КОВАЛЬОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Ковальова Тетяна Олександрівна
Миколївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель історії

“Без знання минулого неможливе точне поняття про сучасність” М.Грушевський

Анотація.У статті розкрито сутність діяльності вчителя історії його високу соціальну значущість у процесі державотворення, формування національної свідомості і духовної культури українського суспільства. А також упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання та формування навичок в учнів.

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Викладання історії в школі вимагає сьогодні не тільки виконання основних функцій вчителя – навчати і виховувати учня, а й, відповідно, навчатись самому. Це вимагає від педагога творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів, засобів, технологій.

         Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності і визначальний фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок наукової роботи і управління, заснованих на модернізованій дидактичній системі [1].

В сучасному світі освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності людей.

Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя історії охоплення великого  обсягу інформації, вона орієнтована на рівні «знання» й «розуміння».

Передусім ефективною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка грунтується на потребах та інтересах учнів.

Ефективність навчання визначається конкретними знаннями, вміннями та навичками, які здобули учні в процесі уроку. Велику допомогу в цьому їм надають узагальнюючи схеми та таблиці. Вони містять головні, найбільш суттєве для школярів: дати, події, факти історичні поняття.

Схеми та таблиці можуть виконувати різноманітні функції, наприклад, узагальнення історичного матеріалу, чи формувати логічне мислення у учнів.

Таблиці використовую при вивченні складних історичних тем, наприклад, культури. Оскільки такі теми об’єктивно перевантажені фактичним матеріалом, буде корисним, щоб учні вміли складати тематичні таблиці [2].

При використанні аудіовізуальних та мультимедійних засобів вчитель повинен орієнтуватись на особистість учня, на можливість кожного учня окремо зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається вчителем за допомогою відеофільму, аудіозапису чи історичного документу. Це викликає певні труднощі, тому що не кожна дитина може це зробити. Тому досить ефективне в цьому плані застосування різних форм організації навчання, починаючи від колективної роботи, роботи в парах і групах до індивідуального навчання, це дає вчителю можливість диференціації проблеми за рівнем розвитку учнів. Інтерактивні технології створюють комфортні умови навчання , за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Оптимальний хронометраж відеоматеріалів на уроці тривалістю 45 хвилин повинен складати 15-20 хвилин [3].

Для уроків різних типів і форм проведення доцільно використовувати різні види відео-матеріалу: відео-пояснення (розповідь), відео-ілюстрацію, відео-підтвердження, відео-тест тощо. Для кожного конкретного уроку вчитель повинен ретельно відібрати той відеоматеріал, який відповідає меті, плану і структурі уроку. Відібраний навчальний відеоматеріал обов’язково повинен бути поділений на невеликі фрагменти (кадри), які розташовані в логічній послідовності. Окрім нової навчальної інформації, кожен відеофрагмент має також і завдання, яке необхідно виконати після отримання інформації ( це може бути питання, завдання та ін.) [4].

Особливої актуальності останнім часом у галузі освіти набули й впровадження комп’ютерно-інформаційних, зокрема, мультимедійних технологій навчання.. Мультимедійні програми можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою проходить у діалогічній формі, сама комп’ютерна технологія забезпечує нові можливості щодо організації паралельного  навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання. Форми практичного використання мультимедійних програм можуть бути найрізноманітнішими. Мультимедійні матеріали можуть використовуватися перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми ( зорова, слухова або зорово-слухова опора для здійснення пошукової діяльності, подальшого засвоєння учнями знань), як матеріал для самостійного опрацювання навчальної інформації, як засіб контролю та самоконтролю якості і повноти знань учнів [5].

Наприклад, при вивченні тем “Стародавня Індія та Стародавній Китай” учням надається можливість побачити схеми битв, побут, культуру, політичну структуру країни завдяки навчальному диску, на якому є ряд тестових завдань. Використовувати комп’ютер можна при підсумкових атестаціях за наявністю учбових програм-тестів для творчих завдань-створення презентацій.

