САЙКО АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА | ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПІД ЧАС ЕТАПУ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Сайко Альона Анатоліївна
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа" Олександрійської міської ради   Кіровоградської  області
Вчитель російської мови та літератури,  вища категорія, старший вчитель

Анотація:
Стаття висвітлює питання ефективного використання  електронних освітніх ресурсів під час етапу мотивації навчальної діяльності учнів на уроках російської мови. Розглянуто застосування електронних освітніх ресурсів під час вивчення тем на етапі мотивації.

Ключові слова: Мотивація, електронні освітні ресурси, види ЕОР.

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ
ПІД ЧАС ЕТАПУ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

      На сучасному етапі розвитку освіти змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру необхідність в педагогах, що володіють високою професійною компетентністю.

      Для того, щоб досягти значних успіхів у своїй практичній діяльності, сучасний учитель повинен вміти правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології, вміло користуватись показниками та інструментарієм впливу на особистість дітей. Тому затребувані ті вчителі-предметники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю. Електронні освітні ресурси є важливим інструментом навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

      Кожного вчителя хвилюють проблеми, пов'язані з викладанням шкільних дисциплін та засвоєнням учня­ми програмового матеріалу. А отже, педагоги зацікав­лені в тому, щоб зробити навчання цікавим і продук­тивним, щоб залучити до роботи на уроці кожного учня, тим самим розвиваючи його таланти та здібності, навчити дитину самостійно мислити, розмірковувати, аналізувати, висловлювати і обстоювати власні думки. Про­те часто учні  втрачають мотивацію до навчання, ува­га на уроці падає, а це означає, що й рівень засвоєння програмового матеріалу -невисокий.

        Постає питання, пов'язане з методикою викладання: які методи, прийомі т форми та засоби навчання обрати для най­ефективнішого використання на етапі мотивації навчальної діяльності на уроці?

      Проблема мотивації є актуальною  у сучасному просторі освіти. Численні дослідження проведені науковцями щодо питань мотивів діяльності і, зокрема, мотивів навчальної діяльності. Так, Л. І. Божович ,К. Левін , В. Г. Асєєв, В. І. Ковальов, О. М. Леонтьєв, М. Ш.Магомед-Емінов, В. С. Мерлін , Файзуллаєв, П. М. Якобсон) тривалий час вивчають мотиви учнів. Роботи Божович мали велике значення для розвитку проблеми мотивації навчання на початку уроку. Прийшовши до висновку про те, що одним з найважливіших моментів, які розкривають сутність відносин учнів до навчання, є сукупність мотивів: "При цьому під мотивами навчання ми розуміємо те, заради чого вчиться дитина, що спонукає її вчитися ". [ 3, с.32]    

   Структура сучасного уроку потребує етапу Мотивації  навчальної діяльності учнів: визначення цілей і задач уроку. Тому потрібна чітка мотивація навчальної діяльності учнів на кожному уроці.

       Мотивація – це система мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності. Мотивами можуть бути уявлення та ідеї, почуття і переживання, в яких відображені матеріальні або духовні потреби людини. У процесі навчання вчитель має використовувати різні способи стимулювання та спонукання з метою активізації спрямування і включення учнів до навчального процесу, створювати атмосферу вмотивованого навчання серед учнів і скеровувати план навчальних дій.  Учні  мають чітко усвідомлювати, що саме і з якою метою вони робитимуть на уроці, визначати кінцеву мету своєї діяльності. Мотивація на­вчальної діяльності, правильно сформульована й доступно доведе­на до свідомості учнів, є тим поєднувальним ланцюжком, який утворює цілісну систему структури уроку російської мови.

    Особливо важко зберігати розуміння стрижня навчальної діяльності на початковому етапі вивчення мовних понять .

    Учитель має визначити загадку, приховану інтригу, поставити проблемне запитання або сформулювати тему так, щоб зацікавити учнів, що дозволить здійснити перевизначення мети уроку, загальної проблеми до виникнення на уроці ситуації «вче­ного незнання», коли немає одно­значної відповіді на запитання, що виникають.

