними помічниками вчителя. Та й для учнів перетворилися із засобів розваги та віртуального спілкування з однолітками в ефективні інструменти для освіти.

 Використані джерела

     1. Жалдак М.І. Компютер на уроках математики: посібник для вчителів/ М.І. Жалдак –:К Техніка; 1997. – 304 с.

2. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

3. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/

4.   Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва.Режим доступу :  http://osvita.ua/school/technol/6804

 1. Роль ИКТ в формировании информационных компетенций учителя и учащихся [Электронный ресурс] / Н.М.Лямцева. Режим доступа: http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2010-04-29-14-56-59&catid=3:clause&Itemid=9
 2. Современные информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] / С.А,Зайцева, В.В.Иванов. Режим доступа: http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm
 3. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс]/ Н.Ю.Фоміних. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_77.pdf

 

Comments

 1. Дуже цікавий та корисний вид діяльності, який можна застосовувати не тільки під час уроків, а і в позакласній роботі. Це можуть бути заняття з обдарованими або невстигаючими учнями та й звичайна гурткова робота методом веб-квестів буде для дітей набагато цікавішою.  До того ж, це сучасний та актуальний метод. Дякую.

 2. Метод дійсно цікавий для учнів. Але його впровадження потребує певної комп'ютерної грамотності вчителя і доступу до мережі Інтернет.

 3.  Сьогодні потрібно перестати вірити в те, що вчитель – єдиний носій інформації в класі і довірити учням їх власне навчання. Вчитель повинен  допомогти учневі навчитися ставити вірні питання, а не просто забезпечувати його вірними відповідями, що в корені неправильно за часів сьогоднішнього доступу до будь-якої інформації.  Веб-квест- одна з технологій, що це забезпечує. Дякую, Інно Валеріївно, за те, що поділились  своїм досвідом. Успіхів ВАМ!

Comments are closed