ШИНКОВЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТУ В ОРГАНІЗЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ

Шинковенко Світлана Володимирівна
районний методичний кабінет комунальної установи «Новоархангельський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
методист

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТУ В ОРГАНІЗЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення рівня якості освіти, індивідуалізації та персоналізації навчального процесу. У статті визначено основні методологічні підходи щодо запровадження хмарних сервісів у навчальний процес, особливості їх використання у ньому. Визначаються переваги використання хмарного середовища з метою організації контролю та планування роботи вчителів природничо-математичного циклу, їх науково – методичного супроводу.

        Нагальні потреби часу, а саме: невпинний розвиток освіти в Україні, відродження своїх національних традицій, досягнень, звичаїв, менталітету вимагають впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах новітніх методів підвищення якості та доступності освіти, що ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних технологій.

Відповідно до стрімкого розвитку ІКТ, сучасних науково-технічних досягнень, має постійно оновлюватись організація навчально-виховного процесу, забезпечуватися відповідними методиками використання та педагогічного проектування. Першочерговими стають завдання забезпечення доступності здобуття якісної освіти, подальше утвердження її національного характеру, формування хмаро орієнтованих навчальних середовищ як парадигми розвитку сучасної середньої освіти, що стають основою розвитку особистості в ІКТ насиченому соціумі та забезпечують мобільність усіх учасників навчально-виховного процесу. Цей процес включає в себе не лише створення належної матеріальної бази, а й розробку відповідного навчально-методичного забезпечення, утвердження нового педагогічного мислення

[3, с.38].

       Використання ІКТ в освітньому процесі – це вже не модне нововведення, а життєва необхідність. Процес інформатизації суспільства неминуче тягне за собою й інформатизацію освіти, що охопив сьогодні всі аспекти життя сучасного суспільства, має низку пріоритетних напрямів, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти.

      Технологія використання хмарних сервісів пропонує новаторську альтернативу традиційним шкільним заняттям, створює при цьому можливості індивідуального навчання, інтерактивних занять, колективної співпраці.

      Хмарні сервіси допомагають вчителеві створювати та завантажувати навчальні матеріали, влаштовувати дискусії та організовувати персональне спілкування з учнями в хмарному середовищі.

      Актуальність інноваційного навчання зумовлена соціокультурними потребами сучасного життя і відповідає концепції гуманізації освіти.

      Освітні інновації були предметом вивчення багатьох науковців ще з 50-х років ХХ століття. Світовий досвід упровадження технології хмарних обчислень в освіту детально проаналізували у своїх роботах Н. Склейтер і

К. Хеввіт. Використання хмарних технологій для організації навчання розкрито у роботах С. Г. Литвинової , Н. В. Морзе, О. Г. Кузьминської, систему організації самостійної роботи за допомогою хмарних сервісів відображено у роботах Г. А. Алексанян.

       Ми маємо справу з сучасними дітьми 21 століття, які значно відрізняються від попередніх поколінь, саме тому повинні шукати нові методи та підходи, які зможуть зацікавити їх працювати наполегливо на досягнення результату.

       Учитель має бути наставником, який повинен правильно спрямувати дитину на пошук нового, цікавого та оригінального. Для того, щоб знаходити спільну мову з дітьми та гармонійно з ними поєднуватися, потрібно, перш за все, цікавитися сучасними тенденціями, пізнавати те, що їм цікаво.

       У процесі проектування хмаро орієнтованого навчального середовища передбачається розвиток в учнів: готовності до використання та володіння сучасними технологіями; логічних здібностей, уявного мислення; просторової уяви; здатності до проблемно-пошукової діяльності. Усі ці характеристики дають учневі більший простір для творчого прояву, не заганяють його в рамки. А для ефективної роботи учнів має бути в першу чергу організована ефективна робота вчителів. А реалізувати це дає змогу хмро орієнтоване навчальне середовище.

      Сучасна освіта потребує нових підходів до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка б, ґрунтуючись на наукових засадах, успішно функціонувала в режимі постійного оновлення і розвитку.

      Школа нового покоління повинна бути інтерактивною, мобільною (легко трансформуватись та пристосовуватись під потреби дітей) та бути обладнаною сучасними технологіями. Тому діяльність методичної служби спрямована на формування професійної компетентності учителя, а відтак – і підвищення якості освіти. У реалізації професійних завдань варто використовувати різноманітні форми роботи. Оскільки на даний час неактуальною стала проблема відсутності інформації, адже у життя всього суспільства так стрімко увірвався Інтернет, тому велику увагу потрібно зосереджувати на стимулюванні учителя до самоосвіти, умінні підбирати, аналізувати, синтезувати потрібну інформацію.

      Використання педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації навчання школярів дозволяє активізувати активну діяльність учнів, індивідуалізувати процес навчання, здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання, створювати комфортні психологічні умови для учнів під час відповіді на питання та організувати самоконтроль, використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну шкільну мережу.

      Саме це забезпечує креативність методичної діяльності, робить її різноплановою, цікавою, оптимальною та спрямованою на запити усіх учасників навчально-виховного процесу.

      Таким чином можна означити кілька важливих завдань, реалізацію яких забезпечуватиме використання Інтернет-мережі у методичній роботі, а саме: науково-методичний супровід навчально-виховного процесу, методичне інформування та консультування педагогів, організація самоосвіти педагогів та популяризація власної діяльності тощо.

       Комунікація, співпраця, кооперація учнів та педагогів школи в хмарному середовищі, спілкування засобами Lync з учнями та педагогами інших шкіл, проведення он-лайн уроків, тренінгів, круглих столів дають можливість формувати траєкторію розвитку кожного учня з конкретного предмету; нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя; принципово нові можливості передачі знань.

      Новітні освітні технології є потужним засобом підвищення ефективності управління інноваціями у навчально-виховному процесі саме тому, що це – технології майбутнього, які дозволять подолати існуючі бар'єри: географічні, технологічні, соціальні та підняти навчання на новий якісний рівень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Литвинова С. Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи [Електронний ресурс / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. –  2 (40). – С. 26-41.Режимдоступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756#.U2aW6IF_vzA
  2. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – 3 (41). – С. 10-27. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1052/810#.U7LD9ZR_toE
  3. Литвиненко О. В. Використання онлайнових дидактичних матеріалів на уроках інформатики [Електронний ресурс] / Ольга Валентинівна Литвиненко //Хмурівські читання – Режим доступу до ресурсу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-onlajnovyh-dydaktychnyh-materialiv-na-urokah-informatyky/
  4. Буртовий С. В. Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM. – Електронний ресурс / С. В. Буртовий // Режим доступу: http://oin.in.ua/osvitni-hmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyscha-navchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/

Comments

  1. Світлано Володимирівно, повністю погоджуюся з вами. Дійсно, сучасному вчителеві потрібно йти в ногу з новітніми освітніми технологіями, щоб не залишитися за бортом "корабля", що стрімко йде вперед. Успіхів вам у роботі!

     

Comments are closed