  Визначення завдань уроку обумовлює й вибір методів та прийомів мотивації навчальної діяльності на уроці.  (бесіда, постановка проблемного запитання ( може бути темою уроку ) , коротка розповідь вчителя, нескладна інтерактивна технологія тощо). Але набуває актуальності   використання на уроках електронних освітніх ресурсів, запровадження яких останнім часом стає активним процесом. Інформаційні технології дають змогу стимулювати інтерес учнів до мовних явищ, активізувати пізнавальну діяльність, підвищувати продуктивність роботи під час уроку, спонукати до творчості, осмислювати проблему уроку. Якщо вчитель обирає мультимедійні технології , навчання в якості пріоритетних у процесі вивчення російської мови, то має пам'ятати, що не всі — від першого до ос­таннього — уроки варто проводити з використанням програмно-педагогічних засобів, адже в найгіршому разі це може призвести до пасивного споживання учнями інформації та втрати мотивації до навчання. Важливо усвідомити: якісний добір аудіовізуальної інформації, її доцільність, доречність, раціональний розподіл, дозування, урізноманітнення методів, форм, видів діяльності учнів на уроках призведе до ефек­тивного засвоєння учнями програмового матеріалу, стимулюватиме до всебічного розвитку особистості.

     Завдяки сучасним технологіям навіть сухий теоретичний матеріал можна перетворити на живу картину, а абстрактні поняття – на конкретні явища.

   Отже, на етапі мотивації навчальної діяльності учнів можна використовувати такі  види ЕОР :

 1. Prezi . Swei. (Веб-сервисы, с помощью которых можно создавать интерактивные мультимедийные презентации).

Тема: Мальчишки и девчёнки! ( Род имён существительных..) «Что хочу сказать?» Рис. 1

           Мотивация учебной деятельности.

Задание: Прочитайте стихотворение.

Беседа.

 • О чём это стихотворение? (Шаг 1)
 • Посмотрите на иллюстрацию. ( Шаг 2).Что мы видим? Можно ли все предметы (живые и неживые) распределить по родам? Попробуем определить.
 • Хорошо, а как быть с этой иллюстацией, со словами- ябеда, соня, плакса? Возникает вопрос. (Шаг 3)
 • А что же делать с нашими любимыми конфетами, весёлыми каникулами? (Шаг 4)
 • Как видим у нас возникло множество вопросов, на которые мы должны найти ответы, изучив тему нашего урока (Шаг 5, 6).

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ

 1. Microsoft PowerPoint – презентації, окремі слайди.

Тема: Действительные и страдательные причастия(тема закрыта)

Мотивация учебной деятельности

 1. Работа с эпиграфом. Рис.2                                                                                 

– Как вы понимаете слова Сенеки?

– Как эти строки подходят к нашему уроку?

– А чего не хватает на доске? (дата, эпиграф…) Темы урока.                                                                          Рис.2saiko-2 .Эпиграф

– А тему нам поможет раскрыть сундочок. Вытяните слова из сундучка и сформулируйте тему урока. (Действительные и страдательные причастия). Запишите тему в тетрадях.

– Вы знаете, что причастия могут действовать и страдать от бездействия?

Посмотрите на  картинку, что мы видим ? Составим словосочетание. (Рис.3)

saiko-3

Дети, читающие книгу (те, которые читают сами)

Книга, читаема детьми( та, которая читается (кем) детьми)

– Какое из причастий самостоятельно совершает действие, а какое испытывает действие со стороны? Почему вы так решили? Трудно ответить?

Поэтому сегодня мы и попытаемся раскрыть тайны этих удивительных действительных и страдательных причастий. Т.е. понять, изучить и уметь образовать причастия двух видов.

 1. YouTubeПерегляд уривку відеоролику, відео сюжету, відеофільму;

Тема: " Все работы хороши, все профессии важны»  ( Профессионализмы и термины)

Мотивация учебной деятельности.

      1. Просмотр отрывка из видеоролика.

( Мультфильм «Калейдоскоп профессий», 1 серия, « Кем я хочу стать? Продюсер Антон Смирнов)

https://www.youtube.com/watch?v=uZQqOe4MoXU  (Рис.4)

     2.Беседа на первичное восприятие отрывка.

– Что же такое профессия?

– Нужно ли иметь профессию человеку?

– Почему выбор профессий такой нелёгкий? От чего он зависит?

– Чем отличаются профессии друг от друга?

–  Профессия — это род занятий, требующих определённых знаний и понятий в данной сфере. Для каждой профессии характерны свои слова. Приведите примеры, которые вы запомнили из мультфильма.

