САЛАМАХА ІННА ЮРІЇВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Саламаха Інна Юріївна
Миколївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель зарубіжної літератури

Віра в дитину як запорука педагогічного успіху

Анотація. У статті розкрито сутність роботи над творами літератури з використанням електронних освітніх ресурсів, показано принципи текстової діяльності, зосереджено увагу на текстових стратегіях.

«Не той учитель, хто отримав виховання та освіту вчителя, а той, у кого є внутрішня потреба в тому, що він є, повинен бути і не може бути іншим»
Л.М.Толстой

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього. Вона є засобом відтворення і нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені. Розвиток освіти значною мірою залежить від кваліфікації та майстерності вчителя, розуміння зростаючої відповідальності за результати навчальних досягнень учнів, бажанням руйнувати старі стереотипи свого педагогічного мислення і готовності до сприйняття гуманної педагогіки співробітництва.

Головною цінністю освіти має стати орієнтир на випускника – людину з планетарним мисленням, спроможну жити в світі, що постійно змінюється, життєздатну, творчу, успішну особистість. Учитель — це насамперед особистість, що прагне до професійного саморозвитку, самореалізації, самоосвіти. Самоосвіта сприяє формуванню індивідуального стилю педагогічної діяльності, допомагає в осмисленні педагогічного досвіду і власної самостійної праці, є засобом самопізнання і самовдосконалення, шляхом педагогічного розвитку.

Головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до уроку починається з учителя. «Чи цікавий він (вона)?». Це перше, що можна прочитати в дитячих очах. Але зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей учителя. Необхідно створити і нові  умови навчання. Необхідність використання у школі сучасних педагогічних технологій вже не викликає сумніву. Cьогодні перспективи розвитку зарубіжної літератури пов’язують з впровадженням інноваційних технологій: комп’ютерного навчання, діалогових (інтерактивних) технологій, пошукової діяльності. Думка про те, що уроки літератури вирізняються з-поміж усіх інших навчальних предметів загальноосвітньої школи, не потребує доказів. Саме література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів. На сучасному етапі навчання літератури значну роль відведено вихованню серйозного, вдумливого читача — людини з розвиненим критичним мисленням, здатної оцінювати себе і навколишній світ, що не можливо без формування базових якостей особистості, розвитку її активного начала.[5]

Серед першочергових завдань, що вирішує сучасна школа, чільне місце посідає завдання всебічного розвитку особистості школяра. Саме такій меті можуть слугувати інноваційна педагогіка і продуктивне навчання, що спрямовують процес навчання не лише на засвоєння досвіду, а на розвиток в учнів умінь створювати нові, ефективні зразки і моделі особистої діяльності. Інтерактивні технології дають змогу школярам реалізувати себе як особистість за постійно змінюваних обставин. Завдяки мультимедійним технологіям стає можливим широке урізноманітнення методів, форм та прийомів навчання, впровадження інтерактивного навчання – спеціальної  форми організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність.  Доцільно поєднувати мультимедійні технології з проектною та інтерактивними технологіями.  Мультимедіа відкривають для учителя нові можливості, адже тоді навчання стає продуктивним і цікавим. Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання. Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.  Урок літератури надзвичайно багатогранний. І насамперед — це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого і доступного для дитини. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість як кваліфікованого читача. Учителеві варто вибрати шлях для структурної побудови уроків, що базуються на алгоритмі:

Зацікавлення — Здивування — Захоплення — Пізнання

Інтерактивні методи навчання передбачають застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, що розвивають творче мислення (часто домашні випереджаючі завдання), питання учня до вчителя, до інших учнів, питання вчителя до учня.  Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них.[2]

Сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче мислення.  На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Викладання повинно спрямовуватися не тільки на розширення обсягу знань з предмета, його структурування, інтегрування, узагальнення, а також на постійне перетворення набутого кожним учнем суб'єктивного досвіду.[5] Водночас урок – це завершений, самостійний фрагмент освіти зі своїми задачами і результатами. І кожен урок дає змогу зробити висновки про стиль роботи вчителя, розкриває його методичний почерк. Адже вчитель – це творець уроку, а учні в класі – його асистенти, без яких не відбувається навчальне дійство. У своїй педагогічній роботі я широко використовую під час проведення уроків зарубіжної літератури інтерактивні технології.  Дітям найбільше подобаються такі інтерактивні форми і прийоми роботи як «інтелектуальна розминка», «робота в групах», «мозковий штурм», «вільний мікрофон», «акваріум», «займи позицію», «продовж речення» тощо.

Важливим є визначення індивідуального підходу до дитини, яке має бути тісно пов’язане з уявленням про „особисте досягнення” дитини. Відповідно до цього уявлення психологічне завдання кожного вчителя – створити умови для більш повного особистісного зростання дитини, але при цьому не підштовхнути її до досягнення певних, заздалегідь заданих, результатів.  Вчителі повинні прагнути встановити з дитиною емоційно забарвлені стосунки, що є особистісно значимими для нього самого і для дитини. Важливим є мова спілкування з дитиною – не стільки емоційне мовлення, скільки найбільш повне використання невербальної мови спілкування.

Сучасні уроки зарубіжної літератури відзначаються різноманіттям форм організації навчання: лекції, семінари, практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен урок – це ще одна сходинка до храму знань і умінь. Можна багато говорити про науковість, методичність, майстерність, але без самоаналізу власної педагогічної діяльності немає професіоналізму, особистісного росту. Професійний розвиток веде до принципово нового способу життєдіяльності вчителя – творчої самореалізації в професії, яка дає змогу виявити свої індивідуальні і професійні можливості. Найкоротша формула професійної діяльності педагога – постійна праця, творчість, гармонія знань, почуттів і поведінки.

Якщо мої учні усвідомлюють, що література, розсуваючи межі простору, робить їх громадянами Всесвіту, то праця пройшла недаремно. В руках учителя словесності світильник добра і розуму – література.

Література : 1. Бердяев Н.А. Самопознание. – М. : Книга, 1991.-446 с.

2. Гусев В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики // Освіта і управління. – К. , – 2003. – Т. 6. – №2. – с. 90.

 3. Демиденко Т.М. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя // Проблеми освіти : Наук. метод. зб. – 2003. – Вип. 33. – с. 35.

4. Малаканова Л.В. Із досвіду професійної підготовки вчителя на особистісному рівні / Наукові записки. – Вип. 52. – Ч. 2. – Серія : Пед. науки. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 16 – 2003. – с. 23 – 25

5. Шароватова Олена Особистість педагога-професіонала у творчій спадщині В.О. Сухомлинського у світлі суспільних вимог сучасності / Наукові записки .- вип. 52.- Ч. 2. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.-2003.-с. 234 – 23

6. Проектна культура вчителя. Організація проектної діяльності учнів (Завуч.-2006.-№19.-с.23-30)

7. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Вища школа, 2007. – 415 с.

 

Comments

  1. Інна Юріївно, Ви дійсно – «Не той учитель, хто отримав виховання та освіту вчителя, а той, у кого є внутрішня потреба в тому, що він є, повинен бути і не може бути іншим». Я знаю Вас , як творчу ініціативну особистість тож бажаю , успіхів, творчих злетів, вдячних учнів та доброзичливих колег!!!
     

  2. Інно Юріївно, цікава ідея, варта втілення в практику викладання інших предметів. Бажаю Вам творчого піднесення та кар'єрного росту!

  3. Вихователем і вчителем треба народитися, а ним керує природжений такт. Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її знаходити. Найважливішим явищем в школі, самим повчальним предметом, самим живим прикладом для учня є саме Ви, Інно Юріївно!!!  Творчого Вам розквіту!!!
      

  4. Цікава та захоплююча стаття. Дякую,бажаю творчих успіхів,вдячних учнів!

Comments are closed