ДЕНИСЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Денисенко Світлана Анатоліївна
Павлівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області
вчитель хімії та біології

Стаття щодо оптимальної організації уроків хімії з використанням елементів інтерактивних технологій. Вчитель наводить приклади дидактичних завдань і вправ, які дають можливість зацікавити учнів вивченням предмету та сприяють створенню позитивного ставлення дітей до уроків хімії. Стаття не містить посилань на використану літературу, оскільки базується на власних спостереженнях та висновках вчителя хімії сільської загальноосвітньої школи.

Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене; вони будуть відкриватице нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися

М.Пестало

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Хімія – одна з природничих наук, яка вивчає матеріальний світ у всій багатогранності його існування. Хімія відіграє велику роль у житті й виробничій діяльності людини. Без хімічних процесів неможливі добування металів, переробка сировини, виробництво продуктів харчування і товарів побуту. За своєю природою хімія є фундаментальною наукою. В будь-якій галузі людської діяльності доводиться мати справу з хімічними сполуками. Без знань законів хімії неможливо стати висококваліфікованим фахівцем у галузі фізики, біології, фармакології, медицини, сільського господарства, геології, географії, металургії.

Вивчення предмету хімії в школі має велике значення. Сьогоднішні учні – продукт нового, інформаційного суспільства, для якого характерні динамізм, рухливість, мінливість. Вони більш прагматичні, хочуть знати, навіщо вони здобувають ті чи інші знання і як їх можна застосувати в подальшому житті. Але не секрет, що інтерес до знань та їх набуття втрачається, традиційні методи навчання  не дають бажаних результатів.

Тому сучасна педагогічна система хімічної освіти вимагає вдосконалення методики викладання хімії.

У зв’язку з цим перед вчителем постає безліч питань, але головні з них такі:

 • Як навчити школяра любити навчатися?
 • Як стимулювати його до активного пізнання?
 • Як створити умови для розвитку і реалізації особистості?
 • Як засобами предмету формувати ключові життєві компетенції?
 • Такі ж питання свого часу постали і переді мною у моїй педагогічній діяльності.

Постала дилема: як побудувати свій урок, щоб він одночасно забезпечував і відповідність вимогам сучасних освітніх технологій, і відповідність вимогам програми наукового рівня подачі навчального матеріалу.

І в той же час, щоб урок був цікавим, захоплючим; ефективним і результативним, був зорієнтований на розвиток творчого потенціалу учнів

Існує безліч форм і методів вивчення хімії, які орієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу. Випробовуючи інноваційні методи та прийоми, я дійшла висновку, що найкраще матеріал засвоюється на уроці, проведеному за інтерактивними технологіями

Особливої уваги заслуговує організація групової роботи, яка передбачає об’єднання школярів у невеликі (2-4 учні) групи для розв’язання конкретних навчальних завдань.

Кінцевим результатом навчання є формування вмінь і навичок. Просте прослуховування інформації, підготовленої вчителем, або пояснення демонстраційних дослідів їх не сформує. Досвід показує – тільки через практичну діяльність можна досягти реального засвоєння. Відома приказка: «Повторення – мати навчання» не втратила своєї актуальності. Але повторення не одноманітний переказ прочитаного або почутого, а обговорення, поглиблення, спілкування в межах теми, що вивчається, пошук інформації та способів розв’язання завдання.

Хімію учні вивчають в 7-11 класах, це період, коли розвиваються навчально-пізнавальні мотиви, мотиви соціальної співпраці, мотиви самоосвіти. Отже, учні даної вікової категорії налаштовані на отримання нових знань (які мають бути значущими для них), прагнуть до сумісної роботи в колективі (реалізуючи дуже важливе для підлітків міжособистісне спілкування), підготовлені до самостійного здобування знань. Тому я використовую такі принципи:

 •  апелювання до життєвого досвіду учнів;
 •  створення проблемної ситуації, або розв’язання парадоксів;
 •  створення ситуації успіху;
 •  доброзичливий настрій уроку;
 •  включення учнів в колективні форми діяльності;
 •  залучення учнів до оцінювання.

Немаловажне значення при засвоєнні матеріалу мають позитивні емоції дітей на уроці

Починаю урок з створення робочої атмосфери, а саме: на дошці опорні схеми, малюнки із знаками, запитання, кросворди, використовую різні форми перевірки домашнього завдання: самоперевірка, взаємоперевірка, хімічні диктанти («Про що йде мова?», «Так чи ні?», «продовж фразу», разом із учнями визначаємо мету (що будемо вивчати? навіщо? з чим в учнів асоціюється дана тема?), проводжу вправу «Що прийшло на думку?»; обов’язково підкреслюю зв'язок знань з повсякденним життям, практичну спрямованість навчання; готую та залучаю учнів до пошуку цікавого матеріалу, використовую незвичайні форми його викладання: комп’ютерні програми, відеоматеріали, презентації (учнівська презентація-диск); створюю проблемно-пошукові ситуації.

На етапі вивчення нового матеріалу організовую роботу в групах: (робота з книгою: отримали завдання, розподілили обов’язки, підготували відповідь, виступили перед классом, оцінили свою роботу).

На етапі відпрацювання навичок використовую прийом «аркуш по колу» (гетерогенні групи, сильні учні допомагають слабким, умова – працюють всі по колу, є можливість допомоги, консультування всередині групи, різні групи-конкуренти, результат залежить від внеску кожного) оцінка визначається місцем, яке посіла група по кількості правильно виконаних завдань, часто завершую роботу в групах вправою-рефлексією.

Практикую створювати динамічні дослідницькі групи, які готують демонстраційні досліди, що доповнюють стандартні (наприклад: дія на індикатори лимонної, яблучної, молочної, щавлевої кислот);

На етапі закріплення та корекції використовую вправи «Я- редактор» (знайти помилки), «третій-зайвий», диктант «так чи ні?»

При підведенні підсумків уроку надаю можливість учням оцінити свою роботу (за певними критеріями), обговорюємо результати уроку, постановка наступних задач: що нового дізнались на уроці? Де можна використати знання теми?

Пропоную творчі домашні завдання: скласти кросворд, нестандартну задачу, вікторину, казку, використовуючи поняття теми.

Працюючи над своєю проблемною темою, я дійшла до таких висновків: найважливішими факторами, які впливають на засвоєння знань учнями є:

 • створення умов для прояву учнями активності, самостійності, ініціативи;
 • достатня різноманітність та посильна складність завдань у тому числі проблемного і творчого характеру;
 • задоволення від процесу діяльності, усвідомлення особистісної та суспільної значимості її результатів.

Оптимальне поєднання методів і прийомів, включення учнів до різних форм практичної і дослідницької діяльності, комплексне використання педагогічних засобів, сприяють залученню учнів до активного процесу пізнання і самовдосконалення, це дає можливість підвищити ефективність та результативність уроку