КІРЕЄВА ТАМАРА СПИРИДОНІВНА | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ

Кіреєва Тамара Спиридонівна
Комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр „Перлинка” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”
вчитель трудового навчання та технологій

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ

Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без її естетичної вихованості. Естетичне виховання передбачає розвиток в людини почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти прекрасне від потворного, жити за законами духовної краси. Людина, позбавлена почуття прекрасного, естетичної культури, є недосконалою, духовно бідною, хоча б яким матеріальним багатством вона не прагнула компенсувати цей недолік.

          Естетичне виховання як неперервний процес має здійснюватися передусім у  шкільній діяльності.

          Об’єкт дослідження – навчальний процес в середній та старшій школі.

          Предмет дослідження – естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання та технологій.

Формування естетичних смаків школярів на уроках трудового навчання має специфічні особливості, які визначаються змістом та умовами їхньої  навчальної діяльності. На уроках трудового навчання, на відміну від уроків мови і літератури, образотворчого мистецтва та багатьох інших навчальних предметів, де в учнів формуються уявлення про такі естетичні категорії, як прекрасне і потворне, велике і низьке, трагічне і комічне та багато інших, виникає можливість розкрити і показати їм взаємовідношення між виробництвом, технікою і мистецтвом. І це цілком закономірно, адже сприйняття і розуміння людиною прекрасного виникло, головним чином, у процесі трудової діяльності. Працюючи, людина діставала задоволення від успішних творчих, фізичних і розумових зусиль, від користі вдосконалювати особисто виготовлені предмети, перетворювати довкілля.

Я багато років працюю над методичною проблемою: «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання шляхом впровадження новітніх технологій навчання». Я розумію, що найважливіше завдання естетичного виховання – навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, доброту, сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі.

На своїх уроках постійно працюю над розвитком творчих здібностей учнів, прищепленням їм естетичного смаку.

Намагаюсь створювати такі умови, щоб учні не тільки усвідомили суспільно-корисне значення своєї праці, але й змогли б показати свої творчі здібності, реалізувати їх у конкретних трудових справах. І цьому найкраще сприяє особистісно-орієнтована технологія навчання, зокрема проектний метод, де поєднуються різні аспекти трудової підготовки, зв'язок з іншими предметами, з життям.

Основні напрямки роботи:

впровадження нових форм і методів роботи;

 – створення умов для всебічного розвитку учнів;

– індивідуальний підхід;

– розвиток індивідуальних особливостей.

В кожній темі з трудового навчання передбачаю оволодінням певною технікою: вишивання, в’язання, плетіння, пошиття. В процесі роботи поступово знайомлю з різними технологіями, які знадобляться дівчатам при створенні власних виробів і вираженні у них дитячих задумів та емоцій. Засвоївши технічні прийоми, кожна дитина зможе сама стати автором ексклюзивного високохудожнього виробу.

Вже на перших уроках я намагаюся визначати рівень естетичного розвитку кожної дитини, оскільки він проявляється не тільки в прийомах організації робочого місця, але й в манері поведінки, у ставленні один до одного, в зовнішньому вигляді, вмінні носити одяг.

Проявивши творчість, ми з дівчатами виготовляємо свій власний спецодяг та прикрашаємо різними техніками оздоблення. В такому одязі діти з великим задоволенням працюють, адже він не лише захищає від забруднення, а й прикрашає, тобто виконує естетичну функцію, що сприяє формуванню естетичних смаків учнів, розвитку їхнього творчого потенціалу.

Учу дітей, навчаюсь у них, працюю на перспективу – готую учнів не до відповіді на певне запитання, не до уроку «на завтра», а до самостійного життя. З  більш підготовленими учнями використовую індивідуальний спосіб організації роботи, що дає можливість диференціювати завдання, враховуючи їх інтереси, запити, нахили. Це дає можливість допомогти слабшим учням усувати прогалини в знаннях, а добре підготовленим – розширювати і поглиблювати технічні знання та вміння.

