СКУРЕНКО ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Скуренко Лариса Леонідівна
Миколївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель української мови та літератури


У статті порушується питання про використання сучасного освітнього інструментарію вчителя – філолога

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці навчання. Актуальною є проблема формування навичок, необхідних для успішного життя. В умовах сучасної школи, коли центром освітньої діяльності є учень, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвиненої  особистості, усе актуальнішим стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного школяра.

Методичні можливості сучасних педагогічних технологій дають можливість учителю вибирати, використовуючи їх багатогранність та різноманітність [11].

І тому сучасний освітній інструментарій вкрай необхідний для роботи вчителя.

У процесі навчання української мови застосовую традиційні й упроваджую нові форми організації занять. Але завжди пам’ятаю, що спілкування вчителя з учнями – головний інструмент педагогічної праці. У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить "шукати енергію слова в енергії душі". У своїй роботі використовую різні інформаційно-комунікаційні технології. І тут на допомогу приходить потужний Інтернет.

Під час навчально-виховної роботи використовую різні засоби ІКТ: електронні підручники, словники, зображення, анімації, тренажери, комп’ютерні програми, авторські статистичні таблиці, динамічні таблиці, літературні портрети, що сприяють розвитку пізнавальної активності і засвоєнню навчальної інформації кожним школярем. Вибір залежить від низки факторів, найважливішими з яких є потреби уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти.

На сучасному етапі розвитку викладання української мови та літератури значного поширення набули соціальні веб – сервіси, зокрема блоги, інструменти Google, Microsoft та ін. Їхнє поширення пояснюється тим, що цей інструментарій абсолютно доступний і в своїй більшості є безкоштовним для користувачів. Використання цих інноваційних продуктів стало трендом освітнього середовища. Причина – можливість зробити навчальні заняття більш ефективними та привабливими як для учнів, так і для вчителів.

Всім відомий додаток PowerPoint. Він уже багато років популярний серед освітян, як людей, яким постійно необхідно створювати презентації.

Презентацію, створену у цій програмі, використовую при вивченні будь – якої навчальної теми. На слайдах створюю схеми до навчальних тем «Морфологія», «Лексикологія», «Словотвір», «Синтаксис», при вивченні біографії письменників. Слайди у цьому випадку замінюють таблиці; своєю яскравістю, мають більше шансів вплинути на учнів, самі діти можуть їх створювати. Пояснюючи новий навчальний матеріал, звертаюся до комп’ютера та ноутбука, коли у цьому є потреба.

Систематичне використання презентацій на своїх уроках має подвійну перевагу. Під час створення та перегляду комп'ютерної презентації на уроці учні отримують як корисні знання, так і вчаться раціонально узагальнювати інформацію, широко використовувати засоби мультимедіа, правильно оформлювати слайди. В учнів зникає страх зробити помилку, а виникає прагнення виправити, знайти відповіді. Це сприяє розвитку самостійної дослідницько-пошукової роботи учнів, учить їх працювати у групі й нести відповідальність за виконану роботу. Використання різновидових презентацій (презентації для лекційного викладу матеріалу; презентації для узагальнюючих уроків; презентації для уроків тематичного оцінювання знань) у навчальній діяльності є одним з ефективних засобів підвищення пізнавальної активності та розвитку творчих здібностей.

Можна зазначити, що на даний час презентації стають звичним дидактичним засобом у практиці роботи вчителя. Вважаю, що учитель повинен спрямувати учнів, вказати шлях у пошуку необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи конкретні адреси сайтів, на яких викладена потрібна інформація, а також це завдання може реалізувати ведення вчителем освітнього блогу. Інтернет-блоги – це ті носії, які можуть і повинні перетворитися на своєрідну «позакласну школу» для учнів. Саме навчальний інтернет-блог дозволяє більш повно застосовувати свої знання та вміння на практиці та наблизитись до розв’язання цілком конкретної задачі – підвищення ефективності навчання своїх учнів.

Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, різноманіття можливостей блог-технологій, а також дешевизна використання подібного сервісу як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для широкого застосування подібних комунікаційних технологій.[4]

Впевнена, що грамотне використання блогів сприяє розширенню кругозору школярів; формуванню у них умінь спілкуватися, використовуючи Інтернет, працювати в групі; побудові міжособистісних відносин та посиленню відповідальності за результати власної роботи; дозволяє формувати та розвивати дослідницькі компетентності.

Потужний сучасний інструмент учителя – сервіс Padlet. Це дошка, на якій можна поєднувати текст, зображення, відео, аудіо в інтерактивному форматі (techcrunch.com). Надзвичайно зручна платформа для створення комплексів уроків, цілісних проектів, короткотривалих і довготривалих, з різною кількістю учасників. Мобільність і зручність Padlet доведена віковою історією, адже вище згаданий сервіс є прототипом звичайної стіни з оголошеннями, листівками, на якій кожен бажаючий може лишити свій автограф, запис, коментар. Для учнівської самооцінки дуже важливо бути почутими і соціально значимими у своєму освітньому просторі.

Дуже популярними тепер стали диски, на яких записані фільми, і серед них ті, які вивчаються за шкільною програмою. Тому навіть їх фрагментарний перегляд на комп’ютері дає змогу дітям більше пройнятися вивченим твором, його проблемами та ідеями, самою атмосферою.

Під час вивчення програмових творів застосовую перегляди фільмів (художніх, документальних) або їх фрагментів. Наприклад, «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І.Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» за І.Я.Франком та інші. Учням пропоную завдання: скласти порівняльну характеристику героїв, виписати цитати для характеристики героїв. Використовую записи телепередач «Гра долі» під час вивчення життєвого і творчого шляху письменників з шкільного курсу української літератури, наприклад, про Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Коцюбинського, Олександра Довженка, Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Василя Симоненка, Василя Стуса та  інших. Учням пропоную створити творчий портрет митця.

Таким чином, використання комп’ютерних засобів на уроках мови і літератури- це не тільки потужний інструмент, а й певною мірою третій партнер у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці інформації [10]

Бібліографія

 1. Державний стандарт базової і повної загальної освіти.
 2. Концепція загальної середньої освіти.
 3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року,№ 537
 4. Лабудько С.П. Блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителів // Комп’ютер у школі та сім’ї -№6, 2013
 5. Обухова Н. Сучасні інформаційні технології // Відкритий урок. – 2011. – №2. – С. 22-25.
 6. Аліфанова Ш, Волинець Т. Через комунікацію до пізнання.- К.:, Плеяда, 2005.
 7. Голобородько К.Ю., Ткаченко Н.П. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури. – Х.: Основа, 2007.-176с.
 8. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. –240 с.
 9. Обухова Н. Сучасні інформаційні технології // Відкритий урок. – 2011. – №2. – С. 22-23.
 10. Умецька Н. Медіаосвіта. Сучасна педагогічна технологія // Відкритий урок. – 2010. – № 2 . – С. 14-15.
 11. Олефіренко Н.В.Сучасний інструментарій творчості вчителя/ К. 2013
 12. http://ain.ua/
 13.  http://windowstips.ru/  
 14.  http://lifehacker.ru/  

Блог [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вікіпедія. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог.

 

 

Comments

 1. Дякую за обґрунтовані коментарі доцільності та зразки ресурсів, що , на мою думку, змінять підходи до викладання української мови та літератури. Адже сучасний вчитель має величезні можливості  навчати учнів якісно. Успіхів Вам!!!

 2. Цікава стаття, в якій порушується питання використання сучасного освітнього інструментарію вчителя – філолога. Натхнення, творчого злету!

 3. Дякую за корисний інструментарій. Спробую використати у своїй роботі. Дякую!!!

 4. Кожна людина в чомусь перевершує один одного. І в цьому сенсі у Вас є чому  повчитися. Успіхів Вам у нових починаннях!!!

Comments are closed