ЛУЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ

Луценко Анатолій Васильович
Великочечеліївська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Новгородківської районної ради Кіровоградської області
вчитель трудового навчання, директор школи

В тезах розглядається сучасний інструментарій вчителя трудового навчання в сільській школі.                      

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ   

Педагог є ключовою фігурою, яка формує основи наукового світогляду підростаючого покоління, керує його діями в пізнанні оточуючого,  навчає жити та працювати в новому світі.

Для вчителя трудового навчання таке твердження може видатися дивним. Адже при засвоєнні цього предмета близько 75% навчального часу припадає на самостійні практичні роботи учнів, що можуть виконуватись без прямого втручання педагога. Мій досвід показує,  що основна його роль полягає у продуманій і спланованій підготовці до самостійної роботи школярів. Учитель визначає зміст техніко-технологічних відомостей та підбирає методичний інструментарій передавання їх учням. Він відбирає об’єкт праці з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їхнього досвіду, фізичного розвитку та інших чинників. учитель планує хід заняття, чітко визначаючи місце кожного конструктивного елементу для досягнення дидактичних цілей. Я вважаю, що правильно організувати учнів до роботи  допоможе дитячий виробничий колектив та сприятиме налагодженню справжніх ділових і товариських стосунків.                            

Як і в інших навчальних предметах, в трудовому навчанні за вчителем зберігаються функції контролю засвоєння навчальної інформації та формування трудових умінь і навичків. У народі кажуть, що педагогом потрібно народитися і особливо це стосується вчителя трудового навчання. Бути ним без покликання і таланту неможливо. Робота в школі,  а особливо в сільській, дає багато радощів, творчого задоволення, проте вона неможлива без терпіння, доброзичливості, поваги та любові до вихованців. Тому однією з найважливіших рис вчителя повинна бути любов до своєї професії, педагогічний хист та бажання працювати.

Основною рисою вчителя трудового навчання має бути висока фахова кваліфікація. Вона закладена в основу кваліфікаційної характеристики, де зазначено, що повинен знати та вміти вчитель праці. Грунтовні та міцні знання спеціаліста з основ матеріалознавства, машинознавства, сучасного виробництва зможуть задовольнити цікавість кожного учня. Вчитель також повинен володіти навиками обробки найпоширеніших основних та новітніх  матеріалів. Це і є основою справжнього та надійного авторитету педагога. Досвід показує, що вчитель який володіє глибокими знаннями з основ наук, має достатні практичні вміння, але не завжди може їх належним чином передати учням. Це можна пояснити тим, що не кожен педагог знає та витримує закономірності навчального процесу; йому важко до відповідних техніко-технологічних відомостей підібрати педагогічний інструментарій; виникають проблеми у відборі об’єктів праці для учнів та в організації їх до роботи тощо. Вчителю трудового навчання необхідно добре засвоїти основні положення дидактики, психічні закономірності розвитку особистості, на яких грунтується навчальний та виховний  процес.

Говорячи про роботу вчителя у процесі планування та підготовки до занять, опираючись на модульну систему викладання тудового навчання і технологій,  ознайомлюючи  їх з певними техніко-технологічними відомостями та залучення  до виконання практичних робіт, програма трудового навчання, зокрема для 5-7 класів, не розкриває об’єктивно, які конкретно, скільки і в якій послідовності необхідно виконувати ті чи інші завдання. Це питання розв’язується шляхом організованого планування навчального процесу. Планування трудового навчання – завдання дидактико-виробниче. Воно вимагає від учителя трудового навчання глибоких техніко-технологічних знань та психолого-педагогічних основ трудової діяльності.          

Важливо зазначити такі функції планування:                                                         –     – надання  можливості  створити передумови для своєчасного матеріально-  технічного забезпечення навчального процесу. Це дуже важливо, оскільки основою трудового навчання є участь школярів у практичній діяльності;

– розкривають  можливості для виявлення та реалізації міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків у процесі вивчення різних предметів;

– дозволяють здійснювати контроль за реалізацією навчально-виховного процесу у шкільних майстернях з боку дирекції школи (внутрішній) і з боку органів освіти (зовнішній) без додаткових ускладнень.

Підготовка вчителя до здійснення навчально-виховного процесу передбачає такі етапи:  

а) попередню підготовку та планування роботи;

б)підготовку до навчальної теми;                                                                                  в) безпосередню підготовку до проведення занять включаючи практичні.

Матеріально – технічна база кожного навчального закладу з урахуванням модульної системи викладання  трудового навчання дає можливість вчителю продумати та спланувати роботу на весь навчальний рік. В процесі роботи  вчителю трудового навчання необхідно перевіряти та підготувати  верстати, різноманітне обладнання та інструменти з метою виявлення потенційних можливостей їх використання на уроках. Прості поломки та невеликі дефекти можуть бути усунені силами учнів та педагога з метою проведення якісного уроку.

Попередня підготовка вчителя передбачає також ознайомлення із програмним матеріалом предмета, який висвітлений у навчальних підручниках та посібниках для учнів . Це дозволяє визначити основні блоки навчальної інформації, виділити головні поняття для засвоєння школярами. Після вивчення програмного матеріалу і конкретизації його змісту, визначення міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків учитель планує об’єкти продуктивної праці, тобто вироби для учнів. Вибір об’єктів праці є дуже відповідальним етапом у підготовці до навчально-виховного процесу, оскільки вони повинні відповідати певним умовам, які передбачають дидактичні, психологічні, фізіологічні та суспільно-економічні аспекти.

Визначимо основні умови (вимоги) до учнівських виробів. Об’єкти практичної діяльності  включать  ті операції, які школярі вже попередньо засвоїли згідно з навчальною програмою. Винятки можуть становити комбіновані вироби, що виготовлені спільно. Виріб повинен бути посильним для учнів конкретної вікової категорії щодо:    

а) фізичного навантаження дітей;

б) точності обробки;

в) норми часу.

Практика підказує, що за призначенням і конструкцією виріб повинен бути зрозумілим для школярів. Ця вимога є суттєвою у тих випадках, коли учні виготовляють різноманітні моделі чи макети. Підбирати об’єкти для моделювання треба так, щоб їх принцип дії був зрозумілий для школярів, тобто грунтувався на теоретичних відомостях, які діти вже набули у процесі трудової підготовки чи при вивченні інших навчальних предметів. Часто вчителю трудового навчання, а особливо в сільській місцевості, де учнів мало, щоб забезпечити учнів роботою, потрібно підбирати як матеріал так і інструмент.  Тому під час роботи не повинно бути  фізичних перевантажень та морального незадоволення для учнів. Вчителю слід це також врахувати при виборі об’єктів праці. Виріб повинен мати  товарно – естетичний вигляд, тобто виступати як товар. Тому при плануванні предметів побутового (декоративно-ужиткового) призначення учителю слід основну увагу звертати на їх гарний зовнішній вигляд і художнє оздоблення. Вище вказані вимоги до об’єктів праці школярів необхідно ставити в комплексі; це складне завдання, але успішне його розв’язання сприяє підвищенню ролі трудової підготовки в очах учнів, їх батьків, а також зростанню авторитету педагога. 

БІБЛІОГРАФІЯ

1.Національна доктрина розвитку освіти.     

2.Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

3.Мадзігон В.М., Тарара А.М. Технічне проектування.-К.: Педагогічна думка, 2010  

4.Сучасний інструментарій вчителя // Інтернет ресурси