На уроках трудового навчання та технологій більшість часу приділяю практичній роботі. Привчаю учнів до самостійності, індивідуалізації  навчання, творчості в конструюванні та оздобленні виробів. Так під час самостійного виготовлення виробів найефективніше перевіряється практична цінність засвоєних знань. Під час виконання практичних робіт в кожному класі налагоджена взаємодопомога сильніших учнів слабшим, це допомагає тримати увесь час в полі зору найслабших учнів.

Слід зазначити, що диференціацію та індивідуалізацію навчання я не уявляю без активного впровадження в навчальний процес елементів дизайну та декоративно-ужиткового мистецтва. Для вирішення цієї мети, під час календарно-тематичного планування, я добираю сучасні об’єкти праці для учнів.

Загальна схема така:

Зразок → креслення → технологічна карта → виготовлення.

Готуючись до уроку, спочатку визначаю: що планую зробити, а потім – якими засобами. Для досягнення поставленої мети уроку на кожному етапі застосовую різні методи і форми роботи. Завдяки цьому учні не тільки слухають мою розповідь, а й співпрацюють зі мною, висловлюють свої думки, діляться інформацією.

В своїй роботі застосовую метод проектів.  Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) у відведений для неї час від декількох хвилин до декількох тижнів чи місяців.

В основі методу проектів лежать:

– розвиток пізнавальних умінь та навичок учнів;

– уміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі;

– уміння самостійно конструювати свої знання;

– уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки;

– уміння критично мислити.

Наголошую, що особливістю сучасного уроку обслуговуючої праці та технологій є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям, але й підготовка їх до життя, формування таких цінностей особистості, які допоможуть стати успішним у виборі свого життєвого шляху.

Урок з використанням інформаційних технологій наочний, барвистий, інформативний, інтерактивний, він економить час вчителя і учня. Такий урок дозволяє учневі працювати в своєму темпі, а вчителеві дає можливість оперативно проконтролювати і оцінити результати навчання. Дозволяє наочно показати практичні цінності виконуваних робіт, скомпонувати кілька розрізнених видів творчості в одну гармонійну картину (наприклад: вишивку та інші види декоративно-ужиткового мистецтва миз дітьми подаємо в одному інтер’єрі, а роботи місцевих майстрів виставляємо на Майстер-класах тощо).

Підсумовуючи урок, спільно з учнями роблю аналіз виконаної роботи, разом проводимо економічні розрахунки, звертаємо увагу на технологію виготовлення виробу, його художнє оформлення (дизайн).

Від розробки ідеї і до презентації готового виробу в творчому процесі залучаю кожного учня. Тому такі уроки набувають інтерактивного вигляду. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, засобів мультимедійної демонстрації), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

При розробці уроків з використанням ІТ я має змогу ефективно відійти від застарілих форм подання матеріалу до використання концепції творчих проектів (як індивідуальних так і групових). Технології повинні бути наповнені предметним змістом: вони мають стати для кожної дитини засобом, який полегшує процес здобуття нових знань і вмінь та розвивати їх творчий потенціал.

Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей.  Актуальність використання цих технологій обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні.

 В позакласній роботі, на мою думку, закладені чималі можливості для розвитку у школярів високих художніх смаків, творчих здібностей, виробляти вміння цінувати і створювати прекрасне.

Отже, естетичне виховання на уроках трудового навчання та технологій і в позаурочний час не тільки сприяє доброму засвоєнню навчального матеріалу, розвитку творчого мислення, виховання навичок культури та естетичних смаків, але й формує в учнів живий інтерес до кулінарії, швейної справи, рукоділля,  що надалі робить більш усвідомленим і правильним вибір професії.

Підсумовуючи, хочу наголосити, що  вчитель – це людина, яка сіє добре, мудре, вічне. Не зупиняється на досягнутому, завжди знаходиться  в пошуку нових педагогічних ідей, удосконалює свою професійну майстерність, бо талановитими не народжуються – ними стають.