ОХОТНИК ГАЛИНА ГРИГОРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯМИ

Охотник Галина Григорівна
комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23» Кам'янської міської ради
вчитель фізики (спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист)

У  статті  представлено  теоретичний  аналіз  педагогічного інструментарію сучасного  вчителя.  З’ясовано  передумови  його  формування,  основні складники  та  підходи  до  використання.  Автор аналізує особливості дистанційного навчання та деякі інструменти освітніх технологій, визначає їх можливості для оптимізації процесу педагогічної взаємодії.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯМИ

«Наше завдання – кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, попри її здібності, має право на успіх у житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта»                          
  Лілія Гриневич

Випускник школи має бути конкурентоздатним у ХХІ столітті: всебічно розвиненим, здатним до критичного мислення цілісною особистістю, патріотом з активною позицією, інноватором, здатним змінювати навколишній світ і вчитися впродовж життя.

Ефективність організації навчального процесу у сучасній школі залежить від того, наскільки компетентно вчитель володіє педагогічним інструментарієм, якими педагогічними уміннями і якостями він володіє.

Необхідність вироблення власного стилю спілкування та викладання в умовах сучасних перетворень стає більш актуальною, оскільки забезпечує кардинальну зміну у ставленні до учнів з позицій філософії конструктивізму, заохочення їх до взаємодії та вироблення власних поглядів на різноманітні факти, події, явища.

Ефективність педагогічної взаємодії залежить від того, наскільки компетентно вчитель використовує педагогічний інструментарій, якими педагогічними уміннями і якостями він володіє.

На ринок педагогічних послуг перш за все вчитель школи виставляє свій професіоналізм. Вимоги до нього коректуються вимогами часу у зв'язку з Європейською інтеграцією, що передбачає модернізацію освіти України. Розробкою даної проблеми займаються такі вчені як В.П. Андрущенко, А.М. Грехов, В.П. Гусєв, А.М. Колот, В.Г. Кремень, Ю.І. Пахма, З.І. Тимошенко, В.Д. Щедріков, В.В. Яновський та інші. Її актуальність не викликає сумніву.

Різні характеристики вчителя, зокрема, його стиль викладання, прямо впливають на уміння працювати за новими методиками, визначають вільний вибір стратегій навчання, формують власну поведінку у ході комунікації та адаптації учнів до навчального середовища.[2, с.5]

Педагогічну професійну спрямованість можна охарактеризувати через:

 • високий рівень відповідальності за долю тих, кого навчають;
 • орієнтацію на професійну активність в умовах навчального закладу, проявом якої є прагнення створювати власні, іноді альтернативні програми і моделі навчання;
 • осмислення цілей навчання, зокрема, перенос центру ваги цілепокладання на розвиток особистісного потенціалу учня [5, с. 158 – 159].

Досвідчений педагог так чи інакше певною мірою проводить власну структуризацію навчально-виховного процесу, випробувавши традиційні методики навчання, апробовує нові. Для цього, на думку вітчизняних науковців Н.П. Волкової, В.В. Химинця,  необхідний інноваційний потенціал педагога, тобто наявність соціокультурних і творчих характеристик його особистості, що презентує готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, розвиває вміння генерувати нові уявлення та ідеї [1, с. 459; 4, с.25].

Якщо Ви не ставите перед собою мети, Ви її не досягнете  

Х. Маккей

Мета навчання:

 • це та поведінка, ті  знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати учень, щоб його можна було назвати «компетентним»;
 • це опис очікуваних результатів навчання, а не сам навчальний процес.

Мета навчання учня повинна:

 • Носити цілеспрямований характер і допомогти учням виділити маршрути у величезних обсягах інформації.
 • Бути відкритою для безлічі інтерпретацій.
 • Бути доступною учасникам з різним рівнем досвіду в цій темі.
 • читель  будує  навколишнє  середовище  і  є  «центром  кристалізації»  навчального процесу.  Реальний  результат  залежить  від  діяльності  учня. [3, с. 14]

Для успішного навчання потрібні навички спрямовувати особисте навчання, вміти використовувати соціальні інструменти та мати відповідний рівень критичної грамотності.

Для сучасного етапу розвитку дистанційного навчання характерне використання технологій Веб 2.0 (Tim O'Reilly 2005 р.), нової філософії навчання E-learning 2.0 (Stephen Downes, 2005 р.), теорії навчання – коннектівізма (George Siemens. 2004 р.) і швидких технологій створення дистанційних курсів (J. Bersin).