Використання аудіовізуальних засобів на уроках історії буде ефективніше, коли вчитель застосовує роботу з історичним текстом. Ця технологія являє собою модель навчання історії, побудовану на дослідженні текстів з подальшим творчим їх використанням учнями і розвитку творчого та історичного мислення. Учасники навчального процесу, учень та вчитель, виступають як рівні. А навчання -– то їх спільна діяльність, результатом якої є створення учнями власної версії історичної події. Навчання за цією технологією складається із завершених циклів – тем.

 Відмовлятись від підручників недоцільно, тому що не кожну тему  можна вивчити за хрестоматійними та архівними текстами, і не кожен учень може аналізувати історичні тексти і робити самостійні висновки. Крім того, навчання без підручника має свої негативні сторони – фрагментарність знань, нестача коштів на роздрукування текстів і неможливість ознайомлення з текстами кожної теми. [6].

Використання аудіовізуальних засобів та мультимедійних засобів є необхідною ланкою у роботі творчого вчителя тому, що арсенал дидактичних можливостей аудіовізуальних та мультимедійних засобів навчання дуже великий. 

Отже, вчитель повинен поставити перед собою завдання:

1) Використовувати різноманітні форми, прийоми і методи на уроках.

2) Розвивати в учнів прагнення до успіху.

3) Навчити працювати, виконувати завдання, робити пропозиції.

4) Розвивати творчі здібності : спостережливість, уяву, пам`ять, уміння аналізувати, теоретичне мислення.

Кожен урок повинен бути підсумком та емоційним відкриттям.

Використання різних форм навчання дає можливість простежити за роботою учня при вивченні певної теми, об`єктивно оцінити його навчальну діяльність. Сприяє виявленню глибини знань для створення проблемної ситуації. Посиленне сворення таких ситуацій показує усвідомлення учнями програмного матеріалу, відсутність прогалин. Проблемні ситуації дуже різноманітні за тематикою, змістом та складністю.

Учні досягнуть творчих результатів з історії тільки тоді, коли вчитель буде усвідомлювати, що дитина постійно перебуває під тиском потоку інформації, яка впливає на її свідомість і почуття. [7].

 Список використаної літератури

1. Вегерчук С. М. Використання мультимедійних технологій навчання на уроках історії / СМ. Вегерчук, О.В. Тимошенко, Ю.А.Кондратова // Історія — 2006. — № 10. — С. 15-16

2. Баханов К. О. Організація особистісно-орієнтованого навчання: Порадник молодого вчителя. Посібник. / КО. Баханов. — X.: Вид. група "Основа", 2008. — 159с.

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Історія в школах України. — 2004. — № 2. — С. 3.

4. Жаріков В. З досвіду використання мультимедійних технологій на уроках історії // Історія в школах України. — 2010. — № 9. — Є 13-15

5. Комаров Ю. Використання мультимедійного комплексу у викладанні історії / Ю. Комаров // Комп 'ютер у школі та сім'ї. — 2004 . — N2. — С. 36-38.

6. Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб в історії — новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. — 2005. — №4. — С. 35-36

7. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології на уроках історії / О.П.Мокрогуз. — X.: Вид. група "Основа": "Тріада+", 2007. — 192 с.

Comments

  1. Цікаво було познайомитися з досвідом вашої роботи. Надзвичайнолаконічно та змістовно викладено матеріал. Відчувається рука справжньої творчої особистості. Успіхів Вам, Тетяно!

    1. Дякую за гарний коментарій. Надіюсь на співпрацю в подальшій роботі.

  2. Глибоко розкрито сутність діяльності вчителя історії його високу соціальну значущість у процесі державотворення, формування національної свідомості і духовної культури українського суспільства. А також упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання та формування навичок в учнів. Дякую Вам, Тетяно! Творіть, любіть, отримуйте задоволення!!!

  3. Тема досить цікава, а задум перспективний. Тетяно Олександрівно, завжди працюйте творчо, на високому рівні.  Бажаю НАЙКРАЩИХ успіхів!!!

  4. Стаття цікава і надзвичайно актуальна.Дякую та бажаю творчого успіху!

Comments are closed