ГУЛАК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Гулак Світлана Володимирівна
Іванівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" 
Кіровоградської райдержадміністрації Кіровоградської області
вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

           В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, розвиток її найдієвіших сил і можливостей. Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити.  Розвиток цього творчого потенціалу покладається як на шкільну так і на позашкільну освіту.

Універсальними у вирішенні завдань художнього й особистісного розвитку дітей, громадського та духовного становлення підростаючого покоління є заняття з образотворчого мистецтва. Це зумовлено тим, що вже у ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості дитини.

У процесі малювання, ліплення та конструювання учні набувають активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги.

Метою є формування компетентностей особистості засобами образотворчого мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого,  шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації народних промислів.

На жаль, все менше дітей хочуть займатися образотворчим мистецтвом, так як існують новітні технології, глобальні мережі, комп’ютерні ігри. Як зробити сучасну дитину щасливою без Інтернету, комп’ютерних ігор? Обираючи стратегію навчання, важливо враховувати, як учень, збирає, сприймає і засвоює знання: якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання «включення» слухового й зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти  до 60% інформації. А застосування  мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином,у розв’язані задач естетичного виховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедія .

Відсутність підручника , наочних посібників, репродукцій ускладнювало засвоєння програми з предмету. Неможливо описати картину словами, її треба, насамперед, побачити. На такому уроці використання наочності просто необхідно.

Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнити форми роботи на уроці.

Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку:
• як форма перевірки домашнього завдання;
• як спосіб створення проблемної ситуації;
• як спосіб пояснення нового матеріалу;
• як форма закріплення вивченого;
• як спосіб перевірки знань у процесі уроку.
. Відсутність підручника , наочних посібників, репродукцій ускладнювало засвоєння програми з предмету. Неможливо описати картину словами, її треба, насамперед, побачити. На такому уроці використання наочності просто необхідно.

Що дає вчителю образотворчого мистецтва використання інформаційно-комунікаційних технологій?

• економію часу на уроці;
• глибину занурення в матеріал;
• підвищену мотивацію навчання;
• інтегративний підхід в навчанні;
• можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів;
• можливість формування комунікативної компетенції учнів, тому що учні стають активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі формування структури уроку;
• залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що одержали достатній рівень знань з предмета, щоб самостійно мислити, сперечатися, міркувати, що навчилися вчитися, самостійно добувати необхідну інформацію.                       

ВИСНОВКИ

    Робота в школі вимагає душевних і фізичних зусиль.  Це складна, клопітка і виснажлива праця. Однак, саме творчий підхід до роботи дає можливість вчителю відновлювати наснагу та натхнення до своєї праці. Саме засобами образотворчого мистецтва і формуються компетентності, які так необхідні сучасній людині, а саме: активність, цілеспрямованість, вміння точно висловлювати думку (сприяє формуванню такого вміння саме обговорення творів мистецтва), вміння доводити роботу до кінця. На заняттях розвивається увага, спостережливість, фантазія дитини, вдосконалюються її творчі здібності.

  Образотворча діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей молодших школярів та розв’язання різноманітних освітніх проблем, створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості. Тобто, шкільні заклади найдієвіше впливають на безперервне і свідоме духовне вдосконалення і самовизначення дітей.

Педагогу необхідно пам’ятати, що крім особистісно зорієнтованого змісту

освіти, до умов, які в шкільному закладі сприяють розвитку творчо обдарованої особистості, формуванню її якостей відносяться також: оточуюче середовище, методи взаємодії та спілкування, зацікавленість, захопленість діяльністю самого педагога. Говорячи про стрімкий темп розвитку науково-технічного прогресу і подальші зміни в освітньо-виховному просторі, доцільно наголосити на необхідності дослідження шляхів збереження творчого тандему ,,вчитель – учень” для розвитку гармонійно розвиненої особистості під впливом новітніх інформаційно-комунікативних технологій.

 Отже, образотворче мистецтво – один із засобів творчого розвитку вчителя та учнів. "Творчість, – писав В.О. Сухомлинський, починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання, освоєння, перетворення світу. При цьому людська особистість немовби зливається із своїм духовним надбанням”


Список використаних джерел

1.Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. – 2007. – № 3 – с. 10-11.

2.Жук Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. – К. : Атіка, 2005. – С. 96-99.

3. Радул В. В., Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с.

3. Антонович Є. А.  Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва / Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. — К.: 1990.

4. Аронов В. Р. Художник и предметное творчество / Аронов В. Р.  — М., 1987.

5. Гусакова М. А. Аппликация / Гусакова М. А.— М.: 1987.

6. Доронова Т. Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. — М.: 1992.

7. Ельшевская Г. В. Модель и образ / Ельшевская Г. В. — М.: 1986.

8. Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика / Еренгросс Б. — К.: 1982.

9. Задорожний В. I.  Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах /  Задорожний В. I.,  Боровиков О. Я. — К.: 1982.

10. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво в 1-4 класах / Любарська Л. М.,  Резніченко М. І.— К.: 1996.

11. Изобразительное искусство и художественный труд / Немецкий Б. М., Фомина Н. Н., Коротеева Е. И., Михайлова Н. М.   — М.: 1991.

12. Серова Г. Г. Художник и педагог / Серова Г. Г., Савинский В. Е.— М.: 1983.

13. Платонова Н. И.  Энциклопедический словарь юного художника / Платонова Н. И.,Синюкова В. Д. — М.: 1983.

Comments

  1. Дуже сучасно видно творчого відповідального працівника

     

Comments are closed