У той же час формуються і знаходять застосування нові технології в освіті такі, як хмарні обчислення, мобільні технології, ігри, навчальна аналітика, персональні навчальні середовища. Починають широко застосовуватися на практиці відкритий контент і відкриті дистанційні курси.

Використовуючи систему дистанційного навчання як спосіб оптимізації педагогічної взаємодії, докорінно змінюється як психологія особистості учня: він працює цілеспрямовано, активно, ініціативно, так і змінюється психологія самого педагога. Змінюється місце самого учня в навчанні: навчання переростає в самонавчання, самоосвіту, перетворюючи слухача із об’єкта в суб’єкт цього процесу. Педагог перестає бути ретраслятором знань на різних типах навчальних занять, має можливість попрацювати з кожним учнем індивідуально у консультаційні години. Учасники такого виду навчання стають однодумцями в оцінці нових підходів до організації навчання, отримання його результатів та мотивації до подальшої освіти та самоосвіти. Дистанційне навчання за сукупністю ознак можна віднести до інноваційної форми навчання.

Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

На платфомі Google Sites мої сайти: Астрономія. Сонячна система. 11 класАстрономія. Зорі. 11 клас, Астрономія. Наша галактика. 11 клас, «Механічна робота та енергія», фізика, 7 клас.

Наприклад, курс астрономії в 11 класі (рівень стандарту) розрахований на 17 годин на рік. Пропоную учням попрацювати над окремими темами дистанційно. На свою поштову скриньку бажаючі отримують доступ до сайту, де за певним алгоритмом відпрацьовують тему. Оцінювання досягнень учнів заноситься до класного журналу. Спілкування з учнями, консультації здійснюються як в класі так і дистанційно в чаті.

На персональних сайтах з фізики http://okhotnik-galina.ucoz.ru/ та астрономії http://galinaokhotnik.ucoz.ru/ намагаюсь надавати учням необхідну інформацію для самостійної підготовки до певних питань.

Блог чи сайт дає вчителю предметнику безкоштовний  сучасний інструментарій on-line для реалізації творчих ідей в урочній та позаурочній діяльності. Здійснюється реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою «знання» – «уміння» – «ставлення» – «життєві навички».

Деякі інструменти освітніх технологій, які зараз так необхідні у арсеналі кожного вчителя, чи то для особистого використання або ж у якості навчальних посібників у педагогічному процесі

Wikispaces дозволяє вчителю поділитися онлайн зі своїми учнями уроками, медіа та іншими матеріалами, дати їм можливість об'єднатися один з одним для співпраці з метою побудови своїх власних освітніх Wiki на Wikispaces.

Можна мотивувати школярів на спільну колективну роботу з вивчення навчального матеріалу, використовуючи соціальний сайт OpenStudy.

Khan Academy – багато вчителів використовують цю прекрасну колекцію матеріалів з математики, природничих наук, а також лекції з фінансів і всілякі вікторини, щоб доповнити свої навчальні матеріали.

Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або презентації для школи та обмінюватися ними з учнями.

StudySync – це освітня платформа з повнофункціональним інструментарієм для викладання та навчання, включаючи цифрову бібліотеку, щотижневі публікації практичного призначення, онлайн-твори і експертні оцінки, базові завдання і мультимедійні уроки. Цей сайт може надати велику допомогу у проведенні шкільних уроків.

Quizlet полегшує педагогам процес створення навчальних посібників для школярів, особливо різних карток, які допомагають легко запам'ятати важливу інформацію.

Google EducationGoogle пропонує цілий ряд цікавих ресурсів, що стосуються освітніх технологій для вчителів, в тому числі електронну пошту і сумісні з нею додатки, відео, плани уроків, професійний розвиток і навіть освітні гранти.

Література:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник. Вид.2-ге / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.
 2. Єрмаков І.Т., Пузіков Д.О. Розвивати життєву компетентність // Шкільний світ. – 2007. – № 7. – с. 5 – 13
 3. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання – педагогічна технологія 21 сторіччя / В.М. Кухаренко, Н.Г. Сиротенко //Матеріали міжнародної практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», м. Херсон, 2001 р. – Херсон, 2001. – Вип. 4. – С.11-15.
 4. Кухаренко В. М. Розробка дистанційного курсу. Навчальний посібник – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
 5. Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструктирования собственных технологий обучения. – М.: Издательство НПО «МОДЖ», 2010 – 320 с.