ВИСОЦЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Висоцька Галина Миколаївна
Димитровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Устинівської районної державної адміністрації, Кіровоградської області
директор, вчитель хімії, географії

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ  ЗВ'ЯЗКІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Використання міжпредметних зв'язків — одне з найбільш складних методичних завдань вчителя хімії. Адже, воно потребує знань змісту програм і підручників інших предметів. Планування міжпредметних зв'язків — суттєва умова їх ефективного використання в навчальному процесі. Воно дає змогу врахувати основні вимоги програми, компенсувати недоліки підручників, сприяти поглибленню та розширенню знань школярів, активізувати їхню навчальну діяльність. Завдання вчителя — систематично спиратися на знання учнів, здобуті під час вивчення під час вивчення інших предметів, вчити дітей робити міжпредметне перенесення знань. Реалізація міжпредметних зв'язків потребує співпраці вчителів хімії з іншими вчителями біології, фізики, географії, трудового навчання, математики та інших предметів, взаємовідвідування і обговорення відкритих уроків, взаємних консультацій, спільного планування роботи, взаємодопомога при підготовці комплексних семінарів, екскурсій, конференцій по міжпредметній тематиці.

Використання міжпредметних зв'язків на уроках хімії потребує спеціальної організації викладання та навчально-пізнавальної діяльності учнів. Виділяють два види уроків з використанням міжпредметних зв'язків:

  1. фрагментарні (розкриваються лише окремі питання змісту з використанням знань кількох предметів), тобто лише окремий фрагмент, етап уроку, потребує встановлення зв'язків з іншими предметами;
  2. вузлові (опора на знання з інших предметів складає необхідну засвоєння всього  нового матеріалу або його узагальнення в кінці вивчення навчальної теми). Міжпредметні зв'язки на такому уроці встановлюються протягом усього уроку з метою повнішого та глибшого засвоєння знань теми.(1)

Слід мати на увазі, що уроки, на яких встановлюються міжпредметні зв'язки, розв'язують завдання лише одного навчального предмету.

Для успішного застосування міжпредметних зв'язків у кожному конкретному випадку учитель повинен чітко усвідомлювати, з якою метою встановлюється зв'язок і в якій формі це буде зроблено. Зокрема міжпредметні зв'язки можуть встановлюватися з метою глибокого розуміння навчального предмету під час вивчення навчальних предметів, формуванню в учнів світоглядних висновків, розвитку в школярів інтересу до вивчення природи тощо. У процесі встановлення міжпредметних зв'язків на уроці я організовую різні форми роботи, зокрема, використовую інтегровані тексти, розв'язування міжпредметних задач, робота з кількома підручниками, комплексними таблицями та схемами, зачитування повідомлення та реферати міжпредметного змісту тощо.

Зв'язок хімії з  предметами природничо- математичного напрямку

Найбільше міжпредметні зв'язки проявляються у вивченні хімії, біології, математики та екології.

Вивчення основ фізики розпочинається  раніше, ніж основ хімії. З багатьма поняттями, величинами, теоріями і законами, які використовуються в шкільному курсі хімії, учні спочатку ознайомлюються під час вивчення фізики. Тому встановлення зв'язків у викладанні фізики і хімії дає змогу звести до мінімуму дублювання матеріалу, що вивчається в обох шкільних курсах, зекономити навчальний час і запобігти перевантаженню учнів, систематизувати наукові знання, використати найефективніші методи викладання, підвищити ефективність навчання.

Сучасна хімія не може обходитись без математичних обчислень, а розв'язання задач підчас вивчення шкільного курсу хімії сприяє конкретизації і зміцненню знань учнів, активізує їхнє мислення, розвиває навички самостійної роботи і підвищує ефективність уроків. Завдяки розв'язуванню задач інтегруються окремі елементи знань з різних предметів.

Зв'язки у викладанні географії і хімії слід здійснювати у таких напрямках: 1) вивчення природних багатств України та світу; 2) охорона навколишнього середовища й відновлення природних багатств; 3) ознайомлення з досягненнями народного господарства та перспективами його розвитку; 4) проведення краєзнавчої роботи.(2)

Проблема міжпредметних зв'язків у викладанні біології та хімії охоплює дуже багато питань. Вчителі цих предметів повинні допомагати один одному під час вивчення програмного матеріалу, при проведенні лабораторних і практичних робіт.

Зв'язки хімії з екологією потрібно розглядати протягом усього курсу. Адже охорона навколишнього середовища — найактуальніша програма сьогодення. Молода українська держава успадкувала тугий вузол екологічних проблем: забруднені промисловими відходами, пестицидами і радіонуклідами повітря, грунти, водойми; значною мірою вичерпані природні ресурси.

В умовах загострення проблем взаємодії людства й природи перед сучасною педагогічною наукою та практикою, постає низка невідкладних завдань, пов'язаних з необхідністю виховувати нове покоління не у згубній традиції якомога більше брати від природи, а у шанобливому ставленні до всього сущого, що споконвіку притаманне українському народові.

Розглянемо кілька прикладів взаємозв'язку хімії з екологією для 8 класу.

Так, вже з перших уроків хімії (тема "Значення хімії в народному господарстві та побуті, діалектичний характер ролі хімії в житті людини") я наголошую, що за певних умов, при застосуванні хімічних речовин у сільському господарстві (засоби боротьби із хворобами та шкідниками рослин — пестициди, гербіциди, інсектициди), у металургії (добування металів та сплавів) може привести до величезної шкоди, забруднивши повітря й воду.

Під час вивчення теми "Повітря та його склад"  показую значення повітря для життєдіяльності живих організмів, шляхи забруднення атмосфери і шкідливі наслідки цього забруднення, ознайомити учнів із заходами по охороні атмосферного повітря.

Ознайомлюючи учнів з фізичними властивостями кисню, підкреслюю, що завдяки його розчинності у воді, можливе життя різних істот у водоймах. При зменшенні концентрації кисню у воді риби починають задихатися. Тому на водоймах, коли вони замерзають слід робити ополонки для збагачення води киснем.

Ще одна важлива проблема охорони природи, з якою потрібно ознайомити учнів під вивчення теми "Вода" — проблема охорони водних ресурсів.

Формування й розвиток природничих понять на основі застосування знань і вмінь з інших дисциплін дає змогу істотно підвищувати якість викладання кожного предмета зокрема. Отже, здійснення міжпредметних зв'язків уможливлює розгляд виучуваних явищ з позиції різних навчальних дисциплін, що сприяє розвитку понять і логічного мислення учнів.

Література

1. Біда О. Міжпредметні зв'язки природничих предметів початкової та основної школи. // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 3.

2. Гладюк Т. Біологія. Хімія. Інтегровані заняття. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 84 с.

3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: Вид – во А.С. К., 2004. – 192 с.

4. Родигіна І.В. Компетентісно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 96с.

Comments

  1. Згідна, що використання  міжпредметних зв'язків  сприяє розвитку понять і  логічного мислення учнів.

Comments are closed