ШЕВЧЕНКО АЛІНА ВАСИЛІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Шевченко Аліна Василівна
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Новомиргородської районної ради Кіровоградської області
вчитель інформатики

У статті розглянуто важливі аспекти інструментарію сучасного вчителя інформатики. Наведено приклад співвіднесення stem – освіти з навчальними дисциплінами, зокрема, її актуальність в структурі навчальної дисципліни «Інформатика», як один із сучасних інструментів в частині практичного застосування.

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Формування в учнів теоретично – практичних навиків є важливим чинником застосування інформаційно – технічного інструментарію в освоєнні базового навчального компоненту. Сучасний інструментарій педагога компілює в собі три сублімаційних компоненти: методологічний, технологічний та практико-інноваційний. На сучасному етапі розвитку науки пріорітетність в застосуванні набуває STEM-освіта.

STEM-освіта (англійською – Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає науку, технології, інженерію та математику) – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. Тобто, це освіта, яка направлена на підтримку творчості та інноваційних навичок. Запорукою подальшого успіху є опанування на належному рівні навчального матеріалу в шкільному курсі інформатики. Інформатика — це технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки і передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи, функціонування цих засобів і методи управління ними. Процес ідентифікації інформатики як науки перебігає між кількома напрямами – інженерним, комунікативним, математичним, а останнім часом і інформаційним. Інженерний підхід охоплює комплекс технологічних проблем, пов'язаних із виробництвом та експлуатацією комп'ютерних систем, і називається комп'ютерною інженерією. Комунікативний підхід спирається на поняття комунікативної системи, комунікативного процесу та  інформації як продукту взаємодії суб'єктів таких процесів і фіксує свою увагу на  процесах продукування та  обміну  інформації в них. Математичний підхід полягає у запровадженні індустріальних методів не тільки в масове виробництво комп'ютерів, а й у виробництво програмного забезпечення для них. Інформаційний підхід акцентує увагу на ідеї інформаційного моделювання та  просуванні його в різні сфери. [1]

Для прикладу можемо розглянути метод проектів на уроках інформатики. Метод проектів — освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Проект – це проблема, яку потрібно розв’язати, і обов’язково представити отримані результати. [2, с. 141] В процесі формування структурних компонентів проекту учні використовують різне програмне забезпечення в залежності від етапу виконання поставленого завдання для побудови інформаційних моделей об’єкту дослідження проекту): словесної (текстовий документ), графічної (зображення, створене у графічному редакторі), структурної (електронна таблиця). Таким чином відбувається процес аналізу та моделювання. Узагальнений формат викладеного матеріалу можна відобразити у вигляді таблиці.

 Таблиця 1

Інформатика, як складова STEM-освіти

Компонент

Тлумачення

Застосування на практиці

Наука

Предмет, який викладається

Інформатика

Технології

Форми, методи та засоби

Метод проетів

Інженерія

Матеріально – технічна база

Програмне забезпечення, яке використовується

Математика

Математичний аналіз та моделювання

Створення інформаційної моделі, розрахунки

В структурі STEM-освіти, крім методу проектів на уроках інформатики використовуються: метод веб – квесту, айсбрейкер, воркшоп, артскрайб, а також метод кейсів. Дані підходи є тотожними  складовим STEM – освіти та дають можливість здійснювати компіляцію в структурі навчальної дисципліни «Інформатика».

Виходячи з вище зазначеного та враховуючи максималізацію міжпредметної інтеграції інформаційно – комунікативних технологій, можна констатувати, що даний напрямок є актуальним і пріоритетним в практичній методології та є невід’ємною складовою інструментарію сучасного вчителя інформатики.  

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]: https://uk.wikipedia.org   
  2. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. Навч. Закладів /[ Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд.] – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.