– Слова определенной профессии бут называться…… (дети прогнозируют)

– Мы сегодня  попадём в невероятно интересный мир – мир профессий, науки, знаний и попытаемся определить какие же слова используют профессионалы в своей деятельности. Тема нашего урока называется " Все работы хороши, все профессии важны» Профессионализмы и термины. (запись в тетрадях)

Видеоролик «Кем я хочу стать?»

                                    Рис.4. Видеоролик «Кем я хочу стать?»

4.Перегляд анімаційних рядів (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)Начало формы http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79cea1c3-0a01-00ee-0030-d83df652d878/

Тема: Неопределённо-личные предложения. (Тема записывается позже)

Мотивация учебной деятельности

Мотивация учебной деятельности

5.Мультимедійна дошка.

Тема: "Слова-пенсионеры и слова-младенцы"  (Устаревшие слова и неологизмы)

Мотивация учебной деятельности.  «Что бы это значило?»

– Соедините слово и часть тела.

–  Почему возникли трудности?

– Что обозначают эти слова? ( Рис. 7)

  Язык развивается со временем, некоторые слова уходят, на их смену приходят новые), Уходящие из языка, слова – старики, пенсионеры, А новые слова-младенцы, слова-новички: они появились недавно. Такие слова называются неологизмами. Вот мы и рассмотрим причины уходящих и приходящих слов, попытаемся определять их значение и находить в тексте.

– Замените устаревшие слова синонимичными общеупотребительными.

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

6. WordItOut logo – создание облака слов

Тема: «Летим на крыльях счастья…» (Фразеологизмы) 

Мотивация учебной деятельности. Попробуйте разгадать мои слова

    Начинаем наш урок. Попробуйте разгадать выражения, которые зашифрованы в облаке слов.

WordItOut logo - создание облака слов

(Зарубите себе на носу: сегодня вам придётся работать засучив рукава. В случае временной неудачи не падайте духом, а возьмите себя в руки и заново принимайтесь за дело. Ручаюсь: в конечном счёте вы будете снимать лавры! )

       Не показалась ли вам необычной формулировка темы нашего урока? А может быть, и моё приветствие вас тоже удивило? О каком же явлении русского языка пойдёт сегодня речь?

      Каждый хорошо владеющий родным языком прекрасно понимает, о чём идёт речь, и не удивляется ни “сидоровой козе”, ни дождику, который почему-то идет в четверг. Итак, не будем бить баклуши, а будем лететь на крыльях счастья и искать ответы на вопросы нашего урока.

7. Технології Blogger. Використання вчительського блогу. Випереджальні завдання для етапу  мотивації уроку. http://aliona1978.blogspot.com (рис. 9)

Опережающее задание по русскому языку.

Ребята! Предлагаю сложные отгадки на нехитрые загадки. Выберите рисунок-отгадку. Подумайте, какие слова станут темой нашего следующего урока ( по отгадкам)

Технології Blogger. Використання вчительського блогу.

Застосування інформаційних технологій дозволяє організувати учбові заняття якісно на іншому рівні, що дозволяє збільшити долю творчих робіт і створювати ситуації успіху для учня, підвищити ефективність учнівської праці, розширити можливості активної участі в дистанційних заходах різного рівня, що істотно підвищує мотивацію, значно покращує чіткість в організації роботи класу або групи учнів.

Застосування інформаційних технологій

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. «Русский язык. Теория», 5-9 классы,- 13-е издание, издательство «Дрофа», 2004 год. Учебник для общеобразовательных учреждений.

2. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці.- М .: Педагогіка, 1968. – 321 с.

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79cea1c3-0a01-00ee-0030-d83df652d878/  

4.Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании /В.А.Красильникова. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 291 с

5. Спірін О.М // Інформаційні технології і засоби навчання. [Електронний ресурс]  – 2009. – № 5 (13). – Режим доступу:  http://eprints.zu.edu.ua /3733/2/09 somtio.htm

Comments

 1. Цікава стаття, яка розширює можливості активної участі в дистанційних заходах різного рівня. Дякую!!!

 2. Ваша стаття повністю розкриває ефективність  застосування електронних ресурсів під час вивчення теми на етапі мотивації.Ще раз дякую за змістовні поради.

Comments are closed